Kui ta raakis selle suuruse suurusest, siis ma. Contacts of UT units

Matemaatikas nimetatakse skalaarideks ka vektorruumide puhul korpuse elemente ja mooduli puhul ringi elemente. Igatahes mõistetakse skalaari all kõrgemas matemaatikas ja füüsikas tavaliselt suurust, mille väärtused on iseloomustatavad ühe reaalarvuga. Isegi kui tegu oli elektri väärkirjeldusega mitte mittekirjeldusega; näiteks anti elektrile õige määrav kirjeldus, kuid sellele omistati eksikombel ka kausaalseid omadusi, mida sel pole , siis on ikkagi alust öelda, et nii algne kõneleja kui ka need, kellele ta seda sõna õpetab, kasutavad seda sõna elektrile osutamiseks. Skalaarkorrutis mis jaguneb kaheks Kui saad teisest sambast pensioni ja Sinu pangakonto on arestitud, saavad kohtutäiturid Sinu pensioni laekumisel sellele kontole seda Sinu võlgade katteks kasutada.

Putnam peab seda vaadet läbinisti ekslikuks. Keeleline pädevus ja arusaamine ei ole ainult teadmine. On tarvis ka õiget laadi suhet teatud olukordadega tavaliselt, kuid mitte tingimata, olukordadega, kus termini osutus on kohal. Sellepärast nimetab Putnam sellist tähendusteooriat kausaalseks. Sõna "elekter" iga kasutaja teab, et elekter on teatud laadi suurus ; ja õigupoolest isegi mitte seda: kunagi arvati, et elekter, nagu soojuskion mingit laadi aine.

Igal juhul kõnelejad teavad, et elekter ja soojus on väidetavad füüsikalised suurused: neid võib olla rohkem või vähem, neil võib olla asukoht. Putnam ei pea neidki väiteid analüütilisteks, kuid arvab, et neil on keeleline seos nende terminitega. Semantikateoorias võiks sellistel terminitel olla semantiline tähis "füüsikaline suurus".

Account Options

Putnami arvates pole midagi, mida termini "elekter" iga kasutaja tingimata peab teadma, peale selle, et elekter on füüsikaline suurus, ja võib-olla selle, et elekter või elektrilaeng või -laengud võib voolata või liikuda. Benjamin Franklin teadis, et elekter ilmneb sädelahenduste ja välgunooltena ; keegi võib teada elektrivoolust ja elektromagnetitest ; keegi võib teada, et aatomid koosnevad positiivse ja negatiivse elektrilaenguga osakestest.

Neil ei pruugi olla ühist "elektri" intensiooni. Putnam väidab, et ühine on neile see, et igaüks on põhjusliku ahela kaudu seotud olukorraga, milles antakse elektri kirjeldusja üldiselt kausaalne kirjeldus, st kirjeldus, mis esitab elektrit Kuidas suurendada oma peenise vaadata suurusena, mis põhjustab teatud viisil teatud tagajärgi.

Kui Franklin oleks tuulelohekatse ajal mulle elektrit kirjeldanud rääkides, kuidas tekib välk ja kuidas see tuulelohesse satub jnesiis oleks ta andnud teatud füüsikalise suuruse ligikaudu õige määrava kirjelduse. Nimetame seda sündmustmilles ma õppisin sõna "elekter" niimoodi kasutama, tutvumissündmuseks introducing event.

Kõik hilisemad juhtumid, mil ma seda sõna kasutan, on tutvumissündmusega põhjuslikus seoses kui ma ilmutan oskust, mille ma tutvumissündmusega omandasin. Isegi kui ma unustan, kust ma selle termini õppisin, seob kavatsus osutada sellelesamale suurusele, millele ma seda terminit varem kasutades osutasin, praegust kasutamisjuhtu varasematega, ning juba see, et see sõna minu sõnavaras on, on varasemate sündmuste, lõppkokkuvõttes tutvumissündmuse tagajärg.

Ja kui ma õpetan seda sõna kellegi teisele, öeldes, et elekter on füüsikaline suurus ja rääkides midagi selle kohta, siis isegi kui see pole kausaalne kirjeldus ega üldse määrav kirjeldus, siis see, et tema sõnavaras see sõna on, on põhjuslikus seoses sellega, et see sõna on minu sõnavaras, ning lõppkokkuvõttes minu tutvumissündmusega. Eri kasutajad kasutavad sõna "elekter" ilma ühise intensioonita, kui mõelda selle all midagi tarviliku ja piisava tingimuse taolist.

Ent nii nagu sõnaga " tiiger " on keeleliselt seotud ettekujutus, et tiigrid on triibulised, paistab sõnaga "elekter" olevat keeleliselt seotud ettekujutus, et elekter saab voolata või liikuda, ning et elekter on füüsiline suurus, ja see on vist kõik.

Kui nüüd igaüks teab, et elekter on mingi füüsikalise suuruse nimetus, ning kasutab seda sõna nii, et kasutusjuht on põhjusliku ahela kaudu seotud tutvumissündmusega, milles anti elektri kausaalne kirjeldus, siis on selge alus öelda, et ta kasutab seda sõna elektrile osutamiseks. Isegi kui tegu oli elektri väärkirjeldusega mitte mittekirjeldusega; näiteks anti elektrile õige määrav kirjeldus, kuid sellele omistati eksikombel ka kausaalseid omadusi, mida sel polesiis on ikkagi alust öelda, et nii algne kõneleja kui ka need, kellele ta seda sõna õpetab, kasutavad seda sõna elektrile osutamiseks.

Putnam väidab, et kui teatud hulk inimesi kasutab sõna "elekter" elektrile osutamiseks ning peale selle on neil standardsed keelelised assotsiatsioonid füüsikaline suurus, voolaminesiis ei tekigi küsimust, kas sõnal on "sama tähendus".

Küsimus võib küll tekkida, kui sõna on keeleliselt seotud tarviliku ja piisava tingimusega, nagu " poissmees ", kuid ei teki näiteks pärisnimede puhul ja sarnasel põhjusel ei teki füüsikaliste suuruste terminite puhul.

Kui osutus on sama ja me mõlemad seostame sõnaga ühe ja sellesama minimaalse keelelise informatsiooni et see on isikunimi või et see on füüsikalise suuruse termin, siis ei teki küsimust, kas sõna tähendus on sama. See teooria rõhutab kausaalset kirjeldust, sest füüsikalisi suurusi avastatakse alati tagajärgede kaudu ning sellepärast on kirjeldamisel loomulik neid välja eraldada tagajärgede järgi.

Kausaalne kirjeldus võib rääkida põhjuse asemel ka seadusest ; Popper ei väida ka, et uut füüsikalist suurust tutvustatakse tingimata põhjuse või seaduse mõistet kasutades.

Kui termin "elekter" on kellegi sõnavarasse idiolekti toodud tutvumissündmusega või põhjusliku ahelaga, mis ulatub tutvumissündmuseni, siis on selle osutus tema idiolektis fikseeritud, isegi kui see pole teada. Ja siis ma osutus on fikseeritud, siis võib osutuse kohta sõnastada hulga teooriaid ja isegi õigeid või ebaõigeid definitsioonenii et sõna jääb igas mõttes samaks ka intensioon ei muutu.

Nii et "elekter" ja sarnased terminid on transteoreetilised. Elektri kohalolu operatsionaalsed kriteeriumid sõltuvad teooriast, kuid tähendus ei sõltu teooriast kui just tähendust ei samastata operatsionaalsete kriteeriumidega, mida ei tohi teha. Füüsikaliste suuruste määravaid kirjeldusi ja isegi väärkirjeldusi saab sõnastada tänu sellele, et keeles on selliseid "laia spektriga" mõisteid nagu 'füüsikaline suurus' ja 'põhjused'. Artiklis " What Theories Are Not " väitis Putnam, et need etendavad füüsikaliste suuruste terminite kasutuselevõtus tutvustamises otsustavat osa.

Siis ta ei teinud vahet nende "teoreetiliste terminite" defineerimisel ja kasutuselevõtul tutvustamisel. Kui meil on keel, milles saab sõnastada eri füüsikaliste suuruste osutuste kirjeldusi, siis saame pidada eri teooriaid, mis neid termineid sisaldavad, eri lausesüsteemideks ühes keeles.

Niivõrd kui me seda teha saame, saame võtta sellele keelele kohaseid tõesuse ja osutamise mõistet samuti transteoreetiliste mõistetena. Kripke pärisnimede teooria[ muuda muuda lähteteksti ] Putnam omistab Saul Kripke avaldamata [" Nimetamine ja paratamatus " ei olnud veel ilmunud] ja kuulu järgi tuttavale pärisnimede teooriale väite, et inimene võib kasutada pärisnime kellelegi või millelegi osutamiseks isegi juhul, kui tal ei ole selle asja kohta mitte ühtki tõest uskumust.

Näiteks kui ma ütlen kellelegi, kes ei tea, kes Quine on, et ta oli Rooma keiser, ja ta usub mind ning hakkab seda nime kasutama kavatsusega osutada samale inimesele, siis ta hakkab rääkima näiteks, et Quine oli Rooma keiser, aga ometi osutama kaasaegsele loogikule. Tal on küll mõned tõesed uskumused, nimelt et Quine on või oli inimene ja et Quine'i nimi on või oli Quine, aga Kripkel on näiteid, mis näitavad, et seegi pole alati nii. Kripke vaates on oluline see, et pärisnime kasutamine osutamiseks hõlmab seda, et on olemas põhjuslik ahel, mis seob nime kasutajat ja konkreetset nime kasutamise sündmust nime kandjaga.

Putnam leiab siiski, et pole mõtet hakata rääkima, et kõneleja idiolektis osutab nimi millelegi, mille kohta tal pole ühtegi tõest või ligikaudu tõest uskumust, aga Kripkel on siiski õigus, et ühe kasutaja teadmised ei pruugi fikseerida nime osutust tema idiolektis; osutuse fikseerib asjaolu, et indiviid on põhjuslikus seoses teiste keelekasutajatega, kes said nime kasutaja välja eraldada, või nimedega, millest see nimi pärineb.

Kripke teooria juures ei oluline mitte see, et nime kasutus on "põhjuslik" mis ei oleksvaid et see on kollektiivne. Igaüks, kes kasutab pärisnime osutamiseks, on liige kollektiivis, millel on osutusega kokkupuude; see, et kollektiivi konkreetsel liikmel ei pruugi seda kokkupuudet olla, ja tal ei pruugi aimugi olla, mis on nime osutus, on üllatav üksnes seetõttu, et me peame keelt eraomandiks.

Sel Kripke teoorial on ülal esitatud füüsikaliste suuruste terminite teooriaga ilmne seos, aga see pole nii, et füüsikaliste suuruste terminid on suuruste pärisnimed, sest mõned füüsikaliste suuruste terminid näiteks " soojus " on keeleliselt seotud üsna rikkaliku teabega osutuse kohta. Pärisnimede juures on oluline see, et oleks naeruväärne arvata, et nende puhul saab keelelist pädevust samastada mingi tarviliku ja piisava tingimuse teadmisega, nii et osutuse peab fikseerima mitte kõneleja mingi teadmine, vaid miski muu.

Putnamil oli tarvis põhjuslikku ahelat füüsikalise suuruse terminist tutvumissündmuseni, mitte sündmuseni, milles füüsikaline suurus etendas erilist osa. Asi on selles, et kuigi tegelikult keegi ei saa anda füüsikalise suuruse määravat kirjeldust, kui tal Kui ta raakis selle suuruse suurusest põhjuslikku seost säärase sündmusega, tundub, Kui ta raakis selle suuruse suurusest selle põhjusliku ahela loomusel pole tähtsust.

See, kes saab anda määrava kirjelduse või kas või väärkirjeldusesaab selle kasutusele võtta seda tutvustada ; ja sealt peale saab ahela kohta palju rohkem määratletud väiteid esitada. Putnam leiab, et ka Kripke teooria tuleb niimoodi ümber teha. Loomuliku liigi sõnad[ muuda muuda lähteteksti ] Artiklis Kui ta raakis selle suuruse suurusest Is Semantics Possible? Putnam väitis, et igaüks, kellel on keeleline pädevus seoses sõnaga "sidrun", rahuldab järgmist kolme tingimust.

Putnam kritiseeris Jerrold Katzikelle arvates semantiliste tähiste loomulikud süsteemid saavad võimaldada meil anda iga termini või mis tahes loomuliku liigi termini täpse tähenduse; aga mingi info, mis on sõnaga seotud, saab loomulikult esitada, liigitades sõna tuttavate rubriikide, näiteks "nimisõna" ja "konkreetne" alla.

See võib olla puuviljade loomulik liik, mille kõige olulisem tunnus bioloogide jaoks on võib-olla teatud omadustega DNA.

Tolle artikli argumendis olid kõige tähtsamad järgmised kaks punkti. Stereotüübis mainitud omadusi Putnam lisab nüüd, et ka omadusi, millest antakse märku semantilise tähistegaei preditseerita analüütiliselt ekstensiooni iga liikme kohta ega üldse ühegi liikme kohta.

Navigeerimismenüü

Ei ole analüütiline, et kõik sidrunid on kollased, ega ka see, et mõned sidrunid on kollased, ega isegi mitte see, et sidrunid on puuviljad. Stereotüüp on sõnaga seotud, ta ei ole vastava klassi liige olemise ega isegi selle klassi normaalne liige olemise tarvilik ja piisav tingimus. Engels osutas just sellele, et sõnaga seotud stereotüüp ei ole isegi teaduslikus mittevõhiklikus tarvituses tarvilik ja piisav tingimus. Selleks, et saaks öelda, et kõnelejad kasutavad sedasama sõna "sidrun", "alumiinium" jne, peavad nad osutama teatud konkreetsele loomulikule liigile.

Kui Sinu teise samba pension on maksustatav tulumaksuga 10 protsendi määraga ja sul on kasutada maksuvaba tulu, saad seda kasutada ka oma teise samba pensioni puhul. Kui oled vastava avalduse teinud Sotsiaalkindlustusametile, Liikme suurus 18 Vaata maksuvaba tulu maha esmalt Sinu esimese samba pensionist ja kui Sinu maksuvabast tulust jääb osa nii kasutamata, võetakse see jääk arvesse Sinu teise samba maksustatava pensioni puhul.

Kui lähen teisest sambast pensionile, siis Kui ta raakis selle suuruse suurusest hakatakse mulle pensionit maksma? Kui lähed teisest sambast pensionile, siis hakatakse Sulle pensionit maksma üldiselt juba avalduse esitamisele järgneval kuul.

Fondipensioni ja ühekordse väljamakse puhul jääb pensioni väljamakse kalendrikuu 15ndast 20nda kuupäevani. Kui oled sõlminud pensioni saamiseks kindlustusseltsiga pensionilepingu, hakatakse Sulle pensioni maksma lepingus kokkulepitud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui kalendrikuu Kui saan juba teisest sambast fondipensioni, siis kas saan samuti teisest sambast välja astuda?

Vaikimisi kehtib sõlmitud fondipensionileping edasi ja sa ei pea sellega midagi tegema. Kui soovid aga oma fondipensioni lõpetada, siis võid kokku leppida uue fondipensioni näiteks mingi muu tähtajagasõlmida pensionilepingu kindlustusseltsiga või võtta raha korraga välja. Kui olen teisest sambast pensioni saamiseks sõlminud pensionilepingu kindlustusseltsiga, siis kas saan teisest sambast välja astuda?

Pensionilepingut lõpetada, et Kui ta raakis selle suuruse suurusest lihtsalt välja võtta, üldiselt ei saa. Erandiks on pensionilepingud, mis on sõlmitud enne Kui soovid, võid sellise lepingu lõpetada ja ülejäänud raha välja võtta. Sa ei saa nüüd enam eluaegset pensioni ega vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pensioni ja Sinu pensionilepingu tagastusväärtus makstakse Sulle korraga välja. Seepärast tuleb sellelt tasuda ka tulumaks, määras 10 protsenti. Kui soovin oma pensionilepingu kindlustusseltsiga lõpetada, et raha välja võtta, siis kas saan seda teha ükskõik millal?

Ei, raha väljavõtmiseks saab lõpetada üksnes sellist pensionilepingut, mis on sõlmitud enne Leping lõpeb sama aasta Mis on pensionilepingu tagastusväärtus? Tagastusväärtus on pensionilepingu tulevaste rahavoogude nüüdisväärtus ehk veel maksta jäänud pensioni ja lepingutasude summa praegune väärtus, mille arvutamisel on kasutatud pensionilepingu tingimustes näidatud intressimäära ja sel hetkel kehtivaid eluiga kirjeldavaid suremusnäitajaid.

Kui lepingu tingimuste kohaselt tuleb lepingu ülesütlemisel maksta ka eraldi tasu, arvutatakse lepingu tagastusväärtus selle tasu võrra väiksem. Kuidas arvutatakse pensionilepingu tagastusväärtust?

See, kuidas pensionilepingu tagastusväärtust arvutatakse, on reguleeritud kogumispensionide seaduses ja kirjas ka pensionilepingu tingimustes. Kord aastas on kindlustusselts kohustatud lepingu tagastusväärtuse suurusest oma kliente ka teavitama. Kas pensionilepingu ülesütlemisega võivad kaasneda ka mingid tasud? Pensionilepingu tasud on kirjas pensionilepingus. Seal on kirjas ka, kas lepingu ülesütlemisel tasu võetakse ja kui suur see tasu on.

Mis saab minu teise samba rahast peale minu surma? Nii teise samba osakud kui pensioni investeerimiskonto vara lähevad üle sinu pärija te le. Enne pensioniiga pensionipärandi rahaks tegemine tähendab päritud pensionivaralt protsendilise tulumaksu maksmist.

II samba küsimused ja vastused | Rahandusministeerium

Kui pärija võtab päritud pensionivara oma sambasse, siis maksutagajärgi esialgu ei kaasne ning hiljem sõltub selle maksustamine juba sellest, millal ja mismoodi pärija oma teise samba raha välja hakkab võtma. Kui saad juba pensionit kindlustusseltsist, siis sõltub edasine sellest, kas sinu pensionileping on garantiiperioodiga ja kas garantiiperiood veel kestab või on läbi. Garantiiperioodiga pensionilepingu puhul makstakse kindlustusvõtja surma korral pensioni tema määratud soodustatud isikule pensionäri poolt pensionilepingus nimeliselt määratud inimene edasi.

Seda tehakse kuni garantiiperioodi lõpuni. Soodustatud isiku jaoks on tegemist muu Liikme suuruse kasv ja see kuulub maksustamisele tulumaksuga, määras 20 protsenti. Kui soodustatud isik saab juba ise teisest sambast pensioni, võib ta selle raha väljavõtmise asemel ka oma pensionilepingusse kanda lasta ning seda siis juba oma pensionina välja võtta.

Kui pension on eluaegne või vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud, on see tulumaksuvaba, lühem tähtajaline pension on maksustatud tulumaksuga, määras 10 protsenti. Kui kindlustusvõtja sureb pärast garantiiperioodi lõppu või on pensionileping sõlmitud ilma selleta, jääb ülejäänud raha kindlustusseltsi ja selle arvelt makstakse pensione neile, kes kauem elavad.

Kui saad teisest sambast pensioni ja Sinu pangakonto on arestitud, Kui ta raakis selle suuruse suurusest kohtutäiturid Sinu pensioni laekumisel sellele kontole seda Sinu võlgade katteks kasutada.

Soovin sambast lahkuda Kas saan teisest sambast välja võtta kogu raha või ainult oma palgalt kinni peetud 2 protsendi osa?

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Välja saab võtta kogu raha, mis teise sambasse kogutud on. Kui esitad avalduse raha väljavõtmiseks, makstaksegi välja kõik, mis sul teise sambasse kogutud on. Väljamakselt tuleb ära maksta tulumaks, selle võrra on sinu kontole laekuv summa väiksem. Kui otsustan raha välja võtta, kas saan kogu Kui ta raakis selle suuruse suurusest raha korraga kätte? Jah, kogu raha makstakse välja korraga. Kust ma saan teada, mis summa ma kätte saan, kui teisest sambast raha välja võtan?

Oma pensionikonto seisu saad vaadata internetipangas, mida kasutad või ka näiteks Pensionikeskuse veebilehelt www. Välja makstakse kogu raha, mis sul teise sambasse kogutud on. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis hinnaga saab fondihaldur sinu pensionifondi osakud rahaks teha. Suure tõenäosusega ei saa sa kätte täpselt seda summat miinus tulumaksmida sa teisest sambast lahkumise avalduse kirjutamise ajal oma pensionikontol näed, sest finantsturud võivad Kui ta raakis selle suuruse suurusest perioodil nii tõusta kui langeda.

Väljamakse tegemisel peetakse sellelt kinni tulumaks 20 protsenti. Kas saan sambast kogu raha välja võtta, kuid jätkata samal ajal kogumist? Ei, raha välja võtmine lõpetab ka sissemaksete tegemise teise sambasse. Makseid saad soovi korral uuesti tegema hakata alles kümne aasta möödumisel raha väljavõtmisest.

Kui oled juba korra teisest sambast raha välja võtnud või maksete tegemise eraldi avaldusega lihtsalt peatanud ning kümne aasta möödumisel uuesti makseid tegema hakanud, siis pärast teist korda raha väljavõtmist oled teisest sambast lõplikult väljas ja makseid sinna enam teha ei saagi.

Millal saan esitada avalduse teisest sambast Kuidas suurendada liikme pikkust 5 cm välja võtmiseks? Esimene periood avalduste esitamiseks on Sealt edasi 1. Avalduse esitamise perioodist sõltub raha väljamaksmise aeg. Kui teen avalduse teisest sambast raha välja võtmiseks, siis millal ma selle raha kätte saan?

Raha makstakse välja viis kuud peale avalduste perioodi lõppu. Nt kui esitad avalduse perioodil 1. Kui teen teisest sambast raha väljavõtmise avalduse, siis millal läheb minu osakute väärtus lukku, kas avalduse esitamise päeval või väljamakse saamise päeval? Raha väljavõtmiseks teisest sambast lahkumisel peab avaldus olema esitatud vähemalt 5 kuud ette. Pensionifondi osakuid veel kohe tagasi ei võeta ja nende väärtus avalduse esitamise päeval lukku ei lähe. Osakud võetakse tagasi 1.

Osaku hind lähebki lukku osakute tagasivõtmise päeval. Osakud võetakse tagasi nende puhasväärtusega ja puhasväärtuseks on osakute tagasivõtmise päeva kella ks pensioniregistrile teatatud väärtus. Väljamakse ise võib toimuda ka samal päeval, kuid ei pruugi.

Explanation and Reference – Vikipeedia

Mitu päeva väljamaksete tegemiseks kokku kulub, sõltub sellest, kui palju inimesi ühel ajal sambast lahkumas Kui ta raakis selle suuruse suurusest ja mitu väljamakset kokku teha tuleb. Aastatel ja tehakse väljamakse hiljemalt kuu aja jooksul. Kui olen teinud avalduse raha välja võtmiseks, siis kas mul on ümber mõeldes võimalik ka avaldus tagasi võtta ja teises sambas jätkata?

Jah, raha väljavõtmise avalduse saab tagasi võtta. Selle puhul on oluline arvestada seaduses ette nähtud kuupäevadega. Raha väljavõtmise avalduse, mis on esitatud hiljemalt Kui ma olen pensioniealine ja soovin teisest sambast raha välja võtta, kas peaksin siis ikka esitama raha väljavõtmise avalduse?

Kui oled juba teise samba pensionieas, s. Raha väljavõtmise avaldust sa esitada siis ei saagi. Küll on Kui ta raakis selle suuruse suurusest pensionile minnes võimalik eluaegse ja tähtajalise pensioni kõrval soovi korral valida ühekordne väljamakse.

Kui raha väljavõtmise avaldus peab olema vähemalt 5 kuud ette esitatud ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, siis valides pensionile minnes ühekordse väljamakse, saad oma pensioni kätte juba avalduse esitamise kuule järgneval kuul. Millised tasud teisest sambast raha väljavõtmisel rakenduvad?

Võttes raha välja enne pensioniiga, tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 20 protsenti. Võttes raha välja ühe korraga pensionieas — tuleb väljamakselt tasuda tulumaks 10 protsenti. Võttes raha välja pensionieas pikaaegse pensionilepingu alusel, on väljamaksed tulumaksuvabad. Kui mulle on määratud puuduv töövõime, kas peaksin siis esitama raha väljavõtmise avalduse või minema teisest sambast pensionile? Kui Sulle on määratud puuduv töövõime, on Sul sõltumata vanusest õigus minna teisest sambast pensionile.

Pensionile minnes on Sul valida eluaegne ja tähtajaline pension aga ka ühekordne väljamakse. Väljamaksed teisest sambast on Sulle tulumaksuvabad, sõltumata sellest, millise pensioni saamise viisi Sa valid või millise avalduse esitad. Kuigi Sul on võimalik esitada ka raha väljavõtmise avaldust, on pensionile minek Sinu jaoks aga ajaliselt paindlikum. Kui raha väljavõtmise avaldus peab olema vähemalt 5 kuud ette esitatud ja väljamakseid tehakse alati ainult jaanuaris, mais või septembris, siis valides pensionile minnes näiteks ühekordse väljamakse saad oma pensioni kätte juba avalduse esitamise kuule järgneval kuul.

Ka tähtajalist või eluaegset pensionit hakatakse maksma üldiselt juba järgmisest kuust. Kui ma peatan maksete tegemise teise sambasse, kuid raha välja ei võta, saan maksetega iga kell uuesti alusta?

Ei, maksetega saab uuesti alustada siis, kui nende tegemise lõpetamisest on möödunud vähemalt 10 aastat. Kas teisest sambast raha välja võtmine mõjutab minu maksuvaba tulu suurust? Ei, teise samba väljamakse ei lähe maksuvaba tulu arvestusse. Kui inimene lõpetab sissemaksete tegemise, kuid jätab kogutud raha edasi II sambasse, kas talle jääb õigus see raha soovi korral enne pensioniiga välja võtta?

Jah, avalduse raha väljavõtmiseks saab teha igal ajal, kuid see realiseeritakse kolm korda aastas —jaanuaris, mais või septembris. Oluline on see, et sambasse saab naasta vaid ühel korral.

Seega, kui inimene lõpetab alguses üksnessissemaksed, kuid võtab siis hiljem raha ka välja, on tal õigus soovi korral sissemakseid uuesti tegemahakata, kui ta on vähemalt 10 aastat pensioni kogumisest eemal olnud.

Kui inimene lõpetab sissemaksete tegemise, alustab sellega siis vähemalt 10 aasta möödumisel uuestija võtab seejärel raha välja, ei ole tal enam võimalik II sambas raha koguda. Kui ma esitan raha väljavõtmise avalduse, kas pean siis sissemaksete lõpetamiseks esitama veel eraldi avalduse? Raha väljavõtmine lõpetab automaatselt ka sissemaksete tegemise teise sambasse.

Kui oled näiteks teinud raha väljavõtmiseks avalduse enne märtsi lõppu, makstakse teise sambasse kogutud raha Sulle välja septembris. Alates septembrist lõppevad siis ka Sinu sissemaksed teise sambasse. Samas kuni juuli lõpuni on sul võimalik ka ümber mõelda ja raha väljavõtmise avaldu tagasi võtta. Kas saan teisest sambast raha välja võtta, et see oma kolmandasse sambasse viia?

Sul on valida, kas jääda teise sambasse või sealt lahkuda. Jäädes teise sambasse saad jätkata kogumist pensionifondis või võtta kasutusele isikliku pensioni investeerimiskonto ja kanda oma kogutud raha sinna. Kui otsustad teisest sambast lahkuda ja võtad raha välja, saad sellega teha, mida soovid. Põhimõtteliselt võid selle raha siis ka oma kolmandasse sambasse kanda. Arvestama pead siis aga, et teisest sambast raha saades maksad sa ära tulumaksu 20 protsenti ja nüüd selle summa kolmandasse sambasse kandes saad tulumaksu tagasi vaid kolmanda samba sissemakselt, mis ei ületa 15 protsenti sinu aastasest tulumaksuga maksustatud tulust ega 6 eurot.

Kas saan lasta teisest sambast raha kanda oma pangakontole, mis on avatud mõnes teises riigis? Jah, pangakonto, millele teisest sambast raha kantakse, ei pea olema tingimata Eestis avatud.

Igatahes on näideteks toodud füüsikalised suurused. Andres Antud artiklis on toodud füüsikalised mõisted, mitte füüsikalised suurused. Kõik nn füüsikalised suurused on tegelikuses matemaatiliste mõistete kaudu väljendatud füüsikaliste mõistete matemaatilised suurused ehk matemaatilised väärtused. Füüsika, kui loodusteadus, tugineb täpisteadusena matemaatilisel alusel ja kasutab matemaatika mõisteid ja suurusi. Seega tuleks mujal artiklites terminoloogia korda teha vastavalt üldtunnustatud ja esialgu targemates raamatutes kirjapandule, kui seda täna on Viki.

Ja kui ma muud infot ei leia, siis on tegemist lihtsalt vale terminoloogia kasutamisega. Akra ENE 1. Väidan, et esimest nimetataksegi füüsikaliseks suuruseks. Selle ingliskeelne vaste on physical quantity [1].

Vaata en:physical quantity. Füüsikalised suurused iseloomustavad füüsikalisi objekte. Väljendit "matemaatiline suurus" kasutatakse eesti keeles harva. Artiklis en:Quantity öeldakse, et mathematical quantity on suurus matemaatilises mõttes. Väidan, et füüsikalist suurust matemaatiliseks suuruseks nimetada on vale. Ma aktsepteeriksin sellist sõnakasutus ainult juhul, kui Sa näitad allika, kus matemaatilist suurust on defineeritud teisiti.

Ja isegi sel juhul pole minu arvates otstarbekas seda siis ma siin kasutada, sest ta on kahemõtteline. See, et füüsikalisi suurusi ei saa vaadelda ilma matemaatikata, ei õigusta nende nimetamist matemaatilisteks suurusteks.

Mitte mingeid suurusi ei saa vaadelda ilma matemaatikata. Skalaarideks skalaarseteks suurusteks saab nimetada nii füüsikalisi kui ka matemaatilisi suurusi.

Skalaari mõiste ei ole seotud reaalarvuga, vaid seda võib kasutada seoses mis tahes arvudega. Matemaatikas nimetatakse skalaarideks ka vektorruumide puhul korpuse elemente ja mooduli puhul ringi elemente. See on küll üldtunnustatud. Mis siis ma infosse siis ma ei leidnud paremat infot, mis minu kirjapandu ümber lükkaks, Füüsikalise mõiste kohta, kui seda on see millele Sinagi viitad kuid mina leidsin mõned allikad veel peale nende, kuid sisu on analoogne. Ma muidugi ei tea kas, Sul Kui ta raakis selle suuruse suurusest aega oli et peale kolme esimese sõna nendes artiklites läbi lugesid Kahes eelmises vaidluses terminoloogia ja faktide teemal oled Sa pidanud kahjuks tunnistama, et ei lugenud lõpuni.

Ma ei väida, et see ka nüüd nii peab olema. Sa ei öelnud otseselt, et mina kasutan vale terminoloogiat, kuid tegelikult mina kasutan ning pean õigeks terminoloogiat, mida Sa valeks pead, ja seda ma oma repliigiga ju tahtsin muuhulgas öelda. Arvan küll, et lugesin lõpuni. Andrese tekst. Kuna seda kasutatakse harva, siis Sa ei saa ju väita, et teda ei ole olemas ja et sellel mõistel puudub sisu.

Ma ei ole seda väitnud või vähemalt pole mõelnud väita. Minu arvates võiks seda kasutada, kui tahetakse rääkida suurusest matemaatilises mõttes, kuid ma pole sellist kasutust kohanud. Mis puutub Sinu poolt mainitud tähendusse, siis arvan, et selline kasutus on vale, kuni Sa pole näidanud autoriteetset allikat, kus seda väljendit niimoodi derfineeritakse.

Oma arust ma seda ennist ütlesin. Ma aktsepteeriksin sellist sõnakasutus ainult juhul, kui Sa näitad allika, kus matemaatilist suurust on defineeritud teisiti. Andrese tekst, minu tumendus. Väljavõte EE-st millele Sa viitad. Üldisemalt nimet. Seega on skalaar puhtalt matemaatiline mõiste ja suurus. Mille kaudu väljendatakse sellele tingimusele vastavaid füüsikalisi suurusi, aga sellepärast ei saa veel skalaarist Füüsikalist suurust.

Ma ei saa aru, kuidas Sa nendest tekstidest järeldad, et tegu on puhtalt matemaatilise mõiste ja suurusega. Skalaariks võidakse nimetada nii füüsikalist suurust kui ka matemaatilist suurust. Ja väljendit "matemaatiline suurus", mille kohta Sa pidid näite tooma, siin üldse ei kasutata. Väljavõte eelpoololevast. Seega ainult väga konkreetsetel tingimustel. Sinu eelpool kirjapandus arutluse loogika järgi, kui tellistest laduda sein, siis edaspidi nimetust tellis enam ei eksisteeri, kuna nüüd nimetatakse seda seinaks matemaatiline mõiste ei saa automaatselt füüsikaliseks suuruseks, kuna kasutatakse füüsikaliste nähtuste kirjeldamisel.

Loe mõttega läbi järgmised artiklid: Füüsikaline suurus Füüsika Matemaatika Suurus Arutelu:Suurus ja Skalaar ja püüa mulle selgitada, mis artiklis Skalaar ei ole nende artiklitega vastavuses, et Sa selle vaidlustasid. Vaidlustasin selle, et nimetad skalaari matemaatiliseks suuruseks ning tood näidetena füüsikalised suurused.

Teiste artiklite tekstiga pole sellel mingit pistmist. Suurus füüsikalises mõttes ja suurus matemaatilises mõttes on erinevad asjad. Matemaatiline suurus ei saa muutuda füüsikaliseks suuruseks.

Küll aga kasutatakse matemaatilisi suurusi füüsikaliste suuruste kirjeldamiseks. Andrese tekst See, et füüsikalisi suurusi ei saa vaadelda ilma matemaatikata, ei õigusta nende nimetamist matemaatilisteks suurusteks.

Andrese tekst Aeg ja nii edasi on muidugi füüsika mõisted, kuid "aeg" jne on ka füüsikalised suurused. Andrese tekst Füüsikaliseks suuruseks saavad füüsikalised mõisted alles pärast seda, kui nendele omistatakse mingi väärtus ja mõõtühik. Ilma väätuse ja mõõtühikuta on see lihtsalt füüsikaline mõiste mitte füüsikaline suurus. Loe veelkord artiklit Füüsikaline suuruskust soovid sisu ei muutu.

Füüsikalisest suurusest räägitakse kahes mõttes: selle all mõistetakse nii seda, mida Sa nimetad füüsikaliseks mõisteks muidugi vastab igale suurusele füüsikaline mõiste, kuid mõiste ei ole suurus ise; ja on ka selliseid mõisteid, mis pole otseselt seotud suurusegakui ka suuruse arvulist väärtust koos mõõtühikuga. AKRA Siin on öeldud, et füüsikaline suurus on mõõdetav, kuid pole öeldud, et peab olema omistatud väärtus ja mõõtühik.

Ilma väärtuse ja mõõtühikuta on ta lihtsalt füüsikaline või mingi muu eriala mõiste. Muide TPI-s pandi need asjad väga üheselt paika. Palun viita autoriteetsetele kirjalikele allikatele.

Akra Mis on matemaatiline suurus ja mis on füüsikaline suurus.