Liikme suuruse apteek

Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu Samuti on Riigikohus leidnud, et menetlusabi regulatsiooni põhiseaduspärasuse hindamiseks ja esitatud määruskaebuse lahendamiseks tuleb kindlaks määrata tasuda tulev riigilõivu summa Riigikohtu üldkogu otsus kohtuasjas nr , punkt Kuigi ringkonnakohus leidis, et OÜ-l Akos Apteek võib esineda ajutisi makseraskusi, kuid arvestades seda, et tal oli riigilõivu tasumisest vabastamise taotluse esitamise ajal raha kassades ja kontodel kokku krooni, ei saa teda pidada maksejõuetuks täiendavalt nõutava 34 krooni 85 sendi suuruse riigilõivu tasumisel, oleks kohaldamisele kuuluva regulatsiooni järgi saanud kaebaja oma maksejõuetust tõendada vaid tema pankrotimenetlusega seotud tõenditega. Õiguse riive on selle kaitseala iga ebasoodus mõjutamine vt nt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 6. Kuna kaebuse esitaja ei esitanud väiteid ega tõendeid, millest nähtuks, et tal ei ole võimalik saada raha riigilõivu tasumiseks oma osanikelt või teistelt huvitatud isikutelt, siis ei olnud ringkonnakohtul kohustust esitada täiendavaid põhjendusi eelnimetatud eelduse kohta. Ka põhiseaduspärase suurusega riigilõivu tasumine ei pruugi olla äriühingule majanduslikult võimalik.

Tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks halduskohtumenetluse seadustiku § 91 lõike 1 teine lause osas, milles see ei võimalda apellatsioonimenetluses vabastada täielikult või osaliselt riigilõivu tasumisest äriühingut, mis ei vasta selles sättes märgitud kriteeriumitele.

Apteek > Tallinn

Rahuldada määruskaebus osaliselt. Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu Saata asi tühistatud osas samale ringkonnakohtule uueks lahendamiseks. Liikme suuruse apteek kautsjon. OÜ Akos Apteek nõudis hüvitist krooni ja viiviseid krooni. OÜ Akos Apteek tasus kaebuse esitamiselt riigilõivu 31 krooni ja Selle suurendamiseks vajate senti.

Tallinna Halduskohus jättis OÜ Akos Apteek ja teised kaebajad esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebused halduskohtu otsuse tühistamiseks. OÜ Akos Apteek tasus apellatsioonkaebuselt riigilõivu krooni. Tallinna Ringkonnakohus jättis 9. Määruse kohaselt tuli OÜ-l Akos Apteek tasuda täiendavalt riigilõivu 34 krooni 85 senti. Taotluse kohaselt ei olnud OÜ-l Akos Apteek majandusliku olukorra tõttu võimalik tasuda riigilõivu nõutud suuruses.

HKMS § 91 ja RLS § 56 lõige 11 on põhiseadusega vastuolus seetõttu, et selline regulatsioon lubab riigilõivust vabastada vaid neid juriidilisi isikuid, kelle suhtes on kohtuotsusega välja kuulutatud pankrot. Apellant ei ole pankrotis. Riigilõivust vabastamise võimaluse puudumine ja nõutava lõivu suurus on loonud olukorra, kus OÜ Akos Apteek ei saa kasutada oma edasikaebeõigust. Tallinna Ringkonnakohus kohustas OÜ Akos Apteek esitas kohtumääruse täitmiseks dokumendid maksevõime kohta ja leidis endiselt, et tema majandusseisu arvestades ei ole tal võimalik riigilõivu täies Liikme suuruse apteek tasuda.

Kaebaja selgitas, et esitatud dokumentidest nähtub, et OÜ Akos Apteek töötab kahjumiga, ja kontoseis kinnitab, et puudub raha riigilõivu tasumiseks. Liikme suuruse apteek Ringkonnakohtu Ringkonnakohus selgitas, et kui Liikme suuruse apteek jätab lõivu tasumata, tagastab ringkonnakohus HKMS § 33 lõike 3 punkti 3 alusel apellatsioonkaebuse läbivaatamatult.

Liikme suuruse apteek Suurendada vere tousulaine liige

Tallinna Ringkonnakohus selgitas, et praegu puudub võimalus vabastada OÜ Akos Apteek HKMS Liikme suuruse apteek 91 lõike 1 alusel täielikult või osaliselt riigilõivu tasumisest riigituludesse, kuna OÜ Akos Apteek ei ole pankrotis, samuti ei ole tehtud tema kohta kohtumäärust pankrotimenetluse lõpetamise kohta raugemise tõttu. Enne kui ringkonnakohus asus hindama HKMS § 91 lõike 1 ja RLS § 56 Liikme suurus soltub Chevos 11 põhiseaduspärasust, hindas ta apellandi majanduslikku võimekust nõutavat riigilõivu tasuda.

OÜ Akos Apteek OÜ-l Akos Apteek puuduvad äriregistri andmetel kommertspandid, kinnistusraamatu andmetel kinnistud ja liiklusregistri andmetel mootorsõidukid.

OÜ Lahe Apteek Põhivara on 10 krooni väärtuses kapitaliosalus OÜ-s Lahe Apteek ja bilansivälist vara kokku krooni väärtuses. Kohustusi on kokku 1 krooni eest. Kokku on osaühingul bilansi järgi netovara 67 krooni. Ringkonnakohus järeldas, et eeltoodud andmetest lähtuvalt võib OÜ-l Akos Apteek esineda ajutisi makseraskusi, kuid arvestades seda, et tal oli riigilõivu tasumisest vabastamise taotluse esitamise ajal raha kassades ja kontodel kokku krooni, ei saa teda pidada maksejõuetuks nõutava 34 krooni 85 sendi suuruse riigilõivu tasumisel.

HKMS § 91 lõige 1 ei piira ebaproportsionaalselt äriühingute kohtusse pöördumise õigust ega ole vastuolus võrdse kohtlemise Suurenda liikme kursust. Äriühingute võimalused riigilõivu tasumiseks vahendite leidmisel on tunduvalt laiemad Liikme suuruse apteek füüsilistel isikutel.

Seepärast ei ole õige võrrelda füüsilistele isikutele ja äriühingutele kehtestatud tingimusi menetlusabi saamiseks. Juriidiline isik on Liikme suuruse apteek fiktsioon, mille kaudu selle omanikud tegutsevad tulu saamise eesmärgil. Eelnevast tulenevalt saab eeldada, et maksejõuetu osaühingu osanikud või juhtorgani liikmed kui otsest varalist huvi omavad isikud osalevad kohtumenetluse kulude kandmisel, kui äriühingu maksejõuetus on nende arvates ajutise iseloomuga.

Kui osaühing on maksejõuetu ning maksejõuetus ei ole tema majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine, peab juhatus viivitamata, kuid mitte hiljem kui 20 päeva Liikme suuruse apteek maksejõuetuse ilmnemisest, esitama kohtule osaühingu pankrotiavalduse äriseadustiku - ÄS - § lõige Samasisulise otsuse peavad osanikud tegema ÄS § punkti 3 kohaselt, kui osaühingu netovara väheneb üle teatud piiri. Pankrotis äriühing on vabastatud riigilõivu tasumisest, ajutiste makseraskustega äriühingute puhul võib aga eeldada, et äriühingu omanikud või juhtorgani liikmed kannavad menetluskulud või võtab äriühing laenu, mistõttu ei saa väidetavat riivet põhiseaduse PS § 15 lõike 1 esimeses lauses sätestatud kohtukaebeõigusele pidada ebaproportsionaalseks.

Menetlus Riigikohtus 9.

Linnaametniku eksimus viis apteekri kohtusse 10 Siim Randla, 5.

OÜ Akos Apteek taotles 7. OÜ Akos Apteek on seisukohal, et ringkonnakohus on tema majanduslikku võimet tasuda nõutud suuruses riigilõivu hinnanud ebaõigesti.

Ringkonnakohus pole arvestanud sellega, et nõutud lõivu tasumine viiks kaebaja äärmiselt raskesse majanduslikku olukorda.

Magnum – Ettevõtted

Kaebaja netovara vähenemine tähendaks, et kaebajal tuleb teha ÄS §-s nimetatud otsus. Kaebaja maksejõulisuse hindamine eeldaks, et kohus jätaks vastuolu tõttu põhiseadusega kohaldamata HKMS § 91 lõike 1 ja RLS § 56 lõike Seda pole ringkonnakohus aga teinud. Ekslik on kohtu seisukoht, et äriühingul on alati paremad võimalused lõivu tasumiseks ning et osaühingu puhul peaksid osanikud ja juhatuse liikmed alati tagama nõutud suuruses lõivu tasumise, õiguseta saada menetlusabi lõivu tasumisest osalise vabastamise näol.

Riigikohtu halduskolleegiumi kogu koosseis andis haldusasja 7. Kolleegiumil tekkis kohtuasja lahendamisel kahtlus HKMS § 91 lõikest 1 ja 1.

Triin Tabur triin. Veebiapteegi n-ö kodu oli algselt Mustamäe Apteek OÜ-le kuuluv Mustamäe polikliiniku apteek, nüüd Laagris asuv haruapteek.

Kolleegiumi arvates ei ole riigilõivu selline regulatsioon, mis piirab ebaproportsionaalselt edasikaebeõigust, moonutades selle õiguse olemust, ja kohtleb äriühinguid põhjendamatult erinevalt vastavalt nende varalisele seisundile, samuti erinevalt võrreldes füüsiliste isikute ja äriühingutega tsiviilkohtumenetluses, vastavuses PS §-ga 11, § 12 lõikega 1 ja § 24 lõikega 5.

Kolleegiumi arvates võib oluliseks osutuda ka PS §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabaduse piiramine, kui nõutud suuruses lõivu tasumine viib kaebaja netovara lubatust suurema vähenemiseni ÄS § mõttes. Kuigi Liikme suuruse apteek leidis, et OÜ-l Akos Apteek võib esineda ajutisi makseraskusi, kuid arvestades seda, et tal oli riigilõivu tasumisest vabastamise taotluse esitamise ajal raha kassades ja kontodel kokku krooni, ei saa teda pidada maksejõuetuks täiendavalt nõutava 34 krooni 85 sendi suuruse riigilõivu tasumisel, oleks kohaldamisele kuuluva regulatsiooni järgi saanud kaebaja oma Liikme suuruse apteek tõendada vaid tema pankrotimenetlusega seotud tõenditega.

Magnum Medical Finland OY

Kehtivast regulatsioonist ei tulene, et äriühing saaks oma maksejõuetust tõendada muude kui HKMS § 91 lõike 1 teises lauses sätestatud tõenditega. Kolleegiumi arvates ei võinud ringkonnakohus tuvastada kaebaja tegelikku võimet tasuda nõutavas suuruses riigilõivu teisiti, kui jättes HKMS § 91 lõike 1 kohaldamata.

Ka kolleegium ei saa asuda määruskaebuse alusel kaebaja tegelikku maksevõimet kontrollima, sest ka kolleegium peaks lähtuma kohaldamisele kuuluvast regulatsioonist, mis seob maksejõulisuse puudumise pankrotimenetlusega. Kolleegiumi arvates on ringkonnakohtu järeldused OÜ Akos Apteek maksejõulisuse ja võimalike ajutiste makseraskuste kohta piisavalt põhjendamata ja vastuolulised.

Riigikohtu üldkogu otsustas kohtuasjas nr tsiviilkohtumenetluse seadustiku TsMS § lõike 1, mis ei Liikme suuruse apteek anda äriühingule apellatsioonimenetluses menetlusabi riigilõivu tasumisest vabastamise teel, põhiseaduspärasuse üle hoolimata sellest, et menetlusabi vajava äriühingu majanduslik seisund oli tuvastamata vt üldkogu Halduskolleegiumi arvates on ka selles haldusasjas vajalik, et üldkogu esmalt otsustaks, kas HKMS § 91 Liikme suuruse apteek 1 ning RLS § 56 lõigetest 11 ja 18 koosmõjus tulenev regulatsioon on OÜ Akos Apteek kohtuasjas põhiseaduspärane ja põhiseadusvastasuse korral ka seda, milliste põhimõtete ja kriteeriumite alusel on kaebajat võimalik riigilõivust täielikult või osaliselt vabastada.

TÖÖRIISTAD

HKMS § 91 lõige 1 ja RLS § 56 lõiked 11 ja 18 koosmõjus sätestavad korra, kus OÜ-l Akos Apteek tuli tasuda apellatsiooniõiguse kasutamiseks täiendavalt riigilõivu 34 krooni 85 senti, kusjuures kohtul puudub võimalus teda riigilõivust täielikult või osaliselt vabastada. Sellise regulatsiooni tõttu on sätestamata ka see, kuidas peaks kohus väljaspool HKMS § 91 lõike 1 kohaldamist kontrollima äriühingu suutlikkust lõivu tasuda.

Kolleegiumi arvates võib umbes 34 krooni suurune riigilõiv, millest kohus ei saa äriühingust apellanti täielikult või osaliselt vabastada, piirata ülemääraselt apellatsiooniõigust ja moonutada selle õiguse olemust ning viia äriühingu, kes riigilõivu kogu ulatuses tasumiseks piisava raha puudumise tõttu ei saa apelleerida, põhjendamatu ebavõrdse kohtlemiseni.

Sellist äriühingut võidakse kohelda põhjendamatult erinevalt võrreldes füüsiliste isikutega, kes saavad esitada oma tegeliku maksejõuetuse tõendamiseks kõiki asjakohaseid tõendeid, ja ka erinevalt võrreldes äriühingutega, kes suudavad Dicki paksuse mootmised suuruses Liikme suuruse apteek tasuda.

Riigikohtu üldkogu otsusega kohtuasjas nr põhiseaduse vastaseks tunnistatud TsMS § lõikest 1 tulenes, et äriühingut ei saa üldjuhul riigilõivust vabastada. Selle otsuse tagajärjeks on see, et äriühingud saavad tsiviilkohtumenetluses taotleda menetlusabi ja esitada oma tegeliku majandusliku seisundi tõendamiseks erinevaid tõendeid. Liikme suuruse apteek halduskohtumenetluses saavad äriühingud enda maksejõuetust tõendada ainult kohtulahendiga, millega on pankrot välja kuulutatud või pankrotimenetlus lõpetatud raugemise tõttu, kui võlgnikul ei jätku vara pankrotikulude katteks.

Seega koheldakse äriühinguid halduskohtumenetluses riigilõivust vabastamisel halvemini kui tsiviilkohtumenetluses menetlusabi andmisel riigilõivu tasumisest Liikme suuruse apteek. Kolleegium kahtleb, kas selliseks erinevaks kohtlemiseks esineb mõjuv põhjus. Ka seetõttu võib HKMS § 91 lõike 1 teine lause olla põhiseaduse §-ga 12 Liikme suuruse apteek.

ÄS §-ga osanikele pandud kohustuse tõttu juhul, kui osaühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui ÄS §-s nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus, võib nõutav riigilõiv kujutada kaebaja väidete õigsuse korral endast ka lubamatut piirangut PS §-ga 31 sätestatud ettevõtlusvabadusele, sest võib viia äriühingu lõpetamise või pankrotiavalduse esitamiseni. Õigustamatult koheldakse erinevalt äriühinguid, kes osalevad tsiviil- ja halduskohtumenetluses.

Alates Riigikohtu üldkogu otsusest kohtuasjas nr saavad äriühingud tsiviilkohtumenetluses taotleda menetlusabi ja esitada oma tegeliku majandusliku seisundi tõendamiseks ning edasikaebeõiguse PS § 24 lõige 5 kasutamiseks erinevaid tõendeid, halduskohtumenetluses aga mitte. Äriühinguid ei kohelda halduskohtumenetluses ebavõrdselt võrreldes füüsiliste isikutega, kuna tegemist ei ole võrreldavate gruppidega. RLS § 56 lõiked 11 ja 18 ei ole iseenesest põhiseadusega vastuolus.

Kohtumenetluses on tavapärane siduda tasumisele kuuluva lõivu määr nõude või vaidlustatava summa suurusega.

Apteegi e-äri ajab vaid Margus Linnamäe — Äripäev 29 Ноябрь — DIGAR статьи Эстонии

Samas, kui äriühingul puuduvad vahendid riigilõivu tasumiseks ning HKMS § 91 lõikest 1 tulenevalt ka võimalus taotleda riigilõivuvabastust, võib kahes astmes kokku 68 krooni 70 sendi suurune lõiv takistada ajutiselt makseraskustesse sattunud äriühingutel oma edasikaebeõiguse realiseerimist ehk osutuda menetlusökonoomia huvides ülemääraseks piiranguks. Halduskohtu funktsioon on viia reaalselt ellu võimude lahususe ja tasakaalu põhimõtet.

Apteegi e-äri ajab vaid Margus Linnamäe Apotheka on täna ainus Eesti e-apteek. Foto: Raul Mee Kuigi ravimite kaug- ehk e-müügi õigus on Eestis kehtinud juba kolm aastat, pakub teenust endiselt vaid üks, suurärimees Margus Linnamäele kuuluv apteek. Põhjusena tuuakse liiga suurt riski, mida teised pole julgenud võtta.

Halduskohtumenetluses, kus äriühingutele menetlusabi ei võimaldata, kaitsevad äriühingud oma õigusi riigi tegevuse vastu ja seda enam peaks riigil olema kohustus tagada kohtusse pöördumise õiguse realiseerimine. Riik majandus- ja äritegevuse õigusreeglite kehtestajana ei või seada ülemääraseid takistusi äripraktikas loomulikele ja paratamatutele normide kohaldamise vaidlustele kohtutes.

  • Arstide nõuanded, tervisetestid ja -teenused.
  • 🟢 MUSTAMÄE APTEEK OÜ () - Ülevaade @ siitsealt.ee
  • Video Suurenda Sex liige
  • Foto Laienemine maja liikme

Ülemäärane riigilõiv ei või olla vaba ettevõtluse ja initsiatiivi karistamise ega majandustegevuse väljakurnamise vahendiks. OÜ Akos Apteek leiab, et kuna kohtumenetlustes nõutud ebamõistlikult kõrged riigilõivumäärad võimaldavad riigi tekitatud kahju eest hüvitise nõudmist efektiivselt takistada või isegi selle praktiliselt võimatuks muuta, nagu ka praegusel juhul, ei saa selline regulatsioon ilmselt olla põhiseaduspärane.

Õiguskantsler Õiguskantsleri arvates on RLS § 56 lõigete 11 ja 18 koostoimes kehtiv regulatsioon PS § 24 lõikega 5 ja §-ga 11 vastuolus osas, mille alusel tuli haldusasjas ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse esitamiseks nõude puhul suuruses tasuda riigilõivu summas 34 krooni 85 senti.

Liikme suuruse apteek Kuidas folk oiguskaitsevahendeid suurendada seksuaalset keha

Arvestades, et riigilõivu suurus ja menetlusabi moodustavad üksteisest sõltuva terviku, saab Riigikohtu hiljutise seisukoha järgi menetlusabi küsimus tekkida alles siis, kui on selge, et riigilõiv on põhiseaduspärase suurusega Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi Samuti on Riigikohus leidnud, et menetlusabi regulatsiooni põhiseaduspärasuse hindamiseks ja esitatud määruskaebuse lahendamiseks tuleb kindlaks määrata tasuda tulev riigilõivu summa Riigikohtu üldkogu otsus kohtuasjas nrpunkt Liikme suuruse apteek praegusel juhul ei ole riigilõiv põhiseaduspärase suurusega, kuid teada ei ole veel, milline on selle põhiseaduspärane suurus, siis ei pea õiguskantsler vajalikuks võtta seisukohta HKMS § 91 lõike 1 põhiseadusele vastavuse küsimuses.

Ka praegusel juhul on kaevatud lisaks menetlusabi andmisest keeldumise peale ning nii menetlusabi andmisest keeldumine kui ka tasumisele kuuluv lõivu määr võivad olla põhiseadusega vastuolus. Õiguskantsler nõustub Riigikohtu üldkogu seisukohaga kohtuasjas nr punkt 35et menetlusabi andmise regulatsiooni põhiseaduspärasust saab kontrollida isiku majanduslikku seisundit kindlaks tegemata, kuna tasumisele kuuluva riigilõivu põhiseaduspärasuse samaaegse kontrolli tõttu ei ole selge, millisest lõivust vabastamise eelduste täitmist isik põhistama peaks.

Kohtusse pöördumise õigus peab olema kohtusse pöörduja jaoks olemas nii juhul, kui kaebaja õiguste rikkumine ja kaebuse eduväljavaade on ilmselge, kui ka Liikme suuruse apteek, kui tegemist on kaheldava või vaieldava juhtumiga. Viimasel juhul võib küll ette näha täiendavaid tingimusi, kuid mitte selliseid, mis faktiliselt välistavad kohtusse pöördumise. Kohtumenetluse tulemus selgub alles asja sisulise lahendamise käigus erinevate tõendite hindamisel.

Ennekõike just halduskohtu puhul peab haldusväline isik saama avaliku võimu Liikme suuruse apteek õiguspärasust kontrollida ka kaheldava või vaieldava rikkumise puhul. Justiitsminister Justiitsministri arvates ei ole HKMS § 91 lõikest 1 ja kuni Viitega Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusele kohtuasjas nrpunkt 52, ja üldkogu otsusele kohtuasjas nrpunkt Riigilõivust vabastamise küsimus ja küsimus, kas riigilõivust vabastamise piirang on õigustatud, saavad tekkida alles siis, kui on selge, et riigilõiv on põhiseaduspärase suurusega.

Ka Vaadake video suumi liikme pump riigi vastu võib kuritarvitada põhjendamatute ja liialdatud kahjunõuete esitamisega ning selle piiramine riigilõivu abil on demokraatlikus ühiskonnas lubatud.

Justiitsministri hinnangul on praeguse kohtuasja asjaolusid arvesse võttes tegemist mõõduka riigilõivuga.

Apotheka Netiapteek – Tervisehitid kuni –50%

Menetlusabi andmise piirangu proportsionaalsuse osas viitab justiitsminister eelmainitud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsusele asjas nrmille punktides on toodud riigilõivu vabastamise piirangu mõõdukuse analüüs. Justiitsminister leiab, et viidatud lahendi punkti 73 selgitused on täiel määral kohaldatavad ka Liikme suuruse apteek kaasuse puhul.

Ka selles asjas on apellatsioonimenetluses tasumisele kuuluv riigilõiv mõõdukas, mistõttu menetlusökonoomia tagamise vajadus kaalub üles PS § 24 lõikest 5 tuleneva edasikaebeõiguse riive ning seetõttu on menetlusabi andmise piirang kooskõlas PS §-s 11 sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega.

Liikme suuruse apteek Poiste liikmete suurus

Justiitsministri arvates võib maksejõuetute, kuid mitte pankrotis äriühingute erineva kohtlemise eesmärgiks võrreldes füüsiliste isikutega pidada avaliku huvi tagamist ehk tulundusliku ja mittetulundusliku tegevuse toetamise eristamist.

Juriidilistele isikutele ei pea põhiseadusest tulenevalt tagama riigilõivu tasumisest vabastamist samadel või soodsamatel tingimustel kui füüsilistele isikutele. Ajutiselt maksejõuetuid juriidilisi isikuid koheldakse erinevalt võrreldes äriühingutega, kes suudavad nõutud suuruses riigilõivu tasuda, kuna ajutised makseraskused on äriühingu majandustegevusega kaasnev tavaline risk.

HKMS § 91 lõike 2 teise lause põhiseaduse vastaseks tunnistamise korral tekiks olukord, kus riigilõivust vabastamine kohtuniku hinnangulise otsustuse alusel tähendaks sisuliselt konkurentsieelise andmist võrreldes teiste äriühingutega ja tooks kaasa juriidiliste isikute põhjendamatu ebavõrdse kohtlemise: majanduslikult otstarbekam oleks esitada kaebusi ajutise maksejõuetuse hetkedel, mida majandustegevuses aeg-ajalt ette tuleb.

Kuna praeguses vaidluses on tegemist põhiseaduspärase Liikme suuruse apteek mõõduka riigilõivuga, on õigustatud ka suuremad piirangud menetlusabi võimaldamisel. Riigikohus on korduvalt rõhutanud, et on seadusandja otsustada, milline süsteem luua.

Praegu on tegemist variandiga, mille puhul riigilõiv on suhteliselt madal ning äriühingule riigilõivu vabastuse mittevõimaldamine on seega õigustatud.

Magnum Medical OÜ

Seetõttu on põhjendatud ka äriühingute erinev kohtlemine tsiviilkohtumenetluses ja halduskohtumenetluses. Sotsiaalminister Sotsiaalministri arvates moodustavad äriühingute riigilõivust vabastamist piirav regulatsioon HKMS § 91 lõige 1 ja riigilõivu kehtestav regulatsioon praeguses asjas RLS § 56 lõiked 11, 18 kaebuse esitamise ajal kehtinud redaktsioonis üksteisest sõltuva terviku, mis ei takista apellatsioonikohtusse pöördumist ülemäära ega ole vastuolus PS § 24 lõikega 5 juhul, kui kehtestatud riigilõiv ei ole ebaproportsionaalselt suur.

Sotsiaalminister viitab seejuures Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuses kohtuasjas nr punktis 52 väljendatud seisukohale, et äriühingute riigilõivust vabastamise keeld hakkab kohtusse pöördumist takistama siis, kui riigilõivud on kõrged. Sotsiaalminister väidab, et kahju hüvitamise kaebuste puhul on suurem Liikme suuruse apteek läbimõtlemata ja liialdatud nõuete esitamiseks, mistõttu on Liikme suuruse apteek kõrgema määra rakendamine nende puhul enam põhjendatud kui kaebuste puhul, mille eemärgiks ei ole varaliste hüvede suurendamine.

Samas ei ole välistatud, et menetlusökonoomia eesmärki võib täita ka väiksem summa kui kõnealuse riigilõivu määr. Samas möönab sotsiaalminister Riigikohtu üldkogu otsuse kohtuasjas nr valguses, et RLS § 56 lõikes 18 sätestatud abinõu, mille kohaselt esimeses kohtuastmes juba tasutud riigilõiv tuleb samas ulatuses teist korda tasuda, võib riivata edasikaebeõigust ebamõõdukalt isegi juhul, kui RLS § Liikme suuruse apteek lõikes 11 sätestatud riigilõivumäär loetakse põhiseaduspäraseks.

Vastuolu võrdsuspõhiõigusega PS § 12 lõige 1 sotsiaalminister ei näe. Samuti ei kujuta nõutav riigilõiv ettevõtlusvabaduse PS § 31 lubamatut piirangut. Erinevalt füüsilistest isikutest eeldatakse äriühingu puhul, et tema üldisem eesmärk - teenida kasumit - annab Liikme suuruse apteek võimaluse teenitu arvel ka oma rikutud õigusi kohtumenetluses kaitsta. Võib eeldada, et kui äriühingu maksejõuetus on ajutise iseloomuga, siis peaksid maksejõuetu äriühingu osanikud või aktsionärid kui äriühingu õiguste suhtes otsest varalist huvi omavad isikud olema motiveeritud osalema kohtumenetlusega seotud kulude kandmisel.

  • Suurenda 30 aasta parast
  • Kuidas suurendada munn puberteet