Liikme suurus maailmas,

Pärast ekvaatori ületamist pöördub õhuvool paremale ja puhub Kagu-Aasia poole. Ta kinnitas, et riigilõivu kauba tollivormistuse eest kohaldatakse mittediskrimineerivalt kaubanduse suhtes kõigi Eesti kaubanduspartneritega. Sõlmitud Marrakešis viieteistkümnendal aprillil tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal ühes eksemplaris inglise, prantsuse ja hispaania keeles, millest iga tekst on autentne. Tänapäeval nimetatakse Indiaks üksnes India Vabariiki.

Kui Tuleva areneb, meie fondide maht kasvab ja loome uusi investeerimistooteid, teenib ühistu kasumit ja kasumi jagame liikmete vahel, nii nagu põhikirjas kokku lepitud. Nagu ettevõtlustuluga ikka — see sõltub sellest, kui hästi meie ühisel ettevõttel läheb. Tuleva asutajad on ise veendunud, et euro suurune liitumistasu tasub ennast kuhjaga — aga lubadustest hoidume.

Kuidas liikmeboonust arvutatakse? Tuleva on ärksate inimeste kogukond.

Sõpruse Puiestee - Miks Ma Ei Võiks Olla Maailmas Üksi

Igal ühistu liikmel on õigus hääletada üldkoosolekul ja valida Tuleva juhtimis- ja kontrollorganeid ning neisse kandideerida. See on ametlik osa ja väga tähtis. Igapäevaselt jagame Tuleva liikmete vahel teadmisi ja vahetame mõtteid Tuleva liikmete facebook-i grupis, e-maili ja telefoni teel ning töögruppides.

Liikme suurus maailmas Sex ja peenise suurused

Liikme suurus maailmas Meie kogukonnas on ühiskondliku närviga erinevate eluvaldkondade tippspetsialiste ja tavalisi inimesi, kes on valmis võtma vastutuse, et leida paremaid võimalusi oma tuleviku kindlustamiseks. Tuleva tiim kuulab liikmete tagasisidet ja ettepanekuid väga tõsiselt.

Me oleme alles alguses ja usume, et mitme tuhande ärksa inimese tarkuses on jõud, mida me alles õpime meie ühise kasu ja Eesti arengu nimel rakendama. Kuidas kasutame küpsiseid? Juhime teie tähelepanu asjaolule, et kasutame oma õigustatud huvi alusel Ühistu ja Fondivalitseja veebilehel küpsiseid cookies. Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate.

Küpsised annavad meile statistilist teavet, mis aitavad analüüsida meie veebilehe külastajate käitumismustreid ning kasutada seda turunduses.

Liikme suurus maailmas Mitu aastat saate seksuaalset liiget suurendada

Veebilehel kasutatakse järgnevaid küpsiseid: Veebilehel kasutatavad küpsised jagunevad sessiooni- ja püsiküpsisteks. Sessiooniküpsised kustutatakse automaatselt peale iga veebikülastust, püsiküpsiseid säilitatakse kuni 2 aastat. Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma seadmesse ning kustutada ka kõik küpsised, mis seni on arvutisse salvestunud.

Konkurentsiamet loodi Konkurentsiamet teostab järelevalvet konkurentsiseaduse täitmise üle, välja arvatud krediidiasutuste, väärtpaberivahendajate ja kindlustusseltside suhtes. Riiklikku järelevalvet krediidiasutuste, väärtpaberivahendajate ja kindlustusseltside konkurentsi üle teostavad vastava ala riikliku järelevalve asutused.

Konkurentsiametil on siiski õigus avaldada soovitusliku iseloomuga seisukohti ja kontrollida ühinemisi kõikides sektorites. Õigused ja kohustused, mis konkurentsiseadusega on konkurentsi riikliku järelevalve teostamiseks antud Konkurentsiametile, laienevad ka vastava ala riikliku järelevalve asutustele. Poliitika väljatöötamine ja elluviimine Eesti esindaja väitis, et põhiseaduse kohaselt on Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse ja kohtute tegevus korraldatud võimude lahususe ja tasakaalustatuse põhimõttel.

Liikme suurus maailmas Poole liikme suurused

Seadusandlik võim kuulub Riigikogule ja täidesaatev võim Vabariigi Valitsusele. Õigust mõistab ainult kohus, toimides sõltumatult kooskõlas põhiseaduse ja muude seadustega. Väliskaubandust mõjutava poliitika kujundamise ja elluviimise eest vastutavad põhilised valitsusasutused on Majandusministeerium, Liikme suurus maailmas, Rahandusministeerium, Põllumajandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium.

Kõiki kohalikke küsimusi lahendavad ja korraldavad autonoomselt toimivad kohalikud omavalitsusüksused — vallad ja linnad.

Kohaliku omavalitsuse esindusorgan on volikogu, mis valitakse vabadel valimistel kolmeks aastaks. Valla- ja linnavolikogudel on kohalike maksude seaduse kohaselt õigus kehtestada kohalikke makse. Kohalikud maksud on isikumaks, kohalik tulumaks, müügimaks, paadimaks, mootorsõidukimaks, reklaami- ja kuulutustemaks, teede ja tänavate sulgemise maks, loomapidamismaks ja lõbustusmaks. Kohalikel omavalitsustel on ka õigus anda kohalikest eelarvetuludest nn rohelise kasti toetusi ja vaidlustamisele mittekuuluvaid subsiidiume.

Eesti esindaja väitis, et juhul, kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. WTO lepingul oleks välislepingu staatus. Eesti esindaja kinnitas, et keskvalitsusest madalamatel üksustel puuduvad autonoomsed volitused subsiidiumide, maksustamise, kaubanduspoliitika ja muudes WTO reeglitega hõlmatud küsimustes.

Eesti Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ühinemise toimkonna aruanne

Esindaja kinnitas, et WTO lepingu ja Eesti ühinemise protokolli sätteid kohaldatakse ühtmoodi kogu Eesti tolliterritooriumil ja teistel tema kontrolli all olevatel territooriumidel, kaasa arvatud piirikaubanduse või piiriliikluse piirkonnad, erimajandustsoonid jm piirkonnad, kus kehtib tariifide, maksude ja eeskirjade kohaldamiseks erirežiim.

Esindaja lisas, et kui keskvõimule saab teatavaks, et WTO sätteid ei kohaldata või ei kohaldata ühetaoliselt, võtab keskvõim meetmeid WTO sätete täitmise tagamiseks ning mõjutatud isikud ei pea selleks pöörduma kohtusse. Eesti esindaja ütles, et 1. Äriseadustik määratleb viit liiki äriühingud täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja ühistu ja füüsilisest isikust ettevõtja ning kehtestab korra välismaa äriühingu filiaali avamiseks Eestis.

Ettevõtja saab vastavad õigused ja kohustused ning muutub Eesti õiguse subjektiks äriregistrisse kandmisega.

Liikme suurus maailmas Suuruse suurendamine kreemi jaoks

Kanne äriregistrisse tehakse avalduse alusel. Registreerimist kohaldatakse ühtmoodi kõigi ettevõtjate suhtes, kaasa arvatud välisinvesteeringu litsentsi taotlejad, ning kõigi äritegevuse liikide puhul.

Liikme suurus maailmas esitab Liikme suurus maailmas nõutavad dokumendid ja avalduse ning notariaalselt tõendatud allkirjanäidised. Ettevõtja, kes soovib tegutseda valdkonnas, kus on nõutav tegevuslitsents või -luba edaspidi «tegevuslitsents»peab omandama ka sellise tegevuslitsentsi ning esitama selle registripidajale.

Äriregistrit peavad maa- ja linnakohtud. Registripidajal ei ole õigust keelduda kande tegemisest, kui kande taotleja on esitanud kõik seaduses ettenähtud dokumendid ja need vastavad seaduse nõuetele. Enne äriseadustiku jõustumist kehtinud õigusaktide alusel asutatud ettevõtted, mis ei vastanud äriseadustiku nõuetele, tuli Rangemaid nõudeid osa- või aktsiakapitali kohustusliku suuruse suhtes kohaldatakse alates 1.

Äriseadustikus ei sisaldu sätteid, mis oleksid vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega: kõiki äriseadustiku sätteid kohaldatakse võrdselt nii kodumaiste kui ka välisosalusega äriühingute suhtes. Mõned toimkonna liikmed märkisid, et seaduste ja määrustega, mis käsitlevad kauplemisõigust mõnikord esitatud kui «registreerimisnõuded» või «tegevuslitsentsid»ei tohiks piirata kaupade importimist, rikkudes sellega GATTi XI artikli lõikes 1 sätestatud koguseliste piirangute üldist keeldu; samuti ei tohiks nendega diskrimineerida imporditavaid kaupu, rikkudes sellega GATTi III artikli lõike 4 mittediskrimineerimissätteid.

Lisaks peavad importimisõiguse eest võetavad tasud ja lõivud piirduma osutatud teenuste ligikaudse maksumusega VIII artikli lõike 1 punkt a ning imporditud kaupadega kauplemise õiguse eest võetavad maksud ja lõivud ei tohiks viia diskrimineerimisele samalaadsete kodumaiste kaupade kasuks III artikli lõige 2.

Eesti esindaja kinnitas, et varasem väliskaubanduse riigimonopol on kaotatud ning välis- ja kodumaiste füüsiliste ja juriidiliste isikute õigust importida ja eksportida kaupu Eesti tolliterritooriumile ja sealt välja ei piirata, välja arvatud WTO lepingutes sätestatud juhud.

Ta kinnitas, et üksikisikute ja äriühingute importimis- ja eksportimisõigust ei piira nende registreeritud tegevusalade ulatus ning et äriühingute äriregistrisse kandmise kriteeriumid on üldiselt reguleeritud äriseadustikuga, mis on avaldatud Riigi Teatajas. Puudub erisüsteem importivate üksikisikute ja äriühingute registreerimiseks, välja arvatud valdkondades, kus on nõutav tegevuslitsents, mille võivad saada kõik, kes vastavad ettenähtud objektiivsetele kriteeriumidele näiteks vastav haridus, vajalike ruumide olemasolu, sanitaarnõuete täitmine, maksuvõlgnevuse puudumine jne.

Välis- ja kodumaises omandis olevaid äriühinguid ei eristata ei mitteautomaatse ega automaatse litsentsimise kohustus teatada äritegevuse alustamisest puhul. Eesti esindaja rõhutas, et valitsuse üldine poliitika on jätkata liberaalset majanduspoliitikat ning vähendada litsentsitavate tegevusalade arvu. Ta märkis, et Eesti peab litsentsimiskorda kooskõlas olevaks WTO lepinguga impordi litsentsimise protseduuride kohta.

Loetletud Mis on inimese keskmine liige hulgas olid ohutus näiteks ravimite puhulkohustusliku standardi järgimiseks piisav tehnoloogia tase näiteks alkohoolsete jookide puhulregistreerimisnõuded julgeoleku ja keskkonna ohustamise vältimiseks näiteks tulirelvade ja sõidukite puhul ning registreerimis- ja aruandlusnõuded maksustamise eesmärgil alkohoolsete jookide, tubaka, metallide jm puhul.

Tegevuslitsentside väljastamise kriteeriumid avaldatakse Riigi Teatajas. Tegevuslitsentsi võib saada iga üksikisik või äriühing, kes vastab mitmetele objektiivsetele kriteeriumidele näiteks vastav haridus, äritegevuseks kohaste ruumide olemasolu, sanitaarnõuded, maksuvõlgnevuse puudumine jm.

Esindaja kinnitas, et tegevuslitsentside arvu ei piirata ning et tegevuslitsentse antakse Eesti ja välismaa ettevõtjatele võrdsetel tingimustel. Kõigil litsentsitavatel tegevusaladel kohaldatakse importimise, eksportimise ja riigisisese kaubanduse suhtes ühesuguseid kriteeriume, mis on erapooletud ja mida rakendatakse süstemaatiliselt.

Kehtivusaja lõppemisel võib tegevuslitsentsi uuendada või asendada see uue kehtiva tegevuslitsentsiga. Tegevuslitsentside väljastamise eest võetav tasu ei ületa vastavate kulude katmiseks vajalikku määra.

Enamasti ei ületa tasu krooni, alkoholi- ja tubakalitsentsi tasu on 15 krooni. Eesti esindaja kinnitas, et konkreetseid tegevusvaldkondi käsitlevates aktides on Eesti kohustunud järgima vastavaid WTO sätteid, eelkõige impordi litsentsimise protseduuride lepingu sätteid. Seni on tegevuslitsentsid kehtestatud konkreetseid tegevusvaldkondi käsitlevate eri aktide alusel.

Eesti esindaja kinnitas, et välja on töötatud tegevuslitsentside andmise kord toidukaupade importimiseks ning 1. Esindaja arvates on kõnealune kord täielikus vastavuses WTO impordi litsentsimise protseduuride lepingu sätetega, eelkõige artiklite 2, 3 ja 5 sätetega.

Navigeerimismenüü

Üks liige väljendas kahtlust nimetatud määruse WTO nõuetele vastavuse suhtes. These Councils shall carry out the functions assigned to them by their respective agreements and by the General Council. They shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of the General Council. Membership in these Councils shall be open to representatives of all Members.

Milleks me liitumistasu kasutame?

These Councils shall meet as necessary to carry out their functions. These subsidiary bodies shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of their respective Councils.

The Ministerial Conference shall establish a Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-Payments Restrictions and a Committee on Budget, Finance and Administration, which shall carry out the functions assigned to them by this Agreement and by the Liikme suurus maailmas Trade Agreements, and any additional functions assigned to them by the General Council, and may establish such additional Committees with such functions as it may deem appropriate. As part of its functions, the Committee on Trade and Development shall periodically review the special provisions in the Multilateral Trade Agreements in favour of the least-developed country Members and report to the General Council for appropriate action.

 • Nimi[ muuda muuda lähteteksti ] Nimi "India" tuleneb Induse jõe nimest, mis pärineb vanapärsia sõnast hindūš.
 • Rahvastiku põhitunnused Definitsioon: Termin rahvastik tähistab kõiki mingil territooriumil asuvaid elanikke.
 • Eesti Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ühinemise toimkonna aruanne – Riigi Teataja
 • Maailma kõige tugevamad armeed aastal 1.
 • И что же еще ты хочешь сказать .
 • Keemia liikme suurendamiseks
 • Peenis ilma erektsiooni suuruseta
 • Liikme suurus kondoomi suurusega

Membership in these Committees shall be open to representatives of all Members. The bodies provided for under the Plurilateral Trade Agreements shall carry Liikme suurus maailmas the functions assigned to Liikme suurus maailmas under those Agreements and shall operate within the institutional framework of the WTO. These bodies shall keep the General Council informed of their activities on a regular basis. Article V. Relations with Other Organizations 1. The General Council shall make appropriate arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations that have responsibilities related to those of the WTO.

The General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO. Article VI. The Secretariat 1. The Ministerial Conference shall appoint the Director-General and adopt regulations setting out the powers, duties, conditions of service and term of office of the Director-General.

The Director-General shall appoint the members of the staff of the Secretariat and determine their duties and conditions of service in accordance with regulations adopted by the Ministerial Conference. The responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat shall be exclusively international in character. In the discharge of their duties, the Director-General and the staff of the Secretariat shall not seek or accept instructions from any government or any other authority external to the WTO.

They shall refrain from any action which might adversely reflect on their position as international officials. The Members of the WTO shall respect the international character of the responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

Article VII. Budget and Contributions 1.

Liikme suurus maailmas Kuidas suurendada seksuaalfirma videoid

The Committee on Budget, Finance and Administration shall review the annual budget Liikme suurus maailmas and the financial statement presented by the Director-General and make recommendations thereon to the General Council. The annual budget estimate shall be subject to approval by the General Council. The Committee on Budget, Finance and Administration shall propose to the General Council financial regulations which shall include provisions setting out: a the scale of contributions apportioning the expenses of the WTO among its Members; and b the measures to be taken in respect of Members in arrears.

The financial regulations shall be based, as far as practicable, on the regulations and practices of GATT The General Council shall adopt the financial regulations and the annual budget estimate by a two-thirds majority comprising more than half of the Members of the WTO. Article VIII.

Sinu liitumistasu aitab läbimõeldud, suure mõjuga ideed otsustajateni viia.

Status of the WTO 1. The WTO shall have legal personality, and shall be accorded by each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions. The WTO shall be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions. The officials of the WTO and the representatives of the Members shall similarly be accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the WTO.

The privileges and immunities to be accorded by a Member to the WTO, its officials, and the Liikme suurus maailmas of its Members shall be similar to the privileges and immunities stipulated in the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November The WTO may conclude a headquarters agreement.

Article IX. Decision-Making 1. Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States2 which are Members of the WTO. Decisions of the Ministerial Conference and the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement. The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements.

In the case of Liikme suurus maailmas interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement.

The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X.

In exceptional circumstances, the Ministerial Conference may decide to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement or any of the Multilateral Trade Agreements, provided that any such decision shall be taken by three fourths4 of the Members unless otherwise provided for in this paragraph. The Ministerial Conference shall establish a time period, which shall not exceed 90 days, to consider the request. If consensus is not reached during the time period, any decision to grant a waiver shall be taken by three fourths4 of the Members.

At the end of Liikme suurus maailmas time period, the relevant Council shall submit a report to the Ministerial Conference.

Liikme suurus maailmas Kuidas porgu video suurendada

A decision by the Ministerial Conference granting a waiver shall state the exceptional circumstances justifying the decision, the terms and conditions governing the application of the waiver, and the date on which the waiver shall terminate.

Any waiver granted for a period of more than one year shall be reviewed by the Ministerial Conference not later than one year after it is granted, and thereafter annually until the waiver terminates.

 • Rahvastiku kasv[ muuda muuda lähteteksti ] Aeg, mis kulus iga miljardi inimese lisandumisele maailma rahvaarvule sh hinnangulised tulevased kasvud.
 • Eesti esindaja ütles, et osa erastamispakkumisi avaldati ainult Eestis, kuid välisinvesteeringuid piirati vaid põllumajandussaadusi töötlevate ja talupidajaid teenindavate ettevõtete puhul.
 • Maailma kõige tugevamad armeed aastal - Välismaa - Saarte Hääl
 • Nendes pensionifondides on sinu raha fondivalitseja äririskide vastu täpselt samamoodi kaitstud nagu Tuleva pensionifondides.
 • II artikkel.
 • Peenise suurus Aasias
 • Liikme suurus ja armastus
 • Meeste video laienenud liige

In each review, the Ministerial Conference shall examine whether the exceptional circumstances justifying the waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the waiver have been met. The Ministerial Conference, on the basis of the annual review, may extend, modify or terminate the waiver. Decisions under a Plurilateral Trade Agreement, including any decisions on interpretations and waivers, shall be governed by the provisions of that Agreement.

Article X. Amendments 1. The Councils listed in paragraph 5 of Article IV may also submit to the Ministerial Conference proposals to amend the provisions of the corresponding Multilateral Trade Agreements in Annex 1 the functioning of which they oversee. Unless the Ministerial Conference decides on a longer period, for a period of 90 days after the proposal has been tabled formally at the Ministerial Conference any decision by the Ministerial Conference to submit the proposed amendment to the Members for acceptance shall be taken by consensus.

Unless the provisions of paragraphs 2, 5 or 6 Liikme suurus maailmas, that decision shall specify whether the provisions of paragraphs 3 or 4 shall apply. If consensus is reached, the Ministerial Conference shall forthwith submit the proposed amendment to the Members for acceptance.

If consensus is not reached at a meeting of the Ministerial Conference within the established period, the Ministerial Conference shall decide by a two-thirds majority of the Members whether to submit the proposed amendment to the Members for acceptance. Except as provided in paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 3 shall apply to the proposed amendment, unless the Ministerial Conference decides by a three-fourths majority of the Members that the provisions of paragraph 4 shall apply.

Amendments to provisions of this Agreement, or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each other Member upon acceptance by it. The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under this paragraph is of such a nature that any Member which has not accepted it within a period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference.

Amendments to provisions of this Agreement or of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1A and 1C, other than those listed in paragraphs 2 and 6, of a nature that would not alter the rights and obligations of the Members, shall take effect for all Members upon acceptance by two thirds of the Members.

Except as provided in paragraph 2 above, amendments to Parts I, II and III of GATS and the respective annexes shall take effect for the Members that have accepted them upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each Member upon acceptance by it.

The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority of the Members that any amendment made effective under the preceding provision is of such a nature that any Member which has not accepted it within a period specified Liikme suurus maailmas the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw from the WTO or to remain a Member with the consent of the Ministerial Conference.

Notwithstanding the other provisions of Liikme suurus maailmas Article, amendments to the Agreement on TRIPS meeting the requirements of paragraph 2 of Article 71 thereof may be adopted by the Ministerial Conference without further formal acceptance process.

Any Member accepting an amendment to this Agreement or to a Multilateral Trade Agreement in Annex 1 shall deposit an instrument of acceptance with the Director-General of the WTO within the period of acceptance specified by the Ministerial Conference. The decision to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 2 shall be made by consensus and these amendments shall take effect for all Members upon approval by the Ministerial Conference.

Decisions to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 3 shall take effect for all Members Liikme suurus maailmas approval by the Ministerial Conference. The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a trade agreement, may decide exclusively by consensus to add that agreement to Annex 4.

The Ministerial Conference, upon the request of the Members parties to a Plurilateral Trade Agreement, may decide to delete that Agreement from Annex 4. Amendments to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement. Article XI. Original Membership 1.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamisleping (Marrakeši leping)

The least-developed countries Liikme suurus maailmas as such by the United Nations will only be required to undertake commitments and concessions to the extent consistent with their individual development, financial and trade needs or their administrative and institutional capabilities.

Article XII. Accession 1. Any State or separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements may accede to this Agreement, on terms to be agreed between it and the WTO. Such accession shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed thereto. Decisions on accession shall be taken by the Ministerial Conference.

The Ministerial Conference shall approve the agreement on the terms of accession by a two-thirds majority of the Members of the WTO. Accession to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of that Agreement. Article XIII. This Agreement and the Multilateral Trade Agreements in Annexes 1 and 2 shall not apply as between any Member and any other Member if either of the Members, at the time either becomes a Member, Liikme suurus maailmas not consent to such application.

Paragraph 1 may be invoked between original Members of the WTO which were contracting parties to GATT only where Article XXXV of that Agreement had been invoked earlier and was effective as between those contracting parties at the time of entry into force for them of this Agreement.

Paragraph 1 shall apply between a Member and another Member which has acceded under Article XII only if the Member not consenting to the application has so notified the Ministerial Conference before the approval of the agreement on the terms of accession by the Ministerial Conference. The Ministerial Conference may review the operation of this Article in particular cases at the request of any Member and make appropriate recommendations.

Non-application of a Plurilateral Trade Agreement between parties to that Liikme suurus maailmas shall be governed by the provisions of that Agreement. Article XIV. Acceptance, Entry into Force and Deposit 1. Such acceptance shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto. This Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto shall enter into force on the date determined by Ministers in accordance with paragraph 3 of the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations and shall remain open for acceptance for a period of two years following that date unless the Ministers decide otherwise.

An acceptance following the entry into force of this Agreement shall enter into force on the 30th day following the date of such acceptance. A Member which accepts this Agreement after its entry into force shall implement those concessions and obligations in the Multilateral Trade Agreements that are to be implemented over a period of time starting with the entry into force of this Agreement as if it had accepted this Agreement on the date of its entry into Liikme suurus maailmas.

The Director-General shall promptly furnish a certified true copy of this Agreement and the Multilateral Trade Agreements, and a notification of each acceptance thereof, to each government and the European Communities having accepted this Agreement.