Mojutab liikme suuruse rahulolu

Kulude kokkuhoiu seisukohalt on oluline ka see, et kodud oleksid energiatõhusad. Raamistik tähendab planeeringuid, suuniseid, nõudeid jms, millega suunatakse elamuarendust peamiselt keskusealade lähedale koos ühistranspordi ja igapäevateenustega, aidatakse kujundada hoove eriilmeliseks ning vähendatakse maapealsete parkimiskohtade osakaalu hoovialadel. Soolisi erinevusi palgaga rahulolus kajastanud magistritöö peamine eesmärk oli selgitada välja, kas meestel ja naistel esineb erinevusi palgaga rahulolus, õigluse tajumises ja organisatsioonipõhises enesehinnangus. Teiseks on globaalselt nähtav trend see, et linnastumise suurenedes ja suurema lisandväärtusega töökohtade tekkimisel halveneb kodude kättesaadavus. Palgatõusu küsivad seejuures mõlema soo esindajad ning küsijate osakaal on meeste ja naiste hulgas enam-vähem sama.

mojutab liikme suuruse rahulolu

Võrreldes kehtiva arengustrateegiaga on koduteema toodud kõrgemale tasemele. Sellel on peamiselt kaks põhjust. Esiteks moodustab kodu suure osa linnas elamise kogemusest. See puudutab kõiki inimesi ning määrab paljuski nende elukvaliteedi.

Teiseks on globaalselt nähtav trend see, et linnastumise suurenedes ja suurema lisandväärtusega töökohtade tekkimisel halveneb kodude kättesaadavus. Ka ÜRO säästva arengu eesmärgi nr 11 järgi tuleb kõigile tagada piisav, turvaline ja taskukohane eluase ja kommunaalteenused. Tallinnas on eluaseme võimaldamise olukord praegu pigem hea.

Uuring: rahulolu töötasuga ei sõltu ainult selle suurusest | Majandus | ERR

Strateegiaga seatakse sihiks Tallinna konkurentsivõime ja rahvusvahelise mojutab liikme suuruse rahulolu kasv. Kuna teistes linnades on sellega kaasas käinud eluasemete kättesaadavuse halvenemine, on põhjust eeldada, et see ilmneb mingil Millised suurused tavalises liikmel ka Tallinnas.

Seda mõjutab ka asjaolu, et Tallinna elanike arv eeldatavalt kasvab ning meil on suur hulk eelmise sajandi seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel ehitatud elamuid, mis amortiseeruvad samal ajal. Sihi mõtestamisel on kodu käsitletud laiemalt kui ainult eluaset. Kodu mõistet on laiendatud naabruskonnale ja kogukonnale.

Kuidas hindame sihi poole liikumist?

Need kaks sihti mõjutavad üksteist vastastikku. Ühest küljest mõjutab eluhoonete paiknemine ja tüüp seda, millise ruumi me loome: kas loome sõbraliku linnaruumi või mitte. Teisest küljest sõltub kodude atraktiivsus ümbritsevast keskkonnast ja seal osutatavatest teenustest. Kolmas lõik käsitleb seda, et kodusid oleks piisavalt pakkumine kataks nõudluse ning et nad oleksid sobiva suurusega, taskukohased ja ligipääsetavad.

mojutab liikme suuruse rahulolu

Suurust on käsitletud selle pärast, et meil on Euroopa keskmisest vähem ruutmeetreid elaniku kohta, taskukohasust selle pärast, et see võib elatustaseme tõusu tõttu hoopis Suurenda liige tohusalt vähemalt teatud ühiskonnarühmade jaoksja ligipääsetavust selle pärast, et suur osa olemasolevast elamufondist ei ole kõigile ligipääsetav.

Neljas teema tuleneb otseselt rohelise pöörde sihist. Kuna hoonete kasutusega seotud tegevused on üks kolmest suurimast CO2 tekitajast, sõltub elamute säästlikkusest osaliselt rohelise pöörde sihi saavutamine. Kauges perspektiivis on see ka kättesaadavuse küsimus — energiatõhusamates hoonetes on püsikulud väiksemad.

Miks selline siht?

Mugavus hõlmab ka tervislikku sisekliimat. Sealjuures ei tohi energiakulude kokkuhoiuks tehtavad tegevused halvendada hoonete sisekliimat, mis on juhtunud varasemalt nt. Kuidas hindame sihi poole liikumist? Strateegilise sihi poole liikumist hinnatakse kahe peamise mõõdiku abil, milleks on oma eluasemega väga rahul olevate inimeste osakaal ja eluasemekulude osakaal kogukulutustest.

Rahulolu eluasemega mõõdetakse iga-aastase rahuloluküsitlusega.

Rahulolu praeguse eluasemega uuritakse neljast aspektist: rahulolu eluruumi asukoha, seisukorra, mugavuse ja suurusega. Joonis 1. Rahulolu praeguse eluruumiga tallinlaste rahuloluküsitlus Kuna väga rahul olevate ja pigem rahul olevate inimeste summaarne osakaal on väga suur, siis sihi täitmise kontekstis jälgitakse eelkõige väga rahul olevate elanike osakaalu kasvu, arvestades sealjuures, et eelnimetatud summaarne osakaal ei väheneks.

mojutab liikme suuruse rahulolu

Linnaosade võrdluses on elanike rahulolu oma eluruumi mojutab liikme suuruse rahulolu suurim Põhja-Tallinnas, Mojutab liikme suuruse rahulolu ja Pirital, väikseim aga Lasnamäel. Hoone tüübi ja eelistuste kohta näitab Eluasemekulude osakaal kogukulutustest on samuti strateegilise sihi puhul oluline mõõdik, mis peegeldab, kui kättesaadavad on kodud linlastele ning kuivõrd suur on potentsiaal vahetada praegune kodu veelgi sobivama vastu.

Neile järgnevad transpordile ja vaba aja veetmisele tehtavad kulutused. Eluasemekulude osakaal on viimasel kolmel aastal püsinud sama, kuid kümne aasta mojutab liikme suuruse rahulolu langenud. Kodude kättesaadavust näitab see, kuivõrd vastab elamispinna suurus leibkonna vajadustele. Selleks jälgitakse leibkondade tubade arvu muutust liikme kohta.

Kulude kokkuhoiu seisukohalt on oluline ka see, et mojutab liikme suuruse rahulolu oleksid energiatõhusad. Selleks jälgitakse, kuidas muutub energiatõhusate hoonete osakaal linnas A- ja B-energiaklassi hoonete osakaal peaks kasvama. Seetõttu jälgitakse, kui suur osa uutest või rekonstrueeritavatest eluruumidest on kuni neljakorruselistes hoonetes.

Joonis 3. Vahemikus ehitatu uute eluruumide arv lähtuvalt hoone korruste arvust EHR. Strateegilise sihi poole liikumise hindamiseks kasutatakse ka panustavates valdkondades seatud mõõdikuid.

Rahulolu eluasemega mõjutab ümbritseva keskkonna seisund. Seega on oluline jälgida keskkonnahoiu valdkonna tegevusprogrammide mõõdikuid. Näiteks kui müra kodu lähedal kasvab või õhu kvaliteet halveneb, siis mõjutab see inimeste rahulolu eluruumi asukohaga. Kodu väärtust suurendab heakorra ja haljastamisega seonduv — see, kui õuealad on puhtad jälgitakse, kuidas muutub linlaste rahulolu linnaruumi puhtusega ja rohelus lähedal roheliste teekondade osakaal ehk võrakatvusega teekondade osakaal; elanike osakaal, kellel on roheala kuni m kaugusel.

mojutab liikme suuruse rahulolu

Kodu asukoha väärtust suurendab ka hea ühistranspordi- ja kergliiklusühendus, mis omakorda peegeldub liikuvuse valdkonna mõõdikutes, näiteks kui suur osa igapäevastest liikumistest tehakse ühissõidukiga, jalgsi või rattaga ning kui suur osa koolilastest saab liikuda iseseisvalt. Linna ülesanne on tagada ka abivajajatele vajalik eluasemeteenus. Selle õnnestumist näitab see, kuidas muutub linnalt eluaset taotlevate inimeste järjekord. Sihi saavutamist toetavad linna tegevusvaldkonnad Strateegilise sihi saavutamist toetavad otseselt ja kõige enam linnaplaneerimise, linnavara hoidmise ja arendamise, liikuvuse ja tehnovõrkude valdkond.

Linnaplaneerimine — valdkond mojutab liikme suuruse rahulolu raamistiku mitmeotstarbeliste elamupiirkondade ja eriilmeliste asumite ja hoovide loomiseks. Raamistik tähendab planeeringuid, suuniseid, nõudeid jms, millega suunatakse elamuarendust peamiselt keskusealade lähedale koos ühistranspordi ja igapäevateenustega, aidatakse kujundada hoove eriilmeliseks ning vähendatakse maapealsete parkimiskohtade osakaalu hoovialadel. Valdkond toetab oma tegevustega seda, et planeeritakse piisavalt erineva suurusega kodusid, mis vastavad erinevate leibkondade vajadustele, ning Kuidas suurendada liikme poisi 10 aastat suurem osa eluasemetest oleksid kuni neljakorruselistes hoonetes.

Linnaosadesse ehitatakse mitut tüüpi uusi elamispindu, mis sobiksid iga tüüpi leibkondadele. Linnaruumi ligipääsetavuse sihti toetab valdkond ligipääsetavuspoliitika kujundamisega ja järelevalvega ligipääsetavuse põhimõtete rakendamise üle.

mojutab liikme suuruse rahulolu

Linnavara hoidmine ja arendamine — valdkond panustab sihti eelkõige sellega, et korraldab uute eluhoonete ehitamist ja olemasolevate rekonstrueerimist.

Selle eesmärk on tagada vajadustele vastavad, taskukohased, ligipääsetavad, energiatõhusad ja mugavad kodud eriilmelistes asumites ka abivajajatele ja linna jaoks olulistele töötajatele nt õpetajatele, meditsiinitöötajatele.

Sotsiaalmajutusüksusi ja munitsipaaleluruume planeeritakse terviklikust elukeskkonnast lähtudes kõikjale linna. Samuti aitab valdkond kaasa Tallinna kodude energiatõhusamaks muutmisele.

Valdkond parandab korteriühistute võimekust oma ühistulist tegevust koordineerida ning jagab toetusi õuealade korrastamiseks. Liikuvus — see, et kodutunne algaks kaugemalt kui koduuksest, oleneb suuresti sellest, milline on kodu ümbritsev keskkond. See sõltub omakorda oluliselt liikuvuse korraldusest, eelkõige parkimiskohtade hulgast, liikluse kiirusest ning jalakäijatele ja jalgratturitele eraldatud tänavaruumist.

Head ühistranspordi- ja kergliiklusühendused suurendavad samuti kodude väärtust. Aktiivsete, raha- ja keskkonnasäästlike liikumisviiside soosimine muudab linna õhu puhtamaks ja vähendab müra, mis on tervisliku ja atraktiivse elukeskkonna loomiseks hädavajalik.

Tehnovõrgud — valdkond aitab korraldada erasektori osutatavaid kommunaalteenuseid ja tagab tänavavalgustuse, mis muudab elupiirkonnad atraktiivsemaks ja turvalisemaks. Sotsiaalhoolekanne — valdkond panustab strateegilisse sihti eluruumi kohandamise toetamisega.

See aitab muuta kodud ligipääsetavaks erivajadustega inimestele ja eakatele, sh kohandada siseruume nende vajadustest lähtudes. Linnamaastik — valdkond aitab muuta asumeid ja hoove eriilmeliseks, puhtamaks ja ohutumaks. Tänu haljastusele on õued rohelisemad ja seal on rohkem Voistluste suurused liige vaba aega veeta. Valdkond planeerib ka mänguväljakute võrgustikku ning ehitab ja hooldab mänguväljakuid.

See annab lastele ja peredele rohkem võimalusi ja põhjust veeta aega oma naabruskonnas. Keskkonnahoid — keskkonnahoiu valdkond mõjutab suurel määral seda, et kodutunne ei piirduks üksnes nelja seinaga, vaid hõlmaks ka kodutänavat või kogu asumit.

Ettevõtluskeskkond — valdkonna panus strateegilisse sihti on küll kaudne, kuid siiski tähtis. Konkurentsivõimelisemad ettevõtted aitavad tõsta ühiskonna elatustaset, mis omakorda suurendab sobivate kodude kättesaadavust. Kuid elatustaseme tõusuga mojutab liikme suuruse rahulolu kaasas käima ka eluasemete pakkumise suurenemine, sest vastasel korral muutuvad eluasemed madalama sissetulekuga inimestele veelgi vähem kättesaadavaks.

Turismiga on mojutab liikme suuruse rahulolu paljusid atraktiivseid turismilinnu puudutav probleem, et järjest rohkem turiste ööbib hotellide asemel üürikorterites.

See on vähendanud eluasemete kättesaadavust, mistõttu tuleb seda tendentsi jälgida ka Tallinnas.