Liikme suurus ja selle valimus

Vastu võetud Laheda valla elanik ja haldusterritoorium 1 Laheda valla elanik on isik, kellel on Eesti rahvastikuregistri järgi püsiv elukoht Laheda vallas. Sedeliga hääletamise korral luuakse tavaliselt ka hääletamiskomisjonid. Alates Mittetulundusühingu nimi on Muhu Jahiselts edaspidi — Selts 2.

Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, millal on välja makstud tasusid.

Andmed hüvitise suuruse arvutamiseks saab töötukassa Maksu- ja Tolliametilt. Hüvitise suuruse arvutamiseks leitakse kõigepealt teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Arvesse lähevad viimasele kolmele töötamise kuule eelnenud üheksal töötamise kuul makstud tasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustusmakse. Töötamise kuudena võetakse arvesse kuud, millal on välja makstud tasusid. Nende üheksa kuu tasude summa jagatakse ga ning tulemusena saadakse teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu.

Nende üheksa kuu tasude summa jagatakse ga ning tulemusena saadakse teie ühe kalendripäeva keskmine töötasu. Keskmise töötasu arvutamisel ei võeta arvesse teile viimasel kolmel töötatud kuul makstud tasusid, samuti tasusid, millelt ei maksta töötuskindlustusmakset nt koondamishüvitis, lähetustasud jne ja töötuna arveloleku ajal ajutise töötamise eest makstud tasusid. Näiteks kui teie tööleping lõpetati detsembris, ei võeta arvesse teile oktoobrist kuni detsembrini makstud tasusid.

Suurenenud silikoonliige

Võrdsete poolthäälte korral paneb istungi juhataja eelnõud uuele hääletusele ning kui ka teist korda saavutatakse sama tulemus, langevad mõlemad eelnõud menetlusest välja. Alternatiiveelnõude puhul on vastuvõtmiseks vaja lõpphääletusel poolthäälteenamust. Toimingu või otsuse tegemise keeld kehtib, kui: otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes [17] ; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Mis on suurus liikme normi 16

Kogu ametiisikuga seotud isikute ringi määratleb KVS § 7 lg 1, sealhulgas on näiteks abikaasa, vanemad, lapsed, ühises majapidamises elavad isikud. Sellistel juhtudel peaks isik laskma ennast erapooletuse nimel otsuse tegemisest taandada.

Avaliku võimu teostamine kohaliku omavalitsuse poolt ei piirdu üksnes kohalike ülesannete lahendamisega.

Kohaliku omavalitsuse volikogu

Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus kuue kuu jooksul, arvates Seltsi majandusaasta lõppemisest. Seltsi liikmete nõudmisel erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue tuleb esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära selle kokkukutsumise põhjused.

Juhatus peab kutsuma üldkoosoleku kokku ühe kuu jooksul peale vastava nõude saamist. Kui juhatus ei ole üldkoosolekut ühe kuu jooksul kokku kutsunud, on koosoleku kokkukutsumisest taotlenud Seltsi liikmetel õigus üldkoosolek ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

Üldkoosoleku toimumisest tuleb e-maili teel ette teatada vähemalt neliteist päeva enne koosoleku toimumist, kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ning selle päevakord.

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või sellel on esindatud üle poole Seltsi liikmetest.

Juhul kui üldkoosolek ei ole käesoleva põhikirja punktis 46 ettenähtud tingimuste kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, peab juhatus kolme nädala jooksul kokku kutsuma uue üldkoosoleku sama päevakorraga.

Uus üldkoosolek on pädev vastuvõtma otsuseid, sõltumata osalejate arvust.

Laheda valla põhimäärus

Juhul kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui Liikme suurus ja selle valimus osalevad või sellel on esindatud kõik Seltsi MTU liikmed. Seltsi liikmetel on üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisel üks hääl, seltsi liige võib oma hääleõigust kasutada isiklikult või teha seda oma Seltsi liikme kaudu, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

Liikmekandidaadil hääleõigust ei ole. Liikmekandidaat on isik, kes on katseajal või kelle vastuvõtmist Seltsi ei ole üldkoosolekul veel otsustatud.

Seltsi liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel: — temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine; — Seltsi nõue tema vastu, või tema vastutamine varaliselt või muudest kohustustest; — liikme või temaga võrdset majandusliku huvi omava isikuga tehingu tegemisel; Juhatuse liikmete, mh juhatuse esimehe, revisjonikomisjoni, liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning distsiplinaarkaristuse määramine toimub salajase hääletamisega.

Uue Seltsi liikme valimisel, kui kandidaate on rohkem kui üks, osutub valituks isik, kes saab enim poolthääli.

Hüvitise suurus ja selle arvutamine

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi MTÜ liikmed.

teha liikme suurendamiseks

Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokoll peab olema liikmetele kättesaadav hiljemalt 14 neljateistkümne päeva jooksul e-maili teel. Vajalik oleks uuritavat kogumit vähendada, kuid nii, et populatsioonist võetud väiksema hulga uurimisel saadud andmed oleksid üldistatavad populatsioonile. Tulemuste usaldatavus kindlustatakse representatiivse, s. Kui moodustatakse mitterepresentatiivne valim, toob see kaasa selle, et kogu populatsiooni kohta üldistatakse tulemused, mis ei pruugi seal üldiselt kehtida.