Liikmete suurus liinil,

Periooditasu katab ettevõtja püsikulud nagu töötajate palk. Sel viisil eraldus reisilaevandus Eesti Merelaevandusest, kuid reisilaevanduse kaubamärk Tallink jäi Eesti Merelaevandusele. Ettepanek: kuulutada OÜ Väinamere Liinid parvlaevakonkursi võitjaks Liikmete vahelisi suhteid reguleerivat reeglite ja määruste kogumit pole. Kui tuleb arutlusele põhikirja muutmine või täiendamine, siis lisatakse kutsele põhikirja muudatuse või täienduse projekt.

Liikmete suurus liinil

Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu.

Ühingu liige arvatakse Ühingust välja, kui ta on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine Ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane. Ühingu liikmel on õigus üldkoosoleku ebaseadusliku otsuse kehtetuks tunnistamiseks pöörduda kohtu poole kolme kuu jooksul otsuse teadasaamise päevast arvates.

Navigeerimismenüü

Ühingu liige on kohustatud: 1 täitma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühistu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid; 2 tasuma tähtaegselt liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid; 3 hüvitama seadusega ettenähtud korras Ühingule ja teistele liikmetele tekitatud kahju. Ühingu liige ei vastuta Ühingu kohustuste eest.

Kui Ühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta Ühingu kohustuste eest tasumata osamaksu ulatuses. Liikmete üldkoosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan, millel igal Ühingu liikmel on üks 1 hääl. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kaks korda aastas: kuue kuu jooksul majandusaasta lõpust arvates ja enne järgmise majandusaasta algust.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest Liikmete suurus liinil ette teatada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht ja aeg ning päevakord.

Ettepanek: kuulutada OÜ Väinamere Liinid parvlaevakonkursi võitjaks Heltermaa ja Kuivastu?

Kui tuleb arutlusele põhikirja muutmine või täiendamine, siis lisatakse kutsele põhikirja muudatuse või täienduse projekt. Ühingu juhatus annab vähemalt 7 päeva enne korralist üldkoosolekut igale liikmele tutvumiseks majandustegevuse aastakava ja eelarve projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga ning revideerimise või auditeerimise tulemustega.

Majandustegevuse aastakava peab sisaldama: 1 Ühingu majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid; 2 liikmete kohustusi sihtkulude kandmisel.

  • Täiendavalt oli võimalus esitata nende teemadest välja jäävaid mõtteid rubriigis varia.
  • Kohus kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Endla Ülviste, Margo Tomingase 49tema kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi ja Tomingase kaassüüdistatava Kristjan Variku 38 ja tema kaitsja Silver Reinsaare sõlmitud karistusleppe.
  • Nii on endiselt jõus streigihoiatus, mille kohaselt ei sõida reede hommikul kella seitsmest kaheksani 11 MRP Liinide bussi kolmel Tallinna liinil.
  • Tallinki algus[ muuda muuda lähteteksti ] Eesti Merelaevanduse ja Palkkiyhtymä Oy ühisettevõte Tallink asutati
  • Silja Europa – Vikipeedia
  • Ettepanek: kuulutada OÜ Väinamere Liinid parvlaevakonkursi võitjaks - Ärileht

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Kui üldkoosolekule on ilmunud vähem kui pooled liikmetest, tuleb üldkoosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kahe nädala jooksul.

Teistkordselt kokku kutsustud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kokkutulnud liikmete arvust. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja põhikirjas ei ole sätestatud kvalifitseeritud häälteenamuse nõuet. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Liikmete suurus liinil

Ühingu liikmete üldkoosoleku Liikmete suurus liinil jõustub vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti või kui seadusest ei tulene teisiti. Juhatuse liige ei saa osa võtta hääletamisest üldkoosolekul juhatuse tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta on vastutav.

Põhikirja punktides VII JUHATUS 1 Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine; 2 liikmete registri pidamine; 3 töötajatega töölepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine; 4 töötajate koosseisude ja palgatingimuste kinnitamine; 5 majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule; 6 majandustegevuse aastakava ja eelarve koostamine ning esitamine üldkoosolekule; 7 üldkoosoleku otsuste täideviimine; 8 Ühingu vara kasutamise ja käsutamise ning igapäevaste tehingute korra kinnitamine; 9 Ühistranspordiseadusega ettenähtud juhtudel halduslepingute sõlmimine; 10 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.

Juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek, kusjuures väikseim juhatuse liikmete arv on üks ja suurim kolm liiget. Juhatuse liikmed valitakse üldkoosoleku poolt salajasel hääletusel. Juhatuse volituste tähtaeg on viis aastat.

Liikmete suurus liinil

Juhul, kui Juhatusse kuulub üle ühe liikme, määratakse Üldkoosoleku poolt Juhatuse esimees, kes korraldab juhatuse tööd. Juhatuse esimees määrab enda äraoleku ajaks juhatuse liikmete hulgast enda asendaja. Ühingut võivad esindada kõik juhatuse liikmed. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa üle ½ juhatuse liikmetest.

Võrdlusdiagramm

Juhatuse koosolekul on kõigil juhatuse liikmetel üks hääl. Juhatuse otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on Liikmete suurus liinil juhatuse esimehe või tema asendaja hääl.

Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed. Juhatuse otsus jõustub selle vastuvõtmise momendist, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti. Käesoleva põhikirja p.

Liikmete suurus liinil

Juhatuse koosolekul on lubatud liikmete elektrooniline osalemine ja elektrooniline hääletamine. Punktis 80 nimetatud Liikmete suurus liinil kuulub kuni 9 liiget, millest üks on riigi esindaja. Tegutseva ühistranspordikomisjoni kooskõlastus on juhatusele kohustuslik alljärgnevatel juhtudel: 1 olulisemad liinivõrgu korralduslikud muudatused.

Muud liinide Liikmete suurus liinil ja sulgemised kooskõlastatakse nende omavalitsuste esindajatega ühistranspordikomisjonis, keda muudatus puudutab ja riigi esindajaga; 2 piletihindade, sõidusoodustuste ja liinide toetussummade muudatusettepanekute esitamine; 3 muud tavapärase majandustegevuse raamest väljuvad tehingud.

Silja Europa

Jooksva aasta eelarve kulusid ületavad tehingud eelarves moodustatud reservi piires. Punktis 80 nimetatud ühistranspordikomisjoni edaspidi Komisjon kohta kehtib alljärgnev regulatsioon: 1 Komisjoni volituste tähtaeg ühtib kohalike omavalitsusüksuste volikogude volituste tähtajaga; 2 Komisjoni volitused kehtivad kuni uue Komisjoni tööleasumiseni; 3 Komisjoni esimees valitakse Üldkoosolekul Ühingu liikmete poolt esitatud kandidaatide hulgast; 4 Komisjoni esimees korraldab komisjoni Liikmete suurus liinil, tagades komisjonile antud ülesannete täitmise; 5 Komisjoni töövormiks on koosolek.

Komisjoni liikmete nõusolekul võib koosolekut pidada ja hääletada ka elektrooniliste kanalite kaudu; 6 Komisjoni koosolekud protokollitakse ning nende protokollide hoidmise tagab juhatus; 7 Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole Komisjoni liikmetest.

Koosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline koosolekul osalemine ja elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.

Liikmete suurus liinil

Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ega vara ei kuulu liikmete vahel jaotamisele. Ühing peab oma tegevuse ja varade raamatupidamisarvestust, koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras vastavalt raamatupidamisseadusele ning vastutab nende tõesuse eest.

Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega. Ühingu majandustegevus, raamatupidamise ja aruandluse õigsust kontrollivad seaduses sätestatud isikud, revisjonikomisjon või audiitor oma pädevuse piires.