Kuna liige voib summa vahendada, Põhinavigatsioon

Dividendide maksmiseks peab juhatus või omanikud eelnevalt esitama kasumi jaotamise ettepaneku. See on vajalik, et tagada hoolsatele ja lojaalsetele juhatajatele heas usus mõistlike äririskide võtmisel kindlustunne. Töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Seega tegelikult sõltub palju sellest, mida ettevõtja edasi teeb ja kuidas oma tegevust korraldab. Sellisel juhul ei ole muret, et vanemahüvitist vähendatakse.

Dividende ei pea seejuures kohe ja ühekorraga välja maksma, lihtsalt väljamaksmise kord tuleb äriühingu põhikirjas või omanike koosoleku otsuses fikseerida. Lisaks tuleb arvestada asjaoluga, et, kui omanikud on kord oma otsuse juba teinud, tekib igal omanikul õigus dividendide väljamaksmist nõuda selles otsuses fikseeritud korra järgi.

Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega. Osanike koosolek 1 Osanikud võtavad otsuseid vastu koosolekul või käesoleva seadustiku §-s sätestatud viisil. Seaduses sätestatud juhtudel võivad osanikud otsuseid vastu võtta ainult osanike koosolekul. Esindajale antud volikiri peab olema kirjalikus vormis. Osanike koosoleku kokkukutsumine 1 Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.

Kuna dividendi maksmise kohustuse näol on tegemist võlasuhtega omaniku ja äriühingu vahel, siis kohustuse viivitamisega kaasneb omaniku viivise maksmise nõue alates dividendi maksmise kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni selle kohase täitmiseni. Viivisemääraks on sellisel juhul põhikirjas sätestatud määr, selle puudumisel seadusejärgne viivisemäär. Üldjuhul tuleb dividende maksta rahas, omaniku nõusolekul võib talle makse teha ka muu varaga.

Kuna liige voib summa vahendada

Ebaõigesti seadusega vastuolus välja makstud dividendidega kaasneb oht, et kui omanikule on tehtud väljamakse, mida tal ei olnud õigust saada, peab ta alusetult saadu tagastama. Kui omanik väljamakset saades ei teadnud ega pidanudki teadma selle alusetusest, võib väljamakse tagastamist nõuda üksnes juhul, kui see on vajalik ühingu võlausaldajate nõuete rahuldamiseks. Väljamakse tagastamist dividende maksnud ettevõttele võib nõuda ka võlausaldaja, kui ta ei saa oma nõuet selle vara arvel rahuldada.

Kuna liige voib summa vahendada

Oluline on teada, et sellised võimalikud nõuded aeguvad alles viie aasta möödumisel ning ebaseadusliku väljamakse põhjustanud juhatuse ja nõukogu liikmed vastutavad väljamakse tagastamise eest koos väljamakse saanud omanikuga solidaarselt. Millal võib maksuhaldur lugeda makstud dividendid varjatud töötasuks? Viimastel aastatel on Maksuamet võtnud senisest suurema tähelepanu alla juhud, kus eeldatavasti maksude optimeerimise eesmärgil on füüsilisest isikust omanikele makstud töötasu asemel dividende.

Sa oled siin

Maksuamet soovib seda käsitleda kui maksudest kõrvalehoidmist, sest dividendidelt makstakse ainult ettevõtte tulumaks, töötasult tuleb maksta nii üksikisiku tulumaks kui ka sotsiaalmaks ning ettevõtte töötuskindlustusmakse. Maksuameti seisukoht on küllaltki ühene: töötaja peab töö eest saama palka ning juhatuse liige peab saama juhatuse liikme tasu mitte esitama arveid ja võtma oma OÜ kaudu dividende.

Kui pärast töötasu ja maksude maksmist jääb kasumit veel üle, siis selle võib dividendideks maksta.

Rangete vastutuse aluste kõrval saab äriühingu sisesuhetes tegevusmallide analüüsi ja sisekokkulepete abiga vastutuse riski siiski mõnevõrra maandada. See on vajalik, et tagada hoolsatele ja lojaalsetele juhatajatele heas usus mõistlike äririskide võtmisel kindlustunne.

Tegelikus elus on mitmeid aspekte, mis teevad taolise tõlgendamise Maksuametile kergemaks, eriti kui tegemist on alustava väikefirmaga. Näiteks tihti otsustab inimene ettevõtlust alustada just nõnda, et pakub oma teenust näiteks raamatupidamisteenust endisele tööandjale.

Riigi poolt saadavate maksutulude mittevähendamiseks peaks ta maksma endale täpselt sama suurt palka nagu ta ise sai palgatöötajana. Sellisel juhul aga ei pruugiks tal koguneda piisavalt vahendeid firma edasi arendamiseks ning lisatöökohtade loomiseks.

Äriseadustik

Seega tegelikult sõltub palju sellest, mida ettevõtja edasi teeb ja kuidas oma tegevust korraldab. Esimesel juhul on tal maksuhaldurile kordades raskem tõendada, et tegemist pole maksudest kõrvalehoidmisega.

Seetõttu on hea omada tõendusmaterjale ja oma tegevused äri laiendamisel dokumenteerida äriplaanid, strateegiad, meilivahetused potentsiaalsete koostööpartneritega, läbirääkimised klientide leidmiseks, töötajate värbamisläbirääkimised jmt. Võib meeldida või mitte, aga esimesed sellealased kohtulahendid on andnud maksuhalduritele õiguse tõlgendada arve esitamist varjatud palgamaksmisena järgmiste ühe või mitme teguri olemasolul: lepingupooled jätkasid varem töölepingus kirjas olnud kohustuste täitmist.

Tegemist on nn mustvalge üleminekuga, kus eilseni sain palka, tänasest teen firma ja hakkan arveid esitama. See on olukord, kus varasem töösuhe surutakse ettevõtluse raamidesse; arvete regulaarsus: ettevõtja esitab arve igas kuus ühes ja samas summas nn fikseeritud kuutasu ; teenuse osutamine ainult või peamiselt ühele kliendile; ettevõtja maksab endale palka, mis on selgelt väiksem, kui selle valdkonna töötajad tavapäraselt saavad; üks levinud viis on maksta endale ettevõtjana miinimumpalka et oleks ravikindlustus ning ülejäänud võtta dividendidena välja.

Kuna liige voib summa vahendada

Tasub mõista, et mida rohkem on äritegevusel loetletud püsivaid tunnuseid, seda keerukam on tõendada, et tegemist ei ole varjatud töösuhtega. Sellise äritegevuse kohal ripub oht, et esitatud arveid soovitakse maksustada üksikisiku tulumaksu ja sotsiaalmaksuga.

BDO Eesti annab nõu: Kuidas on õige dividende maksta?

Kas osaühing võib juhatuse liikmele makstud tasu tagasi nõuda? Juhatuse liige on rahul: ta on valitud kolmeks aastaks ja poolte vahel on kokkulepe märkimisväärse suurusega juhatuse liikme tasu maksmiseks.

Kuna liige voib summa vahendada

Ühel päeval aga esitavad osanikud ootamatult juhatuse liikme tasu tagastamise nõude. Mitte päris.

Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele? Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval inimesel või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega: abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad inimesed; esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased; muud inimesed, keda seob ühine kodune majapidamine. Perekonna koosseisu loetakse ka kuni aastased õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega. Sissetulekuna arvestatakse kõiki üksi elava inimese või perekonna tulusid, mis ei ole erandina seaduses välja toodud.

Riigikohus asus oma hiljutises otsuses seisukohale, et kui osanikud määravad juhatuse liikmele tasu, mis ei ole äriseadustikuga kooskõlas, on osaühingul õigus nõuda juhatuse liikmelt ülemäärase tasu tagastamist.

Äriseadustiku kohaselt peavad osanikud või nõukogu juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele osaühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja osaühingu majandusliku olukorraga. Kui kirjeldatud juhul jääb naine sünnituspuhkusele hiljem, peab arst või ämmaemand vähendama vastavalt ka sünnituslehe kestust, misläbi kahaneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäädi.

Kui sünnitus toimub enne sünnituspuhkusele jäämist ja rasedus on kestnud üle 28 nädala, väljastatakse sünnitusleht sünnitamise kuupäevast kalendripäevaks. Kui sünnitus toimub enne Haigusleht lõpetatakse sünnituslehe väljakirjutamise päevale eelneval päeval.

Kuidas on õige dividende maksta?

Uus sünnituspuhkus lapsehoolduspuhkuse ajal: Pane tähele! Hüvitise väljamaksmisega seotud infot saab töötaja vaadata riigiportaali www. Lapsehoolduspuhkusel viibiv naine, kes soovib võtta uut sünnituspuhkust ning saada selle eest sünnitushüvitist, peab lapsehoolduspuhkuse katkestama.

Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus lapsehoolduspuhkuse katkestamiseks.

Toimetulekutoetus

Märkides avaldusele lapsehoolduspuhkuse lõpetamise kuupäevaks sünnituspuhkuse alguskuupäevale eelneva päeva, ei pea naine vahepeal tööle minema. Soovitame tööandjat teavitada enne sünnituspuhkuse algust piisava ajavarugaet tööandja jõuaks töötamise registris peatamise õigeaegselt lõpetada. Kuidas arvutatakse sünnitushüvitist? Haigekassa arvutab sünnitushüvitise kindlustatu eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult.