Ekstraheerimise suurendamine liige

Aga kirjeldus, et see suurendab. Sellepärast, et on raske märgata, kui brändi või toote saab täita oma lubadust.

Ekstraheerimise suurendamine liige

Kalafileerimise kõrvalsaadused on väärtuslik tooraine eelkõige kalade segasöödas kasutatava kalajahu ja kalaõli tootmisel. Kuna arseeni võimalik kahjulik mõju loomade ja inimeste tervisele on seotud anorgaanilise arseeni fraktsiooniga asjaomases söödas või toiduaines ning orgaanilise arseeni kahjulik mõju on väga väike, 2 ei mõjuta arseeni kogusisalduse piirnormi suurendamine loomade ja inimeste tervise kaitset.

Juhuks, kui pädev asutus nõuab anorgaanilise arseeni analüüsi, Ekstraheerimise suurendamine liige lisas anorgaanilise arseeni piirnorm. Selleks et kaitsta loomade ja inimeste tervist, on asjakohane kehtestada arseeni piirnormid nendes lisandites.

Ekstraheerimise suurendamine liige

Amet osutas võimalikele kõrvalmõjudele sigadel, koertel ja hobustel ning seoses piimalehmade piimatoodanguga. Seepärast on asjakohane kehtestada väiksemad piirnormid.

Ekstraheerimise suurendamine liige

Artikkel 2 Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 1. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata nende õigus- ja haldusnormide teksti ning nende õigus- ja haldusnormide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavuse tabeli kujul.

Ekstraheerimise suurendamine liige

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid. Artikkel 3 Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Ekstraheerimise suurendamine liige

Artikkel 4 Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. Brüssel,

Ekstraheerimise suurendamine liige