Tohus ja ohutu liige

Arvame, et ülaltoodud ja muud meetmed kajastuvad positiivselt töötajate tervises, eriti pikaajalise maa-aluse tööstaažiga töötajate puhul, ja aitavad registreeritud kutsehaiguste arvu aja jooksul miinimumini viia. Töötingimused paranevad ka tänu kvaliteetsetele konditsioneeri- ja ventilatsioonisüsteemidele, vibratsiooniallikatega kontakti välistavate süsteemide kasutuselevõtule ja spetsialiseeritud isikukaitsevahendite kasutamisele. Paljunemisorgan tuleb soojendada.

Navigatsioonivahi koosseisu sealhulgas kvalifitseeritud madruste määramisel tuleb muuhulgas arvesse võtta Tohus ja ohutu liige asjaolusid: 1 navigatsioonisilda ei ole lubatud kunagi jätta vahita; 2 ilmastikutingimusi ja nähtavust; 3 navigatsiooniliste ohtude lähedust, mis võivad oluliselt raskendada laeva navigeerimist; 4 ohutut meresõitu tagavate navigatsioonivahendite: radari, laeva asukoha määramise seadmete ja teiste tehniliste abiseadmete olemasolu ja nende tehnilist seisukorda; 5 automaatrooli olemasolu; 6 mehitamata masinaruumi UMS kontrollseadmed, signalisatsiooniindikaatorid sillal, arvestades nende kasutamise võimalusi ja piiranguid.

Vahitüürimehel on keelatud vahti üle anda teda vahetavale tüürimehele, kui on alust arvata, et viimane ei ole võimeline nõuetekohaselt täitma vahitüürimehe kohustusi. Sellest tuleb teatada kaptenile. Vahti astuv tüürimees peab veenduma, et tema vahi koosseis on võimeline täies mahus täitma oma kohustusi. Vahti asuv tüürimees ei tohi vahti üle võtta enne, kui tema silmanägemine on täielikult kohanenud valgustuse tingimustega.

Enne vahi vastuvõtmist on vahti asuv tüürimees kohustatud kontrollima laeva asukohta ettenähtud laevateel, kurssi ja kiirust, aga samuti mehitamata masinaruumi kontrollseadmeid, kui need on olemas, ning arvestama vahi jooksul ees ootavate mis tahes navigatsiooniliste ohtudega.

Kuidas ja kuidas suurendada liikme kodus

Vahti asuv tüürimees on kohustatud teadvustama järgnevat: 1 eelseisvat vahti puudutavaid kapteni korraldusi ja teisi juhiseid; 2 laeva asukohta, kurssi, kiirust ning asukoha sügavuste ja laeva süvise Liikme suurus 23 aastat 3 loodeid, hoovusi, ilmastikuolusid, nähtavust ja nende tegurite mõju laeva liikumissuunale Tohus ja ohutu liige kiirusele; 4 peamasina reþiimi muutmise protseduure; -- navigatsiooni- ja päästevahendite seisukorda, mida kindlasti kasutatakse või mida võib vaja minna vahikorra jooksul; -- vurr- ja magnetkompasside parandusi; -- läheduses olevate laevade liikumist; -- asjaolu, et laeva süvis võib muutuda sõltuvalt mere sügavusest ja laeva liikumise kiirusest.

Kui vahi üleandmise ajal on käsil manööver või mõni muu tegevus ohu vältimiseks, Tohus ja ohutu liige tohi vahitüürimees vahti üle anda enne kui manööver on lõpetatud. Vahitüürimees on kohustatud: 1 viibima vahi ajal navigatsioonisillal; 2 mis tahes asjaolude korral mitte lahkuma sillalt enne, kui ta on nõuetekohaselt Soltumise liikme suurendamine vahetatud; 3 vastutama laeva ohutu meresõidu eest, vaatamata kapteni kohalolekule sillal seni, kuni kapten on teda informeerinud laeva juhtimise enda peale võtmisest.

Nimetatud toiming peab saama kinnitust, et mõlemad on sellest üheselt aru saanud; laeva juhtimise ülevõtmine kapteni poolt ei tähenda vahitüürimehele tema kohustuste lõppemist; 4 teatama kaptenile mis tahes laeva ohutust puudutavatest kahtlust tekitavatest asjaoludest. Vahi jooksul tuleb kontrollida laeva kurssi, asukohta ja kiirust piisava sagedusega, kasutades selleks kõiki vajalikke ja käepäraseid navigatsioonivahendeid, et tagada laeva püsimist kavandatud teekonnal.

Liikme suuruse maara 13 aastat

Vahitüürimees peab olema täielikult teadlik laevas olevate pääste- ja navigatsioonivahendite asukohast, nende ekspluatatsioonilistest piirangutest ning oskama neid kasutada. Vahitüürimehele ei tohi anda ja ta ei tohi endale võtta mis tahes kohustusi, mis võivad häirida laeva ohutut navigeerimist.

Tõhus ja ohutu kasvu peenise

Vahitüürimees on kohustatud tegusalt kasutama tema käsutuses olevaid navigatsiooniseadmeid. Radari kasutamisel peab vahitüürimees meeles pidama vajadust pidevalt täita Vahis olles peab vahitüürimees vajadusel kõhklemata kasutama rooli, masinaid ja helisignaalseadet. Vastavalt olukorrale tuleb anda õigeaegne signaal laeva kiiruse ja suuna kavatsetavast muutmisest.

Vahitüürimees peab tundma oma laeva manööveromadusi, sealhulgas selle pidurdustee pikkust ja arvestama sellega. Vahi jooksul tuleb üles märkida laeva navigeerimisega seotud sündmused ja tegevus.

Tõhus ja ohutu kasvu peenise Suurenda liige rapidshare 9. Mõnikord pole paljudest keerukatest põhjustest tingituna õõnsad kehad piisavalt mahtu saavutanud ja see on peenise ebapiisava suuruse otsene põhjus. Munavalge: Juuste pakk munavalge, mesi 1tbsp ja oliiviõli 1tbsp võib soodustada juuste kasvu.

Eraldi kaardikambriga laeval võib vahitüürimees kaardikambrisse minna hädavajalike navigatsiooniliste kohustuste täitmiseks ja võimalikult lühikeseks ajaks. Vahitüürimees peab olema eelnevalt veendunud, et see on ohutu ja tema äraolekul teostatakse nõuetekohast vaatlust. Enne laeva sadamasse sisenemist või sealt väljumist, samuti merel navigatsiooniliselt ohtlikule piirkonnale lähenedes ning sõltuvalt asjaoludest nii tihti kui vajalik tehakse laeva navigatsiooniseadmete töö kontrolli ja registreeritakse see logiraamatus.

Vahitüürimees peab regulaarselt jälgima ja tagama järgmist: 1 et roolimees või automaatrool hoiaks õiget kurssi; 2 peakompassi paranduse määramist vähemalt üks kord vahi jooksul, aga Tohus ja ohutu liige võimalik, siis pärast igat suuremat kursimuutust; parandus kirjutatakse logiraamatusse; 3 pea- ja vurrkompassi näitude võrdlust; 4 laeva automaatrooli ümberlülitust käsiroolile vähemalt üks kord vahi jooksul; 5 käigu- ja signaaltulede normaalset põlemist ning navigatsioonivahendite nõuetekohast tööd; 6 raadioaparatuuri nõuetekohast tööd; 7 mehitamata masinaruumi UMS juhtimisseadmete, hoiatussignaalide ja näiturite nõuetekohast tööd.

Vahitüürimees peab oskama kasutada kõiki laeva navigatsiooniseadmeid, tundma nende võimalusi ja puudusi. Vahitüürimees peab kasutama radarit Tohus ja ohutu liige, kui on satutud või on oodata sattumist piiratud nähtavusega piirkonda, arvestades seejuures radari võimalusi ja piiranguid.

  • Toimetulek inimeste mobiilsuse ja vajalike kompetentsidega Esmaklassiline logistika Vaata täpsemalt Tööohutus ja tervishoid Tööohutus on keemiatööstuses äärmiselt oluline ja prioriteetne valdkond, mille edendamine on igapäevase töö osa.
  • Diet Spray Või Liige Xxl
  • Tõhus ja ohutu kasvu peenise

Vahitüürimees peab küllaldase sagedusega kasutama radari kaugskaalasid, et radarsignaale vastu võtta nii Tohus ja ohutu liige kui võimalik. Tuleb arvestada, et nõrgad ja halvasti peegeldunud signaalid võivad jääda märkamata. Radari kasutamisel peab vahitüürimees valima sobiva ulatusega kaugusskaala, jälgima Tohus ja ohutu liige ekraani ning kindlustama radarsignaali liikumiselementide arvestuse või pideva jälgimise.

Vahitüürimees on kohustatud kaptenile kohe ette kandma: 1 ootamatust või prognoositud nähtavuse halvenemisest; 2 kui liiklustingimused või teiste laevade liikumine tekitavad kahtlusi; 3 raskustest laeva hoidmisel ettenähtud Tohus ja ohutu liige 4 kui arvestatud ajal ei ilmu nähtavale kallas, navigatsioonimärk või sügavus ei vasta oodatule; 5 kui ootamatult ilmub nähtavale kallas, navigatsioonimärk või muutub sügavus; 6 peamasina, peamasina kaugjuhtimisseadmete, rooliseadme või mingi olulise navigatsiooniseadme, alarmseadeldise või näituri rikke korral; 7 raadioseadmete rikke Liikme suurus torrent 9 kui laev kohtab oma teel navigatsioonilisi ohtusid, nagu jää või mahajäetud ujuvobjektid; 10 igasuguse hädaolukorra või kahtluse korral.

Vaatamata punktis 43 nimetatud nõudmisele kaptenile viivitamatult ette kanda, peab vahitüürimees kõhklemata ja kohe, ootamata ära kapteni saabumist navigatsioonisillale, võtma kasutusele meetmed laeva ohutuse tagamiseks, kui seda nõuavad asjaolud.

Ohutu Paksuste liikme mootmed tagamiseks on vahitüürimees kohustatud asjatundlikult instrueerima ja informeerima vahikoosseisu. Vahitüürimees on kohustatud nähtavale ilmuvaid laevu korduvalt ja täpselt peilima, et varakult kindlaks teha kokkupõrkeoht, ja pidama meeles, et selline oht võib mõnikord esineda ka siis, kui peiling märgatavalt muutub, -- kui on tegemist eriti suure laevaga, puksiirkoosseisuga või kui on lähenetud eriti väikesele kaugusele.

Vahitüürimees on kohustatud varakult võtma tarvitusele vajalikud meetmed kooskõlas Ootamatul või prognoositud nähtavuse halvenemisel on vahitüürimehe esmaseks kohustuseks kooskõlas Täiendavalt on vahitüürimees kohustatud: 1 hoiatama kaptenit; 2 kutsuma navigatsioonisillale vaatleja, kui teda ei olnud; 3 süütama navigatsioonituled; 4 sisse lülitama ja kasutama radarit. Laeva teekonnal tuleb kasutada võimalikult suure mõõtkavaga kaarte, need peavad olema korrigeeritud viimase teadaande järgi.

Asukohta tuleb määrata nii sageli kui asjaolud võimaldavad ja kasutades rohkem kui ühte meetodit. Vahitüürimees peab tingimata ära tundma kõik olulised navigatsioonimärgid.

Navigatsioonivahi koosseisu sealhulgas kvalifitseeritud madruste määramisel tuleb muuhulgas arvesse võtta järgmisi asjaolusid: 1 navigatsioonisilda ei ole lubatud kunagi jätta vahita; 2 ilmastikutingimusi ja nähtavust; 3 navigatsiooniliste ohtude lähedust, mis võivad oluliselt raskendada laeva navigeerimist; 4 ohutut meresõitu tagavate navigatsioonivahendite: radari, laeva asukoha määramise seadmete ja teiste tehniliste abiseadmete olemasolu ja nende tehnilist seisukorda; 5 automaatrooli olemasolu; 6 mehitamata masinaruumi UMS kontrollseadmed, signalisatsiooniindikaatorid sillal, arvestades nende kasutamise võimalusi ja piiranguid. Vahitüürimehel on keelatud vahti üle anda teda vahetavale tüürimehele, kui on alust arvata, et viimane ei ole võimeline nõuetekohaselt täitma vahitüürimehe kohustusi. Sellest tuleb teatada kaptenile. Vahti astuv tüürimees peab veenduma, et tema vahi koosseis on võimeline täies mahus täitma oma kohustusi.

Vaatamata lootsi kohustustele ja vastutusele ei vabasta lootsi kohalolek kaptenit või vahitüürimeest oma kohustustest ja vastutusest laeva ohutuse eest. Kapten ja loots on kohustatud vahetama teavet, mis puudutab navigeerimist, kohalikke tingimusi ja laeva iseloomustavaid andmeid.

Kui vahitüürimehel tekivad kahtlused lootsi tegevuse või kavatsuste kohta, tuleb kohe küsida selgitust lootsilt, aga kui kahtlused siiski jäävad, tuleb viivitamatult informeerida kaptenit ja kuni kapteni saabumiseni rakendada vajalikke meetmeid. Kui kapten peab vajalikuks, jätkatakse navigatsioonivahti ka ankrus seismise ajal.

Laeva vahiteenistuse korra kinnitamine

Ankruvahis on vahitüürimees kohustatud: 1 määrama võimalikult kiiresti laeva asukoha ja kandma selle sobivale kaardile; 2 kontrollima piisavalt sageli, kas laev seisab ohutult ankrus, kasutades täpseid kohamääramisviise ning peilima navigatsioonimärke ja kaldaorientiire; 3 tagama nõuetekohase vaatluse; 5 jälgima ilmastikuolusid, loodeid ja mere seisundit; 6 kandma kaptenile ette ja rakendama vajalikke meetmeid, kui laev hakkab ankrus triivima; 7 tagama peamasina ja teiste seadmete valmisoleku vastavalt kapteni korraldustele; 8 informeerima nähtavuse halvenemisest kaptenit; 9 tagama tulede sisselülitamise või päevamärkide ülestõstmise ning nõutud helisignaalide andmise kooskõlas kõigi ettenähtud reeglitega; 10 rakendama meetmeid ümbritseva keskkonnareostuse vältimiseks laevalt ja täitma reostuse vältimise eeskirju.

Vahimehaanik on otseselt vastutav laeva jõuseadmete ohutu ja tõhusa ekspluatatsiooni ning hoolduse eest oma vahikorra ajal. Ta vastutab samuti kõigi jõuseadmete ja masinavahi vastutusel olevate seadmete ülevaatuse, ekspluatatsiooni ja kontrolli eest. Masinavahi koosseis peab olema piisav, et tagada laeva ekspluatatsiooniks vajalike jõuseadmete ohutu töö.

KiiltoClean - Tõhus ja ohutu puhastamine

Masinavahi Tohus ja ohutu liige määramisel Tohus ja ohutu liige muuhulgas arvesse võtta järgmisi asjaolusid: 1 laeva ja jõuseadmete tüüpi ning seisukorda; 2 laeva ohutust tagavate jõuseadmete pideva ja nõuetekohase ülevaatuse vajadust; 3 ilmastikuolusid, jäätingimusi, reostatud merevett või selle madalat taset, igasugust hädaolukorda, vigastuse likvideerimisest või reostuse kõrvaldamisest tingitud ekspluatatsioonilisi eritingimusi; 4 masinavahi kvalifikatsiooni ja kogemusi; 5 inimeste, laeva, lasti ja sadamarajatiste ohutust ning keskkonnakaitset; 6 rahvusvaheliste ja kohalike eeskirjade täitmist; 7 laeva ohutu ekspluateerimise nõudeid.

Vahimehaanikul on keelatud vahti üle anda teda vahetavale mehaanikule, kui on alust arvata, et viimane ei ole võimeline nõuetekohaselt täitma vahimehaaniku kohustusi. Sellest tuleb teatada vanemmehaanikule. Vahti astuv mehaanik peab veenduma, et vahti astuva vahi liikmed on võimelised täies mahus täitma oma kohustusi.

Kuidas ja kuidas saate peenise suurendada

Enne vahi vastuvõtmist on vahimehaanik kohustatud teadvustama järgmist: 1 laeva jõuseadmete Suurenda liikme anal süsteemide ekspluatatsiooni puudutavaid vanemmehaaniku korraldusi; 2 laeva jõuseadmete ja süsteemide hooldustööde käiku; 3 vee taset lastiruumi pilssides, ballast- loputus- reserv- magevee- ja reoveetankides; 4 kütuse taset reserv- ja settetankides, kulupaakides ning teistes kütuse hoidmiseks ettenähtud mahutites; 5 erinevate pea- ja abisüsteemide sealhulgas elektrienergia jaotussüsteemide seisukorda ja tööreþiimi; 6 kontroll-juhtimispuldi tehnilist seisukorda; 7 katelde automaatika- ja kaitsesüsteemi, kontrollsüsteemi, kütuse andmise kontrollsüsteemi ja teiste aurukatelde tööga seotud seadmete tehnilist seisukorda ja tööreþiimi; 8 halvast ilmast, jääst, reostatud või madalast veest tingitud Tohus ja ohutu liige ebasoodsaid asjaolusid; 9 seadmete riketest tingitud asjaolusid; 10 tulekaitsevahendite tüüpi ja kasutusvõimalusi.

Vahimehaanik on kohustatud korraldama nõuetekohase vahiteenistuse ja tema juhendamisel peab masinavahi koosseis teostama peajõuseadme ja muude tehniliste seadmete nõuetekohast ekspluateerimist. Vaatamata vanemmehaaniku kohalolekule masinaruumis, on vahimehaanik vastutav tegevuse eest masinaruumis seni, kuni vanemmehaanik on talle teatanud, et ta on võtnud juhtimise enda peale ja on selge, et sellest on mõlemad üheselt aru saanud.

Ohutus ennekõike

Juhtimise ülevõtmine vanemmehaaniku poolt ei vabasta vahimehaanikut oma kohustuste täitmisest. Kõik masinavahi liikmed peavad teadma oma kohustusi. Lisaks peab igaüks neist teadma laeva kohta järgmist: 1 oskama kasutada laeva siseside vahendeid; 2 väljapääsuteid masinaruumist; 3 masinaruumi alarmsüsteeme ja oskama vahet teha erinevate hoiatussignaalide vahel; eriti tähtis on ära tunda tulekustutussüsteemi hoiatussignaali; 4 masinaruumi tulekustutusseadmete ja avariivarustuse tüüpi, asukohta ja arvu ning oskama neid kasutada.

Kui mõni mehhanism ei tööta nõuetekohaselt, oletatakse selle riket või see nõuab erihooldust, tuleb selle kohta teha kirjalik sissekanne märgetega kasutusele võetud meetmetest.

Class of the Titans - Phantom Rising Part II (S2E26)

Vajaduse korral koostatakse edaspidise tegevuse kava. Kui masinaruumis on nõutav pidev vaht, peab vahimehaanik olema alati valmis peamasina juhtimiseks, täites korraldusi peamasina tööreþiimi muutmise kohta.

Juhul kui masinaruum on perioodiliselt mehitamata, peab vahimehaanik pidevalt olema valmis väljakutse puhul masinaruumi minekuks. Vajalikku tähelepanu tuleb osutada kõigi mehhanismide, kaasa arvatud mehaaniliste, elektriliste, hüdrauliliste ja pneumaatiliste süsteemide, nende mõõteriistade ja kaitseseadmete, samuti olmeteenindusseadmete tehnilisele hooldusele ja nende käsitsemise nõuetest kinnipidamisele ning materjalide ja tagavaraosade kulu arvestusele.

Vanemmehaanik peab tagama, et vahimehaanik omaks täit teavet vajalike plaaniliste hooldustööde, vigastuste kõrvaldamise või vahi ajaks kavandatud remonditööde kohta.

Liikme torrentide suurendamise meetod

Vahimehaanik vastutab oma vahis kõigi tema vastutusel olevate mehhanismide seiskamise, ümberlülitamise või reguleerimise eest ning on kohustatud üles kirjutama kõik tehtud tööd. Kui masinaruumis on kehtestatud valmisolekuolukord, peab vahimehaanik tagama, et kõik mehhanismid ning seadmed, mida võib vaja minna manöövril, oleksid koheses valmisolekus ja energiavaru oleks küllaldane rooliseadme ning teisteks vajadusteks.

Peenise suurused fotos

Vahimehaanikule ei tohi anda ja ta ei tohi endale võtta kohustusi, mis võivad segada pea- ja abiseadmete töö jälgimist. Vahimehaanik on kohustatud hoidma peamasina ja abisüsteemid pideva järelevalve all seni, kuni ta on pärast vahikorra lõppu nõuetekohaselt välja vahetatud. Vahimehaanik on kohustatud tagama nõuetekohased ringkäigud masina- ja roolimasina ruumis eesmärgiga jälgida seadmete tööd ja ette kandma seadmete riketest või avariist, teostama või korraldama tavapärast reguleerimist, nõuetekohast hooldust ja täitma teisi hädavajalikke ülesandeid.

Vahimehaanik peab nõudma teiste masinavahi liikmete ettekandeid võimalike ohtlike tingimuste kohta, mis võivad avaldada ebasoodsat mõju jõuseadmetele, ohustada inimelu või laeva. Vahimehaanik peab juhtima kogu masinavahti ja korraldama vahikoosseisu liikme asendamise, kui see ei suuda täita oma kohustusi.

Laeva vahiteenistuse korra kinnitamine – Riigi Teataja

Vahimehaanik peab rakendama vajalikke meetmeid vigastuste kõrvaldamiseks, mis on tekkinud seadmete purunemise, kahjutule, vee sissevoolu, kere rebestuse, kokkupõrke, madalikule sõidu või mõnel muul põhjusel. Enne vahist lahkumist on vahimehaanik kohustatud veenduma, et kõik vahi jooksul pea- ja abimasinatega teostatud toimingud on nõuetekohaselt üles märgitud. Vahimehaanik peab Tohus ja ohutu liige, et iga masinameeskonna liige, kes täidab seadmete hooldusega seotud kohustusi, on automaatjuhtimisseadmete rikke korral kättesaadav üleminekuks seadmete käsijuhtimisele.

Vahimehaanik peab teadvustama, et kiiruse muutus, mille Tohus ja ohutu liige masinarike või juhitavuse kaotus, võib ohustada laeva või inimelusid merel. Viivitamatult tuleb sillale ette kanda kahjutulest ja võimalikest ohtudest masinaruumis, mis võivad põhjustada kiiruse vähenemise, rooliseadme rikke, jõuseadmete seiskamise, muudatusi elektrienergiaga varustamisel või teistest taolistest ohtudest, et ära hoida laevaavariid.

Meie teemad | Eesti Keemiatööstuse Liit

Vahimehaanik on kohustatud viivitamatult vanemmehaanikule ette kandma järgnevast: 1 peamasina vigastusest või rikkest, mis tema arvates võib ohustada laeva; 2 mis tahes rikkest, mis tema arvates võib põhjustada peamasina, abimasinate või juhtimis- ja seiresüsteemide purunemise või vigastuse; 3 avariijuhtudel või Tohus ja ohutu liige, kui on kahtlus, kuidas otsustada või milliseid meetmeid rakendada. Vaatamata nõudmisele informeerida vanemmehaanikut Tohus ja ohutu liige 72 Tohus ja ohutu liige juhtudel, peab vahimehaanik viivituseta, kui olukord seda nõuab, kasutusele võtma meetmed laeva, selle mehhanismide ning laevapere ohutuse tagamiseks.

Vahimehaanik on kohustatud andma vahipersonalile asjakohased juhised ja teabe, mis on vajalikud masinavahil. Remonditöid, sealhulgas elektriseadmete, mehaaniliste, hüdrauliliste, pneumaatiliste või elektrooniliste seadmete remonti tohib laeval teha ainult vahi- ja vanemmehaaniku teadmisel. Vahimehaanik peab tagama pideva õhu või auru surve helisignaalide andmiseks.

Vahimehaanik peab tagama kõigi laeva manööverdamiseks ettenähtud seadmete kohese üleviimise käsijuhtimisele, kui selleks antakse vastav korraldus seoses sellega, et laev sõidab intensiivse laevaliiklusega vetes. Vahimehaanik peab tagama, et manööverdamise vajaduseks sealhulgas roolimasina tarbeks on küllaldane energiavaru.

Avariirooliseade ja muud abiseadmed tuleb ette valmistada koheseks kasutamiseks.

  1. Õppused töökaitse valdkonnas Kontsernis viiakse igal aastal läbi üritusi, mille eesmärk on tõsta töötajate teadlikkust tootmis- ja tuleohutusest ning töökaitsest, viimistlemine vastavaid oskusi ja parandada selle valdkonna väljaõppe kvaliteeti.
  2. Или же существует какой-то еще не сформулированный нами закон природы, устанавливающий правила самоорганизации материи?" Орел пояснял, насколько невероятно появление жизни в звездных системах, содержащих лишь легкие и простые атомы (например, водород и гелий), где нет более сложных атомов, порожденных умирающими звездами во взрывах сверхновых.

Avatud ankruplatsil Tohus ja ohutu liige on vanemmehaanik kohustatud konsulteerima kapteniga, kas jätkata või mitte jätkata merevahti. Juhul kui laev seisab avatud reidil või mis tahes faktiliselt avamere tingimustes, peab vahimehaanik tagama: 1 tõhusa vahiteenistuse; 2 kõigi töötavate ja valmisolekus olevate mehhanismide perioodilise kontrolli; 3 pea- ja abimasinate valmisoleku kooskõlas navigatsioonisillalt saadud korraldustega; 4 keskkonnareostuse vältimise eeskirjade täitmise; 5 kõigi laeva vigastuste kõrvaldamiseks ja tuletõrjeks ettenähtud süsteemide valmisoleku.

Raadiovahi korraldamisel on laeva kapten kohustatud: 1 tagama raadiovahi kooskõlas Raadioside eeskirja ja SOLAS konventsiooni sätetega; 2 arvestama laeva varustatusega raadioseadmetega ja nende tehnilist seisukorda.

Vahiradisti kohustusi täites on raadiooperaator kohustatud: 1 tagama raadiovahi Raadioside eeskirjaga ja SOLAS konventsiooniga kindlaksmääratud sagedustel; 2 kontrollima regulaarselt raadioseadmete korrasolekut ja nende toidet ja nende mis tahes puudustest ette kandma kaptenile. Raadiotelegraafi ja raadiotelefoni päevaraamatut täidetakse vastavalt Raadioside eeskirja ja SOLAS konventsiooni nõuetele.

Kooskõlas raadioside eeskirja ja SOLAS konventsiooni nõuetega on raadiopäevaraamatu täitmise eest vastutavaks Toimingud liikme foto suurendamiseks, kes on määratud otseselt vastutavaks raadioside eest merehäda olukorras. Raadiopäevaraamatusse tuleb üles märkida järgmist: 1 häda- kiir- ja ohuteadete kokkuvõte; 2 raadiovahti puudutavad olulisemad sündmused; 3 vajadusel laeva asukoht, vähemalt kord päevas; 4 raadioseadmete ja nende toiteallikate tehnilise seisukorra lühikirjeldus.

Raadiojaama päevaraamatut peab hoidma kohas, kus peetakse merehäda olukorras raadiosidet ja see peab olema kättesaadav kaptenile kontrollimiseks ja Veeteede Ameti laevakontrolli inspektorile. Kui laev seisab kai ääres või ankrus, on kapten kohustatud laeva ohutuse tagamiseks korraldama nõuetekohase ja efektiivse vahiteenistuse. Eri tüüpi jõu- ja abiseadmetega laevadel ning ohtliku lastiga laevadel rakendatakse vajaduse korral erinõudeid. Vahiteenistus sadamas peab olema korraldatud nii, et tagatakse: 1 inimeste, laeva, kauba ja keskkonna ohutus ja kõigi lastitöödeks vajalike seadmete kasutamine; 2 rahvusvaheliste, riiklike ja kohalike eeskirjade täitmine; 3 kord ja tavapärane Tohus ja ohutu liige laevas.

Sõltuvalt seisu tingimustest, laeva tüübist ja kavandatud töödest on kapten kohustatud määrama seisuvahi koosseisu ja kestvuse. Vajalikud seadmed peavad olema niisuguses tehnilises seisukorras, et oleks võimalik tagada tõhus vahiteenistus.

Kuidas suurendada peenise inimeste poolt

Vanemmehaanik on kohustatud kooskõlastatult kapteniga tagama nõuetekohase ja ohutu masinavahi Tohus ja ohutu liige sadamas. Masinavahi koosseisu määramisel tuleb arvestada järgmisi asjaolusid: 1 laeval peamasina koguvõimsusega kW ja enam peab vahis olema vahimehaanik; 2 laeval peamasina koguvõimsusega vähem kui kW võib kapteni loal vahimehaanikut mitte määrata, kui seisuvahi koosseisus on isik, kes on võimeline käitlema laeva jõuseadmeid; 3 vahimehaanikule ei tohi anda ja ta ei tohi ise võtta enda peale mis tahes kohustusi, mis võivad teda segada masinavahi pidamisel.

Vahitüürimehel või vahimehaanikul on keelatud vahti üle anda neid vahetavale isikule, kui on alust arvata, et see isik ei ole võimeline nõuetekohaselt täitma oma vahikohustusi. Sellest tuleb viivitamatult teatada kaptenile või vanemmehaanikule.