Liikme suurus on voimeline,

Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad: eluruumi kasutamise õigust esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel ; toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid. Kauba müümisel nõudsime osaühingu juhatuse liikmetelt ka isiklikku käendust.

Liikme suurus on voimeline

Kui põhikiri annab aktsionärile dokumentidega tutvumise õiguse, kuid ei näe ette õigust tutvuda tütarühingute dokumentidega, siis ei ole tal õigust tutvuda tütarettevõtte dokumentidega.

Ei ole aga välistatud, et aktsionäril võib mõne konkreetse tütarühingu dokumendiga olla õigus tutvuda VÕS §-de ja järgi, kui ta tõendab, et tal on dokumendiga tutvumise vastu õigustatud huvi. Sellisel juhul peab ta esitama VÕS § alusel hagi dokumente valdava tütarühingu vastu.

Osanike vaidluse asjaolud

Tallinna Ringkonnakohus tühistas Pooled kaebasid edasi. Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja tagasi samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks.

Siiski eksitakse selle vastu sageli ja juhatuse liikme töökohustuste täitmiseks sõlmitakse ikkagi töölepinguid. Kohtuvaidlusi sel teemal on peetud palju, aga praktikas tehakse "juhatuse liikme töölepinguid" endiselt palju. Seadusandja lähtus sellise regulatsiooni kehtestamisel sellest, et juhatuse liige on võimeline ise lepinguläbirääkimisi pidama ja ta ei ole nõrgem pool, keda oleks vaja kaitsta sarnaselt töötajatega ning tagada talle riiklik kaitse lepingu lõppemisel. Samuti on arvesse võetud juhatuse liikme suuri volitusi ja tegutsemisvabadust, erinevat alluvusvahekorda ja vastutust. Sarnaseid vaidlusi on juba 20 aasta jooksul kohtutes peetud mitmeid ning kohtud on andnud üsna põhjalikke selgitusi.

Äriseadustiku § lg 5 alusel esitatav juhatuse liikme tagasikutsumise hagi on osaühingu kaitseks kohaldatav õiguskaitsevahend olukorras, kus juhatuse liige käitub kahjulikult või ei ole võimeline ühingut juhtima, kuid teda ei ole mingil põhjusel võimalik osanike otsusega tagasi kutsuda.

Tagasikutsumiseks peab olema mõjuv põhjus Pooled vaidlesid selle üle, mida pidada osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumist õigustavaks mõjuvaks põhjuseks ja kas antud kaasuses oli mõne sellise asjaolu esinemine tuvastatud.

Kui osanikud ei otsusta teisti, siis on likvideerijateks juhatuse liikmed. Pärast lõpetamisotsuse vastuvõtmist ei ole keelatud äritegevuse jätkamine, kuid see tegevus peaks olema suunatud pooleliolevate asjade lõpetamisele ja täitmata kohustuste täitmisele.

Lõpetamiseotsus ja likvideerijad tuleb kanda äriregistrisse, selleks tuleb juhatusel esitada vastav avaldus. Likvideerimismenetluse kohta tuleb viivitamatult avaldada teade Ametlikes Teadaannetes ning teada olevatele võlausaldajatele tuleb saata likvideerimisteade. Seejärel tuleb koostada likvideerimise algbilanss ja seda selgitav aruanne.

Language switcher

Tuleb koostada majandusaasta aruanne osaühingu lõpetamise ajaks lõppeva ning iga lõpetamisjärgse majandusaasta lõpu seisuga. Likvideerimise algbilanss ja majandusaasta aruanne tuleb kinnitada osanike otsusega. Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud on korralised ja erakorralised.

Kohtulahendite liigitus

Korralised koosolekud toimuvad majandusaasta algul vastuvõetud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui 1 üks kord kuus. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

Õigus ja kohustus koosolek kokku kutsuda on juhatuse esimehel, tema äraolekul juhatuse esimeest asendaval juhatuse liikmel.

Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab nõukogu või kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmed.

Asja käik kohtutes

Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele vähemalt 3 kolm päeva enne selle toimumist. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

Liikme suurus on voimeline

Juhatuse koosolekud protokollitakse. Vaidlustamine Toimetulekutoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates esitada vaie kohaliku omavalitsuse üksusele või sama tähtaja jooksul esitada kaebus halduskohtule.

Liikme suurus on voimeline

Kust saab täiendavat teavet? Täiendavat teavet toimetulekutoetuse taotlemise kohta saab elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Liikme suurus on voimeline

Näited toimetulekutoetuse maksmisest Eluruumi kulud on kokku eurot kuus. Sinna ei saa aga tuua kohustusi, mida täidab riik nagu näiteks koondamishüvitise maksmine vms.

Võta meiega ühendust

Kohtud on juba enam kui 20 aastat tagasi tehtud lahendist alates rõhutanud, et kui isikuga on sõlmitud ka tööleping aga ta valitakse juhatuse liikmeks ning tema tööülesanded on edaspidi seotud suures osas ainult ühingu juhtimisega, siis loetakse tööleping lõppenuks poolte kokkuleppel.

Sõlmituks loetakse suuline juhatuse liikme leping, mille sisu on vaidluse korral keeruline tõendada ning seega on soovitav sõlmida juhatuse liikme leping kirjalikult.

Liikme suurus on voimeline

Sõltumata sellest, mis pealkiri pannakse lepingule, hinnatakse lepingu olemust ikkagi vaid selle sisu järgi. Seega võib kohus jõuda järeldusele, et töölepingu näol on tegemist sisuliselt siiski juhatuse liikme lepinguga ja tööleping on siis tühine. Sellisel juhul tuleb hakata kohtul tuvastama suulise lepingu tingimusi.