Keskmine liikme suurus 17-aastane, Alaealise tööaeg

Pensionikindlustuse põhiprintsiipidest 2. Antud süsteem võimaldab kiire majanduskasvu tingimustes suurendada ka vanema generatsiooni tulusid, samuti pidada ülal vaesemat elanikkonna osa ja madalapalgalisi, kes ise ei suuda kindlustada enda vanaduspõlve. Detsentraliseeritud süsteemi puhul vastutab iga asutus või pensionifond kogumise eest, välistades vahepealse "arvelduskeskuse" vajaduse. Suured solidaarsussüsteemid on kaotamas oma kohta mitmesambalisele pensionisüsteemile, mille "esimene sammas" on ümberjaotava põhimõttega tagades mingi elatusmiinimumi, "teine sammas" seostab inimese tulu proportsionaalsete maksetega täites säästmise funktsiooni ning "kolmas sammas" on tule- vastele pensionäridele, kes tahavad lahedamaid võimalusi. Võrreldes Gunnar ja Kersti olid abielus ning neil oli samuti kaks last — Lauri ja Laura.

Õigus parlamendiliikme vanaduspensionile on Riigikogu liikmel, kes on jõudnud käesoleva seaduse paragrahvis 27 sätestatud parlamendiliikme vanaduspensioni ikka, tingimusel, et tal on vähemalt aastane pensioniõiguslik või pensionikindlustusstaaž ja ta on olnud Riigikogu liige ühes või enamas Riigikogu koosseisus kokku vähemalt kolm aastat.

Pensioniõigusliku staaži kuni I grupi invaliidi või alla aastase invaliidist lapse eest hoolitsemine 9.

Riigikogu liikme volituste peatumisel tema nimetamise tõttu Vabariigi Valitsuse liikmeks võrdsustatakse tema töötamise aeg peaministri või ministrina Riigikogu liikmena töötamise ajaga. Pensioniõiguslikku ja pensionikindlustusstaaži arvestatakse teistes riiklikke pensione käsitlevates seadustes sätestatud korras.

Töötamise ajal Riigikogu liikmena, Vabariigi Presidendina, Vabariigi Valitsuse liikmena, Riigikohtu esimehena või liikmena, kaitseväe juhatajana, õiguskantslerina, riigikontrolörina või Eesti Panga presidendina parlamendiliikme vanaduspensioni ei maksta.

Keskmine liikme suurus 17-aastane

Kui püsiva töövõime kaotanud Riigikogu liikmel on samal ajal õigus parlamendiliikme vanaduspensionile, määratakse talle tema soovil kas parlamendiliikme töövõimetuspension või vanaduspension. Riigikogu liikmele, kelle töövõime kaotuse protsent on väiksem kui 40, töövõimetuse pensioni ei määrata.

Teksti suurus

Riigikogu liikmena töötamise ajal parlamendiliikme töövõimetuspensioni ei maksta. Toitjakaotuspension määratakse Riigikogu liikme surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetele.

Keskmine liikme suurus 17-aastane

Ülalpeetavateks perekonnaliikmeteks loetakse isikuid, kellel on õigus saada toitjakaotuspensioni teiste riiklikke pensione sätestavate seaduste alusel.

Toitjakaotuspension on 30 protsenti Riigikogu liikme ametipalgast iga töövõimetu perekonnaliikme kohta, kuid kogusummas mitte rohkem kui parlamendiliikme ametipalk.

Piirangud alaealise töötegemisele Viimati uuendatud: Alaealise töötamisega seotud piirangud on järgnevad: 0—6-aastane töö tegemine on ilma eranditeta keelatud; 7—aastane lubatud teha kerget tööd kultuuri- kunsti- spordi- või reklaamialal; töölepingu sõlmimiseks on vajalik seadusliku esindaja nõusolek; tööinspektoril õigus kaasata alaealise tahte väljaselgitamiseks lastekaitsetöötaja; kümme tööpäeva enne 7—14aastase tööle asumist tegema töötamise registrisse vastava kande. Kerge töö all mõeldakse töid, kus töökohustused on lihtsad ega nõua suurt kehalist või vaimset pingutust. Näiteks on alaealisele lubatud põllumajandustööd marjade ja puuviljade korjaminekaubandus- või teenindusettevõttes tehtavad abitööd kaupade lahtipakkimine ja riiulitele asetaminetoitlustus- või majutusettevõttes tehtavad abitööd laudade katminekäsitöö suveniiride valmistaminekontoritööd töötamine asjaajajanapuhastus- või koristustööd ja kultuuri- spordi- või reklaamitegevusega seotud tööd jne.

Pensioni arvutamisel aluseks olnud Riigikogu liikme ametipalga muutmise korral arvutatakse pension ümber. Riigikogu liikmele, kellel on õigus saada mitut liiki riiklikku pensioni, määratakse üks pension tema valikul.

Avaldus pensioni taotlemiseks esitatakse Riigikogu Kantseleile, kes vormistab dokumendid 10 päeva jooksul pärast taotluse laekumist ning väljastab pensionitunnistuse.

Suspense: Blue Eyes / You'll Never See Me Again / Hunting Trip

Pensioni arvutamine, ümberarvutamine ja väljamaksmine toimub Riigikogu Kantselei kaudu. Keskmine liikme suurus 17-aastane makstakse riigieelarvest. Käesolevas seaduses käsitlemata juhtudel rakendatakse teisi riiklikke pensione sätestavaid seadusi.

Raha, kogumine, säästmine, pension Foto: Argo Ingver Elanike sissetulek on üks olulisemaid näitajaid ühiskonnas. Statistikaamet arvutab lisaks netosissetulekule ka leibkonna koosseisu arvestavat ekvivalentnetosissetulekut. Mida see endast kujutab ja miks seda vaja on, selgitavad Ühiselt kulutatakse ka osa leibkonna sissetulekust, näiteks jagatakse majapidamistarbeid, autot ja kodumasinaid.

Riigikogu liikme volituste lõppemisel säilitatakse talle Riigikogu liikme ametipalk: 1 kolmeks kuuks, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena järjest vähem kui üks aasta; 2 kuueks kuuks, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena järjest üks aasta või rohkem. Õigus parlamendiliikme vanaduspensionile tekib isikul, kes vastab käesoleva seaduse paragrahvis 14 sätestatud tingimustele, kui ta on jõudnud riigis üldiselt kehtestatud vanaduspensioni ikka või kui tal Riigikogu liikme volituste lõppemise ajaks puudub sellest kuni kaks aastat.

Keskmine liikme suurus 17-aastane

Käesolev seadus ei laiene Riigikogu liikmele, kelle volitused lõpetatakse ennetähtaegselt teda süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel või tema tagasiastumisega seaduses sätestatud korras. Käesolev seadus laieneb neile Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu liikmetele, kelle volitused kestavad kuni Riigikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni ja kes on osa võtnud vähemalt pooltest nimetatud koosseisu täiskogu istungitest.

Reavahe suurus

Istungitest osavõtu nõuet ei kohaldata Ülemnõukogu esimehe, peaministri ega ministri suhtes nende volituste ajal.

Isikule, kes IX Riigikogu volituste alguspäeval Keskmine liikme suurus 17-aastane käesoleva seaduse §-s 15 tähendatud ametikohal ja kellele maksti samal ajal parlamendiliikme vanaduspensioni, jätkatakse samal ametikohal edasitöötamisel parlamendiliikme vanaduspensioni maksmist.

Käesoleva seaduse kohaldamisega seonduvad küsimused lahendab Riigikogu Kantselei.

Keskmine liikme suurus 17-aastane

Käesolev seadus jõustub