Uliopilaste liikme suurused,

Autasustud eestluse hoidmise eest Valgetähe IV klassi ordeniga. Üldkoosolek Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim organ. Liidu juhatuse esimehe presidendi ja teiste juhatuse liikmete valimine, Liidu revidendi või audiitori määramine.

Õppis — Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnas. Tuntumaid eesti kunstiajaloolasi, Turu ülikooli filosoofia audoktor. XII Stockholm. Õppis — Tartu ülikoolis usuteadust, läks järelümberasujana Saksamaale.

Põhikiri - Eesti Akadeemiline Spordiliit

Lõuna-Baieri koguduse õpetaja ja Austria eestlaste hooldajaõpetaja. Stockholmi koguduse õpetaja, — E. VII Vällingby, Rootsi. Õppis keemiat Peterburi ja Tartu ülikoolis, — Tartu ülikoolis õigusteadust.

Õigusbüroo omanik. Coetus II, — Montreali koonduse esimees, — vanematekogu kirjatoimetaja, — vanematekogu kirjanduskomisjoni esimees.

  1. Käesolev põhikirja redaktsioon on kinnitatud üldkoosoleku otsusega
  2. Eesti Biokeemia Seltsi üliõpilaste teadusauhindade konkursi juhend 1.
  3. Vilistlaskogu põhikiri | Üliõpilaste Selts Raimla
  4. Eesti Biokeemia Selts || Estonian Biochemical Society
  5. Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord – Riigi Teataja

Õppis — Tartu ülikooli õigusteaduskonnas, lõpetas Montreali Loyola kolledži matemaatika- ja McGilli Ülikooli usuteaduskonna. A-ni KÜ Rahvaülikool kaubaagent Tallinnas.

Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurused ja nende määramise üldtingimused – EIS

Oli tehniline joonestaja Dominion Glass Co. Toronto Usuteaduse Instituudi õppejõud. XII Tallinn. Coetus II, üks Seltsi taastamise algatajaid. A-st vabakutseline kirjanik Tallinnas, — Riigikogu liige. Tuntumaid eesti kirjanikke. V Toronto.

Uudiste arhiiv I Üldsätted 1.

Õppis — Tartu ülikooli arsti- — õigusteaduskonnas. A-ni raamatupidaja Tartus. Õppis Waterloo ülikoolis usuteadust ja Toronto ülikoolis pedagoogikat. V Tartu. Coetus I, valiti II kirjatoimetajaks. Osales esimese sini-must-valge lipu peitmisel. Õppis — ja Tartu ülikooli usu- — filosoofia- ja õigusteaduskonnas, tunnistati usuteaduskonna lõpetanuks. IV Rockville, Maryland.

Baltimore-Washingtoni koguduse õpetaja. IV Tallinn. Coetus II, a-st Tallinna koonduse vanamees ja üks koonduse ülesehitajatest, Seejärel töötas ökonomistina, — Eesti NSV haridusministeeriumi plaani- ja rahandusosakonna juhataja asetäitja, — Tallinna Piimakombinaadi plaani-tootmisosakonna juhataja.

I Pärnu. Coetus I, — Ameerika Ühendriikide koonduse esimees, — vanematekogu liige, üks pagulas-EÜSi visionääre. On uurinud keskaegkonna sammalloomade ja molluskite paleontoloogiat, organismide elutegevuse jälgi ja elementide sisaldust. III Tallinn. Coetus II, mitmete Seltsi liikmete pagulusse aitaja, Uliopilaste liikme suurused järjepidevuse hoidja ning üks Seltsi taastamisele kaasaaitajaid.

Õppis Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Oli vabakutseline tõlkija, lõpetas TRÜ matemaatikateaduskonna.

Auvilistlased – Eesti Üliõpilaste Selts

On paljude juriidiliste ning Uliopilaste liikme suurused raamatute ja artiklite autor. VI Tartu. II Tartu. Coetus II, semestri II esimees ning kaks semestrit Eesti Üliõpilasseltside Liidu esimees, kaks korda valitud EÜS-i Austraalia koonduse esimeheks ja olnud aastaid selle vanamees, pärast tagasipöördumist kodumaale Eesti SS-diviisi koosseisu.

Veebruari algul Kuni Sisseastumismaksu suurus ja liikmemaksu määrad nagu ka assotsieerunud liikmete sisseastumis- ja liikmemaksude määrad kehtestatakse üldkoosoleku otsusega. Liidu liikmetel ja assotsieerunud liikmetel on õigus oma esindajate kaudu osaleda Liidu tegevuses kooskõlas selle eesmärkide ja ülesannetega. Liidu liikmed ja assotsieerunud liikmed on kohustatud järgima Liidu põhikirja ning selle juht- ja kontrollorganite otsuseid, mis on vastavuses põhikirjaga.

Liidu liikmed ja assotsieerunud liikmed võivad Liidu liikmeskonnast vabatahtlikult lahkuda pärast sellekohase kirjaliku taotluse esitamist liidu juhatusele.

Liidu juhatuse otsusega loetakse nad liidu liikmete hulgast lahkunuks. Liidu liige ja assotsieerunud liige võidakse Liidu juhatuse otsusega liikmete hulgast välja arvata või liikmelisus peatada: 4. Liikmel on õigus nõuda ennistamist järgmisel EASLi juhatuse koosolekul; 4. Liikmeksoleku peatamise ajaks kaotab Liidu liige esindus- ja otsustusõiguse Liidu juhtorganites, aga Liidu juhatuse otsusega ka mõned teised liikmele ettenähtud õigused.

Liidu liikmete hulgast välja arvatud liikmel on õigus vastava taotluse alusel ja jooksva liikmemaksu võla tasumisel nõuda enda liikmeks ennistamist järgmisel juhatuse koosolekul.

Üliõpilaste Selts Raimla

V Liidu juhtimine 5. Liidu kõrgeim organ on üldkoosolek, mis on pädev lahendama kõiki Liidu tegevusega seonduvaid küsimusi. Liidu juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Üldkoosolekust teatatakse ette vähemalt 10 päeva. Üldkoosolekut juhatab Liidu juhatuse esimees või Liidu liikme nõudel üldkoosolekul valitud isik.

Liidu üldkoosoleku ainupädevusse kuulub: 5. Liidu juhatuse liikmete arvu ja volituste aja kinnitamine; 5.

Uliopilaste liikme suurused

Liidu juhatuse esimehe presidendi ja teiste juhatuse liikmete valimine, Liidu revidendi või audiitori määramine. Liidu tegevuskava ja eelarve kava kinnitamine; 5.

Uliopilaste liikme suurused

Liidu majandusaasta aruande ja revidendi või audiitori aruande kinnitamine; 5. Liidu sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine; 5.

Uliopilaste liikme suurused

Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine; 5.

Liidu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine; 5. Üldkoosolekul osalevad hääleõiguseta assotsieerunud liikmete esindajad. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Koos publikatsiooniga esitatakse avaldus ja seletus, kus üliõpilane kirjeldab oma panust avaldatud töösse. Võistlusele esitatud üliõpilastööde läbivaatamist ning teadusauhindade määramist korraldab Seltsi juhatus, kes vajaduse korral kaasab töösse eksperte väljastpoolt. Juhatuse otsus auhindade määramise kohta on lõplik.

Teadusauhinnad üliõpilastele makstakse välja Seltsi eelarves selleks eraldatud vahenditest. Vastavate eraldiste suuruse Seltsi aastaeelarves määrab juhatuse ettepanekul Seltsi üldkoosolek.

Uliopilaste liikme suurused

Teadusauhindade suuruse määrab Seltsi juhatus. Antakse välja üks Esimene Auhind ja üks või mitu auhinda. Väljaantavate auhindade arvu eraldatud vahendite piires otsustab juhatus vastavalt võistlusele esitatud tööde tasemele. Seltsi teadusauhindade konkurss üliõpilastele kuulutatakse välja iga aasta esimeses kvartalis.

Vastavat teavet koos informatsiooniga tähtaegade ja muude tingimuste kohta levitatakse Seltsi liikmete hulgas. Teadusauhinnad üliõpilastele kuulutatakse ametlikult Seltsi aastakoosolekul või kevadkoolis, kus Esimese Auhinna võitja esineb teadusliku ettekandega.

Eesti Biokeemia Seltsi juhatus. Nimetus ja staatus Eesti Biokeemia Selts, lühend EBS edaspidi "Selts" on mittetulundusühing, mille laekumisi ja vahendeid kasutatakse käesoleva Põhikirja punktis 3 toodud eesmärkide saavutamiseks samas toodud tegutsemisalade kaudu.

Selts loeb end Selts on juriidiline isik ning ta võib oma nimel sõlmida lepinguid, omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja kohustusi, olla hagejaks või Uliopilaste liikme suurused kohtus, avada panga-arveid. Seltsil on iseseisev bilanss ja oma nimega pitsat. Seltsi tegevusaastat arvestatakse l.

EÜS-i kõnekoosolek: Urmas Hõbepappel - Hiina aastal 2050: arengud, ohud ja võimalused

Asukoht Seltsi juriidiline aadress: Harjumaa, TallinnAkadeemia tee 15 3. Väljaarvatud liikmetele ei anta teavet seltsi ja vilistlaskogu tegevuse kohta ja nad ei tohi kanda seltsi sümboolikat.

IV peatükk. Üliõpilaste Selts Raimla vilistlaskogu vara ÜS Raimla vilistlaskogu vara kogutakse liikmemaksudest, kingitustest, annetustest, pärandustest, kinnis- ja vallasvara rendile või üürile andmise tuludest ning ettevõtetest, mis põhikirja punktide 5 ja 6 põhjal ellu kutsutakse.

Uliopilaste liikme suurused

Vilistlaskogu liikmemaksu suuruse otsustab üldkoosolek. Liikmemaksu suurus kehtib senikaua, kuni pole tehtud uut otsust selle suuruse osas.

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Liikmemaksu suurus määratakse kuu kohta. Auliikmed on liikmemaksust vabastatud. Liikmemaksu võib tasuda ette, ettemakstud liikmemaksu ei tagastata ka liikme välja arvamise korral. ÜS Raimla vilistlaskogule kuuluva kinnisvara võõrandamise ja asjaõigusega koormamiseks volitab vilistlaskogu üldkoosolek vilistlaskogu juhatust.

ÜS Raimla vilistlaskogu tegevuse lõpetamise korral läheb tema vara kasumit mittetaotlevale haridusasutusele või üliõpilasühingule üldkoosoleku sellekohase otsuse järgi. V peatükk. Üliõpilaste Selts Raimla vilistlaskogu korraldus ÜS Raimla vilistlaskogu tegevust juhivad üldkoosolek, juhatus, toimkonnad ja revisjonitoimkond.

Üldkoosoleku võimupiiri kuulub liikmete vastuvõtmise küsimuse otsustamine põhikirja punkt 8 ette nähtud juhtudel, liikmete välja arvamine punktis 12 ettenähtud juhtudel, juhatuse ja asendusliikmete, revisjonitoimkonna ja toimkondade valimine, liikmemaksu kindlaksmääramine, Uliopilaste liikme suurused omandamine, võõrandamine ja asjaõigusega koormamine, laenu võtmine, põhikirja muutmine, osakondade asutamine, väliskoondiste asutamise lubamine, juhtnööride andmine juhatusele ja toimkondadele ja ÜS Raimla vilistlaskogu tegevuse lõpetamine.