Liikme suuruse maar

Tulumaksusoodustus on lihtne: riik maksab sulle kolmandasse sambasse pandud rahalt varem kinnipeetud tulumaksu tagasi. Vastutus 4. Lisaks on antud täiendavat informatsiooni HÜT punkt 5. Juhataja vastutab äritegevuse korraldamise eest Kontserni tasemel ja täidab ühtlasi ka tegevdirektori tööülesandeid. Nimetatud määr peab olema kõigi liikmete jaoks ühesugune.

Milleks me liitumistasu kasutame?

Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil palgalised vallavalitsuse liikmed ja vallavanem täitsid neile pandud ülesandeid. Töötasu määrad 1 Vallavanema töötasu määr on eurot kuus.

Lisatasu määr ja maksmine Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline vallavalitsuse liige, makstakse vallavalitsuse liikmete täiendavate tööülesannete eest hüvitist eurot kuus.

HÜT aruanne AS Harju Elekter lähtub oma äritegevuse korraldamisel ettevõtte põhikirjast ja riiklikest õigusnormidest ning avaliku ettevõttena Tallinna Börsi nõuetest, Hea Ühingujuhtimise Tava HÜT juhistest ning aktsionäride ja investorite võrdse kohtlemise printsiibist.

Preemia ja tulemuspalga maksmine 1 Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse tulemuspalka ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta, kui teenistujatele tulemuspalga maksmise aluseks on valla ametiasutuse kollektiivsed tulemused ja teenistujatele makstakse tulemuspalka võrdsetel alustel. Lisaks on igal aktsionäril õigus küsida ettevõttelt vajadusel lisainfot ja kokku leppida kohtumisi.

Liikme suuruse maar

Ettevõtte juhatus ei pea oluliseks erinevate aktsionäride kohtumiste aja- ja päevakorragraafiku pidamist, sest kohtumistel piirdutakse juba avalikustatud teabega. See reegel kehtib kõigi kohtumiste korral, ka vahetult enne finantsaruandluse avalikustamist. HÜT punkt 6. ASi Harju Elekter aktsionäride Informatsioon audiitori kohta on kättesaadav ettevõtte koduleheküljel internetis.

  1. Liikmemaksu reglement » ITL
  2. HÜT aruanne - Harju Elekter

Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule ning tasu suurust poolte kokkuleppel ei avalikustata. Juhtimispõhimõtted ja täiendav informatsioon Harju Elekter on aktsiaselts, mille juhtimisorganiteks on aktsionäride üldkoosolek, nõukogu ja juhatus. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue kuu jooksul pärast ettevõtte majandusaasta lõppemist. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

ASi Harju Elekter Üldkoosolek kinnitas Koosolekul esinesid ettekannetega ASi Harju Elekter juhataja, nõukogu esimees ja ettevõtte audiitor.

1. Üldsätted

Nõukogu ASi Harju Elekter nõukogul on põhikirja järgselt liiget. Nõukogu liikmed valitakse üldkoosoleku poolt viieks aastaks. Nõukogu planeerib ettevõtte tegevust, korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

Liikme suuruse maar

Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu liikmed osalesid enamikel nõukogu koosolekutest. Aktsionäride korraline üldkoosolek valis 3.

Sinu liitumistasu aitab läbimõeldud, suure mõjuga ideed otsustajateni viia.

Seoses nõukogu liikme Madis Talgre tagasiastumispalvega Alates Ain Kabal on kogenud jurist, kes töötab Kaitseväe Toetuse Väejuhatuse juriidilise jaoskonna juhatajana ja nõustab Kontserni ettevõtteid juriidilistes küsimustes. Nõukogu viiest liikmest kaks — Triinu Tombak ja Andres Toome — on sõltumatud liikmed.

Nõukogu liikmete teenistuslepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel ei teki Kontsernil suuremat hüvitise maksmise kohustust, kui seadusega ette nähtud. Erandiks on nõukogu esimees, kel on õigus saada lahkumishüvitist arendusdirektori 6 kuu ametipalga ulatuses. Juhatus Juhatus on juhtimisorgan, mis esindab ja juhib ettevõtte igapäevast tegevust kooskõlas seaduse ja põhikirja nõuetega.

2. Liikmemaks

Liikmemaksu määrad täisliikmetele on järgmised: 2. Assotsieerunud liikmele kohaldatava liikmemaksu suuruseks on eurot aastas. Välisfirmade Eestis asutatud filiaalidele kohaldatakse liikmemaksumäärasid vastavalt punktis 2.

Liikme suuruse maar

Juhatusel on õigus kokkuleppel liikmega valida käesolevast korrast erinev liikmemaksu arvestamise mudel tingimusel, et alternatiivse skeemi alusel arvestatav liikmemaks ei ole väiksem kui käesoleva korra järgne summa. Tähtajad 3.

Liikmemaksu suurus kehtestatakse Liidu majandusaastaks. Liikmemaksu tasumine toimub igakuiselt vastavalt Liidu poolt esitatud arvele teatisele.