Liikme suurus Ida.

Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekul. MTÜ liikmelisus, liikmeks vastuvõtmise ning MTÜst väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord 3.

  • Aktsiaselts – Vikipeedia
  • Visuaalselt peenise suurendamiseks
  • Juhtimine | Ida-Tallinna Keskhaigla
  • Seadmed kodu suurendamiseks kodus
  • Kohaliku omavalitsuse volikogu – Vikipeedia
  • Folk nouandeid suurendada liikme

Üldsätted 1. Ühing võib kuuluda teistesse organisatsioonidesse.

Ühing juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

Eesmärk MTÜ eesmärk on vastavalt käesoleva põhikirja punktile 1.

Kairi Vaher

MTÜ liikmelisus, liikmeks vastuvõtmise ning MTÜst väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord 3. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel.

MTÜ juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme MTÜ liikmete nimekirjast. Liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel MTÜ juhatuses.

Liikme suurus Ida

Liikme väljaarvamise otsus langetatakse lihthäälteenamusega. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

Aktsiaselts

Liikmete õigused ja kohustused. MTÜ struktuur ja juhtimine 5.

Liikme suurus Ida

Lisaks kutsub juhatus üldkoosoleku kokku: 6. Juhatus 7.

Liikme suurus Ida

Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda MTÜ üldkoosolek juhatuse liikme võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning otsuse vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälteenamus.

Kohaliku omavalitsuse volikogu

Juhatus võib võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult sh ka e-posti Liikme suurus Ida kõik juhatuse liikmed. Järelevalve 8. Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kinnitamiseks kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

Liikme suurus Ida

MTÜ vahendid 9. MTÜ ei jaga oma vara ega tulu. MTÜ likvideerimine. Põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga Põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega