Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul.

Ringkonna lipp õnnistati Jõhvis Mihkli koguduse kirikus pühapäeval, Umbes 50 meest soetas endale laigulise mundri oma raha eest, aga seda oli kaduvvähe.

Üleliigseks vaevaks ei peetud vene vintpüssi padrunitsinkide otsimist Uduküla metsast, kuhu punaarmee Ja kõlblikku moona ka leiti. Sealhulgas isegi Eesti sõjatehase Arsenal toodangut. Siis ega ka hiljem ei põlatud sõjavarustuse hankimiseks ära kontakte Vene väeosadega. Tõsi, need polnud eriti viljakad, aga mitte seetõttu, et meid ei võetud jutule vaid ikka seepärast, et nõuti raha, ja selle olemasolul polnud soovide täitumisel just erilisi piire.

Liikmeskond hakkas tõhusalt kasvama alles Arvatavalt Selle kokkukutsuja oli Andi Pärtelpoeg, kellest saigi Palamusel KL taaslooja, ühtlasi Palamuse kompanii esimene pealik Oktoobris-novembris moodustati KL Siimusti-Õuna rühm. Pealikuks määrati rühma organiseerija Raivo Saar.

Nii toimuski. Malevkonnapealik Leo Jürgenile anti lisaks ka maleva abipealiku ametikoht. Aga enam kui meestest, oli puudus kõigest muust: polnud tööruume, mööblit, transporti, sidevahendeid, kantseleitarbeid jne. Lisaks suhtus Kaitseliitu jahedalt, kui mitte ütelda tõrjuvalt, toonane maavanem.

Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul Mis on 25-aastase liikme suurus

Seevastu kujunesid soodsaiks koostöösuhted politseiga, prefekti ning enamike komissaride ja nendele alluvate vanemametnikega. Mitmest politseiametnikust said aktiivsed kaitseliitlased. Korraldava töö edukusele pani kindla aluse palgalise malevapealiku ja instruktorite ametikohtade loomine. Maleva staap sai 2 ruumi Aia t.

Millistes tingimustes töötada tuli, iseloomustab ehk kujukalt järgmine: naastes üksinda õhtuse rongiga Tallinnast Peastaabi nõupidamiselt, tõi naisraamatupidaja kilekotis käeotsas kaasa ka malevale eraldatud raha.

Esimeseks instruktoriks sai Vaatamata täielikule isetegevuslikule edenemisinitsiatiivile, oli malev Selle parimaks tunnistuseks on, et kui Tallinnas kavandati Eesti omariikluse aastapäeva paraadi, lubati Jõgevalt paraadile kaasata meest. Lõpuks eraldati Jõgeva meestele siiski vaid 76 vormikomplekti.

Küllap arvati pealinnas, et ühele väikemaakonnale oleks komplekti äraandmine ja nii hulga meeste paraadiletoomine üldisest proportsioonist väljas. Malevast paraadile tahtjaid oli vähemalt topelt, aga välja tuli praakida need, kel polnud küllaldast rivirühti või -ettevalmistust.

Väga agaralt osales malev Koos politseiga valvati 17 vahetuspunkti, turvati rahatransporti ja samaaegselt hoiti maakonna kolmes linnas 6-mehelisi julgeolekureserve. Esmakordselt nägi rahvas pea kõiki kaitseliitlaste omahangitud ja kasutusele võetud relvi, misläbi sattuti laiema avalikkuse tähelepanukeskmesse, ja just positiivses võtmes.

Jõgeva panga juurde kogunes suurem hulk rahvast uudistamaks raha laialivedu, aga suurema huviga jälgiti isegi vast kaitseliitlasi ja nende relvi. Selle aktsiooniga oli Kaitseliit maakonnas endast väga tegusa organisatsiooni märgi maha pannud. Kesksuvel võeti maleva valve alla Vene raadiotehnilise roodu radarijaam Kõnnus ja pommituslennuväe polügooni teenindusüksuse garnisoni linnak Puurmani vallas Utsalis.

Viimased Vene sõjaväelased lahkusid neist Valves käisid kaitseliitlased graafiku alusel, maksti tunnitasu. Toimkonda oli ette nähtud 3 meest, relvastuseks algul püstol, pärastpoole lisandus automaat Kalašnikov. Harvad polnud aga juhud, kus valvesse tuli vaid 2 meest ja oli kordi, kus valvajaid polnudki rohkem kui üks. Põhjus ei peitunud mitte hoolimatuses, vaid selles, et põhitöölt ei saanud puududa.

Neil aastail Uroloogi noukogu liikme suurendamisest kuritegevus. Korra kindlustamisest ei jäänud eemale ka Kaitseliit. Oli rõõmustav, et kusagil ei kasvanud korra kindlustamine üle omakohtuks või vägivallaks. Prefekt Olev Schasmini palvel anti koguni konstaablitele õigus tungiva vajaduse korral pöörduda otse kohaliku kaitseliidupealiku poole küsimaks abi õiguskorra kindlustamisel.

Juba Maleval oli katta 80 km veepiiri Peipsil. Aastavahetuse ajaks vähendati piirikatte ala 30 km. Ühtlasi selgus, et maleval jagus relvi vaid ühe rühma tarvis. Ka Vanematest meestest oli lahingarvestuses moodustatud territoriaalkaitse üksused, millega oli hõlmatud meest.

Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul Video Lae Kuidas Zoom liige

Tabel-nimekirjaliselt üksused eksisteerisid, aga neil ei Kas on voimalik suurendada liiget tolmuimeja abil alatist juhtkonda ja seetõttu ka vajalikku kavakindlat väljaõpet. Erilist tähelepanu pöörati sellele, et maleva esindus ei puuduks üheltki isamaalisusega seotud avalikult ürituselt.

Nii osales vormis auvalveesindus Rohkete rahvuslippudega kõndisid Põltsamaal sama aasta Iseseisvuspäeva tähistamise raames Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juurde kohalikud kaitseliitlased. Tseremoonia ajal seisti lippude ja relvadega auvalves sealgi. Avalikkuse ees korraldatud suursündmuseks sai kaitseliitlaste paraad Jõgeva kesklinnas Iseseisvuspäeval Paraadrivis seisis ligemale meest, neid oli kõikidest üksustest.

Tähtis oli, et malev oli väljas oma lipuga ja KL Peastaabist äsja kättesaadud ühesuguste relvadega. Tõsi, vormiriietust kõigile ei jagunud, vast sadakonnale.

See oli esimene taoline üritus Jõgevamaal ja tõi kokku palju pealtvaatajaid, aga kutsus väga paljudel vanematel inimestel esile meeleliigutuse, mida polnud tunnetatud ennesõja ajast peale. Samal päeval õnnistati Jõgeva kultuurimajas maleva lipp, mida toimetas Tartu Teoloogia Akadeemia professor Eenok Haamer.

Lipu andsid malevale üle maakonna vabadusvõitlejad — osundades sümboolselt sellega KL Jõgeva Malevale kui nende võitluse traditsioonide jätkajale. Õnnistamistseremooniat oli vaatama tulnud palju linnarahvast ja kuigi saal polnud pilgeni täis, oli hiljem tulnuil tegemist enda saali poetamisega.

Võidupüha pidulik rivistus Platsile sammusid kaitseliitlased ja omavalitsuse esindajad ühes kolonnis, mille ees kanti maleva lippu ja võidutuld.

Tallinnas käisid seda vastu võtmas enam kui meheline maleva esindusrühm ja malevapealik Ants Nurk. Tema süütas Jõgeval ka valdade ja linnade esindajate tõrvikud. Mitme omavalitsuse esindajaks-tuleviijaks olid sealsed kaitseliitlased. Põltsamaal korraldasid ühise trummaritega rongkäigu langenute mälestusmärgi juurde kohalik Mõhu malevkond ja Jõgeva malevale alluv Põltsamaa üksikkompanii.

Üks sellistest oli ka Laskma kutsuti ja lubati kõikki soovijaid. Lasti Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul, väikekaliibri püssidest ja püstolist Makarov. Ja mujalt huvilisi oligi, sealhulgas mitte vähe naisi. Sümboolselt andsid lipu kaitseliitlastele üle vabadusvõitlejad. Sealsamas oli Sündmus pälvis ka rajoonilehe tähelepanu — avaldati pilt ja artikkel. Liikmete vähesuse tõttu malevkonna moodustamiseni siiski ei jõutud ja asutatud üksused arvati Jõgeva malevkonna koosseisu.

Uued rühmad moodustati Vaimastverre ja Jõgevale. Kahjuks näitas malevkond allumatust üles ka KL ülema ja KL keskjuhatuse korralduste ja otsuste suhtes ning Kaitseliidu ülem oli sunnitud oma Nüüd koosnes malev Kursi ja Jõgeva malevkonnast ning Põltsamaa üksikkompaniist. Viimast juhtis lühiaegselt lipnik Kalvet, siis L.

KL ülema Juba dets. Aastalõpul moodustatakse neist rühm, Praeguseks on Rakke üksus likvideerunud, sealsed kaitseliitlased teiste üksuste liikmed.

Maleva liikmeskonna kõrgseisuks oli Seejärel langes erinevail põhjuseil mehi välja ja nii oli Üksusesse kuulusid Jõgeva, Palamuse, Vaimastvere ja Saadjärve kompaniid.

Malevkonna pealikena on toiminud vanemveebel Aare Metting, vanemseersant Eedi Nahkur, lipnik Mati Meedla, instruktor nooremleitnant Valdek Suur ja seejärel Päärti juhitud Puurmani kompaniisse. Kukk pani ameti maha ja ajutiselt määrati pealiku kohustesse instruktor nooremleitnant Piirson, tema abina jätkas veebel Päärt. Riviliselt olid rühmad koondatud Põltsamaa kompaniiks malevkonna pealik-instruktor leitnant Lembit Kuldma juhtimisel.

Uut pealikku ei kinnitatud, üldine juhtimine jäi kuni nov-ni instruktor lipnik Martin Meose õlule. Pealikuks määrati veebel Päärt. Perioodi lõpuks oli Jõgeva Maleva struktuuri ja üksuste väljakujunemine optimaalses mõttes sisuliselt lõppenud. Liikmeskonna moodustasid nüüd tegevust jätkanud aktiivsemad kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad. Lahkunud või malevast välja arvatud olid need, kelles huvi või võimalused Kaitseliidu töös osaleda oli kas ammendunud või nad olid seda ühiskondlikku kohustust võtnud Kaitseliidule mittesobival moel.

Selle ajani säilis malevas kindlalt maleva organisatsioonipõhine ülesehitus ja juhtimine. Eelmainitud perioodi lõpu ettekirjutatud arengukava nõudis maleva liikmeskonna kasvu ja iga kompanii suurendamist 5-rühmaliseks. Enamgi veel.

Malevalt nõuti liikmeskonna kasvu seevõrra, et lisanduks 7 uut kompaniid.

Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul Liikme suuruse apteek

Aga isegi kui värbamistöö oleks igati edukalt kulgenud, poleks seda võimaldanud maakonna kaitseliitlaseks kõlbliku meeselanikkonna ressurss. Maakonnas laiutas tööpuudus, tööjõulised mehed otsisid teenistust kodust kaugemalt ja elanikkonna vähenemine oli ebameeldiva hiilijana samuti juba kohal. Kogu esialgse väljaõppe temaatika põhialuseks võeti endi ohutuse ja üldjulgeoleku tagamine. Alustati relvade õige käsitamisoskuse õpetamisega tagamaks iga malevlase enda, tema kaaslaste ja kaasinimeste ohutus.

Ei saa jätta märkimata, et relvade käsitsemise oskus oli enamikel kaitseliitlastel kaduvväike. Teise põhiteemana oli pioneerõpe, just käitumine lõhkekehadega ja laskemoona kasutamisel.

Uudised | Statistikaamet

Asi oli eriti aktuaalne, sest maleval tuli tegelda sel perioodil Utsali pommitusala korrastamisega. Järgnesid üksikvõitleja ja väikeüksuse jalaväetaktika, meditsiiniõpe võimalike vigastuste esmaabi alal. Palju õpiti topograafiat, õpiti praktikas orienteeruma maastikul, lugema kaarti jne. Ei unustatud riviõpet. Esmaselt paraadide tarvis, aga ühtaegu ka kaitseliitlaste sõjaväelise rühi ja esinemisoskuse kujundamiseks.

Rakendatud oli jalaväerühm ja vastutegevuseüksus. Rühma kasutada oli 4 politseilt laenatud automaati AKSU. Järgmine väliõppus peeti juba jaanuaris Kamari-Meleski vahelisel alal.

Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul Liige 16 cm Suurus kondoomi

Õppuse raames toimus samuti laskmine. Kogu maleva esimene suurõppus toimus Utsalis Selle kavas oli päevane ja öine lahinglaskmine, kahepoolne ründe- ja kaitsetegevus. Rakendatud oli umbes kaitseliitlast ehk ligemale pool malevast, vajalik arv NKK liikmeid, kellest nooremad ei jäänud eemale ka lahingtegevusest, samuti veerandsada koolipoissi-noorkotkast, keda kasutati luurel ning lahingutegevuses sidemeeste ja sanitaridena.

See õppus oli ka ühtlasi viimane taoline väliõppus. Neist õppusest osavõtjail on tänaseni vaid häid ja lõbusaid meenutusi. Küll vaid 5,6 mm püssidest.

Võitis Siimusti-Õuna rühm. Võistluse peamisteks eesmärkideks Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul saada ülevaade meeste laskeoskusest ja sportliku konkurentsi ärakasutamise kaudu õhutada mehi oma lasketaset parandama.

Malev platseerus 5 kohale, aga laskevõistkond tuli võitjaks. Üsna algul hakati oma võimaluste piires mõtlema ka sõjalise õpetuse andmisele keskkoolide vanemate klasside poistele. Viimases õpetas ainet Viktor Nõmm. Viimastel aastatel õpetatakse riigikaitset ka Puurmani Gümnaasiumis, kus õpetajaks on Jaan Päärt. Kõik nimetatud õpetajad on kaitseliitlased. Maleva liikmeist tegeleb riigikaitseõpetuse vallas praegu lipnik vaid V. Nõmm Jõgevamaa Gümnaasiumis. Osaleda võivad kõik maleva liikmed, kel e-maili aadress.

Õppeviis annab laia võimaluse osaleda erinevatel kursustel, vahetada infot, laadida üles pilte, osaleda foorumeil, teha relvaeksamit jne. Õppe korraldamisel on peetud silmas ka teisi võimalusi oma sõjameheoskuste ja võimekuse täiendamiseks.

Nii on järgneva kahe aasta jooksul toimunud Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul asjast huvitunud võitlusgrupi liikmeile, aga ka langevarjurikursus. Sõjaväe Langevarjuklubi instruktori läbiviidud teoreetiline osa toimus õppekeskuses, praktilised hüpped sooritati Nursi lennuväljal. Katastroofi ja muu tsiviilvõimekuse abi osutamise väljaõppe vajadusele hakati enamat rõhku panema pärast kaheksa lapse surmaga lõppenud Kurva tõsiasjana ilmnes seegi, et maakonnagi tarbeks polnud olemas ametkondade tegevuskava suurõnnetuste puhuks ega ohufaktorite kaardistamist läbi viidud.

Samaaegselt politseiga oli abivalmilt kohal Kaitseliidu esindajad ja suurõnnetuse paiga valve jäigi terveks ööpäevaks Kaitseliidu kanda. Järgnevas korraldustöös kaardistas malevastaap elutähtsad objektid maakonnas ja kavandas nende valve ning kaitse võimalused.

Selle põhieesmärk oli kaitseliitlastest abipolitseinike kaasamine korra tagamisse, õiguserikkumiste ärahoidmisele ja tõkestamisele. Koostöölepe Piirivalve Peipsi piirkonnaga oli sõlmitud juba Koostöös maavalitsuse ja selle kriisikomisjoniga korraldati Tänu tööandjate oodatust hulga vastutulelikumale suhtumisele kulges kogunemine tõrgeteta ja operatsiooni juhtijad said korraldatust äärmiselt positiivse tegevuskogemuse.

Taas vaadati üle elukondlikult tähtsate objektide loetelu, tehti täiendusi nende kaitse ja valve planeerimises ning täpsustati teisigi kaitsevalmiduse probleemide lahendamise teid. Maleva struktuuri muutmisel lähtuti põhimõttest, et see aitaks kaasa kaitsevalmiduse paranemisele mobilisatsiooni korral.

Õppus andis hea ülevaate iga ametkonna tegevusse hargnemisest, õpiti tundma üksteise inimressurssi ja juhtimistasandeid, side- ja transpordivahendite kasutamist jne. Malevast osales õppusel lahingukompanii kahe rühmaga 81 meest. Juba õhtune Aktuaalse Kaamera kajastas õppust programmi põhiuudisena ja positiivses võtmes.

Kõik vajalikud tööd õppeplatside rajamisel ja hoonete korrastamisel tehti talgute korras ja Edasi on õppekeskust kasutatud intensiivselt. Utsalit on õppuste korraldamiseks kasutanud Tartu, Järva ja Alutaguse malevad, Tartu Üksik-jalaväepataljon, Tartu Päästekompanii, kaitsejõudude pioneeriteenistus. Samuti on Utsalis korraldatud õppusi välismaiste koostööpartneritega. Nii toimus Jõgeva malevast osalesid Kalev Maarand ja Jaan Päärt. Sama aasta augustis õpetasid seal 2 nädalat Briti Territoriaalarmee Walesi kuningliku rügemendi 7 ohvitseri ja allohvitseri kaasaja kaitselahingu elemente.

Kaitseliitlased jätsid brittidele hea mulje. Samuti, et neile selle eest midagi ei maksta.

Meil Inglismaal saavad sõdurid väga head palka. Sealsamas toimus Seegi oli kogu Kaitseliidus esimene. Malev sai seeläbi sügiseks omaenda liikmetest formeeritud ja väljaõpetatud jalaväekompanii, tõsi ilma miinipildujarühmata.

Gruppi juhtinud USA kolonel kinnitas, et Jõgeva rühm jättis talle seninähtuist parima mulje. Olgu mainitud, et kolonel oli näinud ka ajateenijate rühmaõppust. Viimase väljaõpe on olnud eriti intensiivne ja järjekindel, õppe taset on hinnanud väljapaistvaks mitmed juhid, kelle käsutada-kasutada üksus väljaspool malevat on olnud. Uue ja ajakohase õppekeskuse rajamise kavale pani Tänapäevaste tingimustega ühise õppekeskuse rajamiseks saadi kokkuleppele Riikliku Looduskaitsekeskuse Jõgeva-Tartu regiooni juhtidega.

Õppe- ja puhkekeskuse peahoone avati ja õnnistati pidulikult Uus hoone on näide, kuidas halvad mälestused minevikust muutuvad tegusate inimeste abiga heaks mälestuseks tulevikus.

Idarannikul on liustikumoreenist moodustunud Long Islandi saar, lehtersuudmed New YorgiDelaware'i ja Chesapeake'i laht ning Albemarle'i ja Pamlico väin ning meresaared Georgia ranniku lähedal. Jõgi lookleb ja moodustab palju järvi.

Ameerika Ühendriigid

New Orleansist lõuna pool on hiiglaslik ja kasvav delta. Geograafiline asend, riigi kuju[ muuda muuda lähteteksti ] Ameerika Ühendriigid asuvad eemal Euroopast ja Aasiast ning seal sageli laastanud sõjad pole Ameerika Ühendriike otseselt puudutanud. Naaberriigid Põhja-Ameerika mandril — Kanada ja Mehhiko — on majanduslikult ja sõjaliselt palju nõrgemad ega ole kunagi olnud Ameerika Ühendriikidele ohtlikud.

Vastupidi, USA on ise laienenud naabrite arvel. Ka on naaberriigid varustanud USA-d mitme loodusvara ja odava tööjõuga, olnud tema majandusele turuks ja kapitalile tegevusväljaks, aidanud niiviisi kaasa USA õitsengule. Olgugi et USA asub muust maailmast eemal, pole ta sellest eraldatud.

Üle ookeanide kulgevad head ja mõõduka pikkusega ühendusteed. Kõigile merepiiridele pääseb hästi või vähemalt rahuldavalt ligi ka riigi siseosadest. Euroopa-sidemed olid varem ülitähtsad — tuli ju sealt suurem osa Ameerika Ühendriikide rahvastikust, seal asusid peamised kaubanduspartnerid. Need sidemed on praegugi olulised, kuid jäävad üha enam muude sidemete varju. Varem suheldi Euroopaga peamiselt põhjapoolsete sadamate kaudu, mis on lõunapoolsega võrreldes Euroopale märksa lähemal ja ka loodusoludelt soodsamad.

Need sadamad jäävad riigi siseosadest aga mõnevõrra eemale.

Ameerika Ühendriigid – Vikipeedia

Talveks see meretee aga külmub. Lõunas saavad Ameerika Ühendriigid üle Mehhiko lahe soodsalt kaupu vahetada. Kariibi mere istandusriikide ja mitme Ladina-Ameerika maaga. Pärast panama kanali valmimist Järjest tähtsamaks muutuvad lääneranniku sadamad, mille kaudu peetakse ühendust paljude Vaikse ja India ookeani maadega. Küll on aga läänerannikul vähe häid looduslikke sadamaid. Rannik ise asub enamikust USA osariikidest võrdlemisi kaugel ja partneriteni teisel pool Vaikset ookeani, näiteks Jaapani ja Hiinani, on palju maad.

Riik koosneb kahest suurest osast, põhiosast ja Alaska osariigist. Enamus põhiosa piirist Kanadaga on praktiliselt sirge ning annab riigile ristkülikukujulise vormi. Ainult kirdes ja kagus on riigi maa-ala nagu välja veninud. Kirdes ja edelas on väljaulatuvad osad.

Riigil on ka saari, näiteks Hawaii saared.

Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul Kuidas suurendada foto Dicki suurust

Riigi põhiosa välja jäävad Alaska ja Hawaii asub vahemikus —68W ja 50—25N. Pealinna Washingtoni geograafilised koordinaadid on 78W ja 39N. Pinnamood[ muuda muuda lähteteksti ] Umbes poole USA territooriumist moodustavad tasandikud ja madalad mäestikud, kõrgmäestikke on Suurenenud liikme seisukorras lääne- ja loodeosas. Idaosas paikneb vana ja tugevasti kulunud Apalatši mäestik kõrgeim Mount Mitchell m.

Alaskast lõuna pool on põhja—lõunasuunaline mäestikuvööde, kuhu kuuluvad Ranniku-KordiljeeridKaskaadid ja Sierra Nevada Mount Whitney m ning idas Kaljumäestik. Nende teke võib olla seotud laamtektoonikaga. Põhja-Ameerika ja Vaikse ookeani laama mõjul. Pinnamoe mõju[ muuda muuda lähteteksti ] Üheks peamiseks teguriks on mäestikud.

Ääremäestikud takistavad niiske õhu pääsu sisemaale. Külm arktiline õhk tungib ida—läänesuunaliste mäestike puudumise tõttu kaugele lõunasse, seepärast on USA siseosades talvel temperatuur ligi 10 °C madalam kui samadel laiustel Euroopas.

Kliimat kujundavad soojad ja külmad hoovusedfrondidtsüklonidpäikesekiirgus. Üllas eesmärk, mis oli lapsetoetusel loomise hetkel aidata lapsevanematel katta lapse kasvatamisega seotud kulutusion tänaseks devalveerunud ja oma algse mõtte kaotanud.

Ja see on kõik. Näiteks on lapsetoetuse eest võimalik osta iga päev kõige odavam pakk piima, kuid hommikusöögi valmistamiseks vajaliku pudru või müsli jaoks enam raha ei jätku. Ülejäänud söögikordadest, koolitarvetest, riietest, jalanõudest, huviharidusest ning meelelahutusest ei ole mõtet rääkidagi. Selge, et toetuse suurus on elukallidusele jalgu jäänud ja pigem on tegemist sümboolse toetusega.

Kui meil on kümneid Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul allpool vaesuspiiri elavaid perekondi, kes kasvatavad lapsi, siis oleks vaja kiiremas korras peretoetuste süsteem läbi vaadata. Sealt jääb üle 82 senti terveks kuuks, mille eest saab lapsele näiteks… 1,5 Snickersit. Tegelikult peaks aga bussisõit ja koolitoit olema täiesti tasuta, sest need on kulud, milleta kuidagi hakkama ei saa.

Samas on selge, et lapsevanemate kulud on palju suuremad: huviringide tasu, riided, jalatsid, koolitarbed, väike taskuraha, muud tegevused kooli ja klassiga muuseumide ja teatrite külastus, matkad, ekskursioonid, klassiõhtud jne. Valikus on ka umbes 10 kilo puuvilju või purk vitamiine. Olen nõus, et mõningaid asju isegi saab osta sellises hulgas, aga siis ainult Humana poest või kasutatud riiete poest nendest kastidest, kus iga asi maksab 50 senti.

  • Minu ema armastas korrata: kes ei hooli piskust, ei saa ka suurt.

Reformierakonna ja IRLi poliitikud loomulikult ei tea nendest kastidest midagi. Mida tegelikult ostetakse, ei tea keegi. Arvata võib, et ostetakse riisi, makarone, leiba. Paar sokke, värvipliiatsid ja natuke joonistuspaberit. Kommi ka. Praeguse elukalliduse juures on selline lapsetoetus tõeline häbimärk Ansipi valitsuse revääril.

Jah, siin kivi all ongi vähid peidus. Osade laste jaoks on 19 eurot lihtsalt taskuraha, mida võib kulutada millele tahes. Teisele osale lastest on tegu rahaga, millest osta süüa, koolitarbeid, riideid jmt eluks tarvilikke asju.

Keskmine liikme suurus poisid 19 aasta jooksul kes ja millisel viisil suurendasid liikme ulevaateid

Just seetõttu ongi käivitatud vajaduspõhine lapsetoetus, mille summa on suvest alates esimese ja teise lapse puhul 29 eurot ning kolme ja enama lapse puhul 77 eurot. Hiljemalt ülejärgmisest aastast tõusevad toetused veel — vastavalt 38 ja 96 euroni lapse kohta kuus.