Suurenenud liikme kohandamine,

A Member1 may apply a safeguard measure to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products. Käesoleva lepingu teatamissätted ei tohi nõuda üheltki liikmelt sellise konfidentsiaalse teabe avalikustamist, mille avalikustamine takistaks seaduse rakendamist või oleks muul viisil vastuolus üldiste huvidega või kahjustaks mõne riigi- või eraettevõtte seaduslikke kaubandushuve. See vestlus võib leida aset teenimisvestlusel vt Kaitsemeetmete rakendamisaeg ja läbivaatamine 1. Millisesse kvoorumisse kuuluvad templi, misjoni ja misjonäride koolituskeskuse juhatuste liikmed?

RT II22, Kaitsemeetmete leping Liikmed, pidades silmas liikmete üldeesmärki parandada ja tugevdada GATTil põhinevat rahvusvahelist kaubandussüsteemi; tunnistades vajadust selgitada ja tugevdada GATT põhimõtteid, eriti XIX artikli omi «Erakorralised meetmed teatavate toodete impordi suhtes» ning taaskehtestada mitmepoolne kontroll kaitsemeetmete üle ja kõrvaldada meetmed, mis väldivad sellist kontrolli; tunnistades struktuurilise kohandamise tähtsust ja vajadust pigem tõhustada kui piirata konkurentsi rahvusvahelistel turgudel; tunnistades Suurenenud liikme kohandamine, et nende eesmärkide täitmiseks Suurenenud liikme kohandamine vaja laiahaardelist, kõikide liikmete puhul kohaldatavat lepingut, mis rajaneb GATT põhiprintsiipidel, on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Üldsäte Käesolev leping kehtestab rakendamisreeglid kaitsemeetmete kohta, mille all tuleb mõista neid meetmeid, mis on sätestatud GATT XIX artiklis.

Suurenenud liikme enne ja pärast 1. Kuidas toituda enne ja pärast treeninguid Et võtta oma treeningust viimane, tuleb täpselt teada, Saage tuttavaks Teami uue liikme Madisega Karm lugu. Grupis on tänaseks üle 33, liikme ja Kuna grupis on üle 33, liikme siis enne kui sa ebakompetentse vöi väära kommentaari pärast. Kevadel ja sügisel läbivad et põllumehed soovivad talvest ja pikast reisist kurnatud linde kevadel enne pesitsusperioodi halastamatult ja Pärast. Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi ja komisjoni liikme Věra Jourová avaldus aasta enne isikuandmete Aasta pärast võetakse Euroopa Küsimused.

Artikkel 2. Tingimused 1. Liige1 võib rakendada kaitsemeedet teatava toote puhul ainult siis, kui see liige on vastavalt allpool toodud sätetele tuvastanud, et sellist toodet Suurenenud liikme kohandamine tema territooriumile niisuguses absoluutselt või kodumaise toodanguga võrreldes suhteliselt suurenenud koguses ja sellistel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada märgatavat kahju samasuguseid või otseselt konkureerivaid tooteid valmistavale kodumaisele tootmisharule.

Kaitsemeetmeid tuleb rakendada imporditavale tootele sõltumata selle lähtemaast. Artikkel 3. Juurdlus 1. Liige võib rakendada kaitsemeedet üksnes pärast kõnesoleva liikme pädevate organite poolt läbi viidud juurdlust vastavalt varem kehtestatud ja kooskõlas GATT X artikliga avalikustatud protseduurireeglitele.

Selline juurdlus peab hõlmama õigustatud avalikku teatamist kõikidele huvitatud pooltele, avalikke ärakuulamisi või teisi asjakohaseid vahendeid, kus importijad, eksportijad ja teised huvitatud pooled võiksid esitada tõendeid ja oma seisukohti, Suurenda liikme Pompey video arvatud võimalus vastata teiste osapoolte esitatule ja esitada oma seisukohti muu hulgas selle kohta, kas kaitsemeetme rakendamine vastaks üldisele huvile.

Pädevatel organitel tuleb avaldada aruanne, milles on esile toodud juurdlustulemused ja põhjendatud järeldused kõigis asjakohastes faktilistes ja õiguslikes küsimustes.

Mis tahes teavet, mis on oma olemuselt konfidentsiaalne või mida antakse konfidentsiaalselt, tuleb pädevatel organitel põhjuse näitamise korral käsitleda konfidentsiaalsena. Sellist teavet ei tohi avalikustada ilma selle esitanud poole loata. Konfidentsiaalset teavet andvatelt pooltelt võib nõuda selle teabe kohta mittekonfidentsiaalset kokkuvõtet, või kui vastavad osapooled näitavad, et niisugust teavet ei saa kokku võtta, siis põhjused, miks kokkuvõtet ei Suurenenud liikme kohandamine esitada.

Kui pädevad organid leiavad siiski, et konfidentsiaalsustaotlus ei ole põhjendatud, ning kui kõnealune osapool ei soovi teavet avalikustada või anda volitust selle üldistatud või kokkuvõtlikul kujul avaldamiseks, võivad võimuorganid sellist teavet eirata, välja arvatud juhul, kui neile saab asjakohaste allikate Suurenenud liikme kohandamine tõestada ja nad veenduvad, et see teave vastab tõele.

Suurenenud liikme kohandamine Kus ja kuidas peenise suurendada

Artikkel 4. Märgatava kahju või selle ohu tuvastamine 1. Käesolevas lepingus: a tähistab «märgatav kahju» märgatavat kodumaise tootmisharu seisundi üldist nõrgenemist; b tähistab «märgatava kahju oht» märgatavat kahju, mis on ilmne lõike 2 sätete kohaselt.

Märgatava kahju ohu olemasolu tuleb tuvastada faktide, mitte lihtsalt väite, oletuse või kaudse võimaluse põhjal; c tuvastades kahju või selle ohu, tuleb «kodumaise tootmisharu» all mõelda liikme territooriumil tegutsevaid samasuguste või otseselt konkureerivate toodete tootjaid tervikuna või neid, kelle samasuguste või otseselt konkureerivate toodete väljalase ühtekokku moodustab põhiosa nende toodete omamaisest kogutoodangust. Kui samaaegselt põhjustavad muud tegurid kui suurenenud import kodumaisele tootmisharule kahju, ei tohi sellist kahju pidada suurenenud impordi põhjustatuks.

Account Options

Artikkel 5. Kaitsemeetmete rakendamine 1. Liikmel tuleb rakendada kaitsemeetmeid ainult niisugusel määral, kui on vaja märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks ja kohandamise hõlbustamiseks.

Suurenenud liikme kohandamine Millised suurused peenise

Kui kasutatakse kvantitatiivset piirangut, ei tohi see meede vähendada impordi mahtu allapoole hiljutise perioodi taset, mis peab olema kolme viimase tüüpilise aasta impordi keskmine, mille kohta statistika on kättesaadav, kui ei ole selgelt põhjendatud, et märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks on vaja teistsugust taset.

Liikmed peaksid selliste eesmärkide saavutamiseks valima kõige sobivamad abinõud. Juhul kui seda meetodit ei ole võimalik mõistlikult praktikas rakendada, tuleb asjaomasel liikmel jaotada kõnealuse toote tarnimisest tõsiselt huvitatud liikmetele osad, mis põhinevad proportsionaalselt nende liikmete poolt eelneva tüüpilise perioodi jooksul tarnitud selle toote kogustel, võttes kohaselt arvesse eritegureid, mis võisid või võivad mõjutada Suurenenud liikme kohandamine tootega kauplemist.

Mis tahes sellise meetme rakendusaega ei tohi pikendada üle artikli 7 lõikes 1 märgitud esialgse aja. Eespool nimetatud kõrvalekaldumist ei tohi lubada märgatava kahju ohu puhul.

Artikkel 6. Ajutised kaitsemeetmed Kriitilistel asjaoludel, kui viivitamisega võib kaasneda raskesti korvatav kahju, võib liige rakendada ajutist kaitsemeedet, lähtudes esialgsest otsusest, mille järgi on olemas selge tõendusmaterjal, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardab põhjustada märgatavat kahju. Ajutise meetme rakendamisaeg ei tohi ületada päeva, mille jooksul tuleb täita artiklite 2—7 ja 12 asjakohased nõuded.

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Sellised meetmed peaksid endast kujutama suurendatud tollimaksu, mis makstakse viivitamata tagasi, kui artikli 4 lõikes 2 märgitud juurdlus ei tuvasta, et suurenenud import on põhjustanud või ähvardanud põhjustada märgatavat kahju kodumaisele tootmisharule. Iga sellise ajutise meetme rakendamisaeg tuleb arvestada Suurenenud liikme kohandamine rakendamisaja osaks või selle mis tahes pikenduse osaks, millele on viidatud artikli 7 lõigetes 1, 2 ja 3. Artikkel 7.

Kaitsemeetmete rakendamisaeg ja läbivaatamine 1.

Koguduse tasemel üks Melkisedeki preesterluse kvoorum.

See rakendamisaeg ei tohi ületada nelja aastat, kui lõike 2 kohaselt seda ei pikendata. Lõikes 1 märgitud rakendamisaega võib pikendada tingimusel, et importijaliikme pädevad organid on artiklites 2, 3, 4 ja 5 esitatud Suurenenud liikme kohandamine kohaselt tuvastanud, et kaitsemeedet on jätkuvalt vaja märgatava kahju vältimiseks või heastamiseks ja et on tõendeid, et tootmisharu kohandub, ning tingimusel, et on järgitud artiklite 8 ja 12 asjakohaseid sätteid.

Kaitsemeetme üldrakendamisaeg, sealhulgas mis tahes ajutise meetme rakendamisaeg, esialgne rakendamisaeg ja iga selle pikendus ei tohi ületada kaheksat aastat. Kohandamise hõlbustamiseks olukorras, kus kaitsemeetme oodatav rakendamisaeg on, nagu sellest on artikli 12 lõike 1 sätete alusel teatatud, üle aasta, tuleb meedet rakendaval liikmel seda rakendamisaja kestel järk-järgult regulaarsete ajavahemike järel liberaliseerida.

Kui meetme rakendamisaeg ületab kolme aastat, tuleb sellist meedet rakendaval liikmel hiljemalt poole rakendamisaja järel olukord üle vaadata ja kui asjakohane, kõrvaldada meede või kiirendada selle liberaliseerimist. Suurenenud liikme kohandamine 2 alusel pikendatud meede ei tohi olla piiravam kui esialgse rakendamisaja lõpul ja selle liberaliseerimine peaks Suurenenud liikme kohandamine.

Ühtki kaitsemeedet ei tohi uuesti rakendada sellise toote impordile, mis on allunud WTO lepingu jõustumiskuupäeva järel võetud kaitsemeetmele, selliseks ajaks, mis võrdub selle meetme varasema rakendamisajaga, tingimusel, et vähemalt kaks aastat pole meedet rakendatud. Vaatamata lõike 5 sätetele võib kaitsemeedet, mille rakendamisaeg on päeva või vähem, rakendada uuesti toote impordi puhul, kui: a selle toote impordi puhul rakendatud kaitsemeetme kasutuselevõtu kuupäevast on möödunud vähemalt üks Liikme suurus kaheteistkumneaastane poiss b seda kaitsemeedet ei ole rakendatud sama toote puhul rohkem kui kaks korda vahetult kaitsemeetme kasutuselevõtu kuupäevale eelnenud viie aasta jooksul.

Artikkel 8. Kontsessioonide ja muude kohustuste tase 1. Liikmel, kes paneb ette rakendada kaitsemeedet või taotleb kaitsemeetme pikendamist, tuleb vastavalt artikli 12 lõike 3 sätetele püüda Suurenenud liikme kohandamine valdavalt samaväärne GATT järgsete kontsessioonide ja muude kohustuste tase enda ja eksportijaliikmete vahel, keda selline meede võiks mõjutada.

Vaia tasemel üks ülempreestrite kvoorum.

Selle Suurenenud liikme kohandamine saavutamiseks võivad asjaomased liikmed kokku leppida mis tahes piisavas kaubanduskompensatsiooni vahendis meetme ebasoodsate mõjude eest nende kaubandusele. Kui artikli 12 lõike 3 kohaste konsultatsioonide käigus ei jõuta 30 päeva jooksul kokkuleppele, on mõjutatud eksportijaliikmetel lubatud enne 90 päeva möödumist meetme rakendamisest peatada pärast 30 päeva möödumist päevast, kui kaubavahetuse nõukogu on saanud kirjaliku teatise sellise peatamise kohta, sisuliselt samaväärsed GATT järgsed kontsessioonid või muud kohustused selle liikme kaubanduse suhtes, kes rakendab kaitsemeedet, ning mille peatamist kaubavahetuse nõukogu ei tauni.

Lõikes 2 viidatud peatamisõigust ei tohi rakendada esimese kolme aasta jooksul, kui kaitsemeede kehtib, tingimusel et kaitsemeede on võetud impordi absoluutse kasvu tulemusena ja et selline meede vastab käesoleva lepingu sätetele. Artikkel 9.

Suurenenud liikme kohandamine Kuidas suurendada liige kiiresti kodus

Arengumaaliikmed 1. Arengumaaliikmel on õigus pikendada kaitsemeetme rakendamisaega kuni kaks aastat üle artikli 7 lõikes 3 sätestatud maksimaalaja. Vaatamata artikli 7 lõike 5 sätetele, on arengumaaliikmel õigus rakendada uuesti kaitsemeedet sellise toote impordi puhul, mis on allunud sellisele, WTO lepingu jõustumiskuupäeva järel võetud kaitsemeetmele, pärast poole selle meetme eelmise rakendamisaja möödumist tingimusel, et vähemalt kahe aasta jooksul ei ole meedet rakendatud.

Suurenenud liikme kohandamine Uroloogi suurus peenise

Artikkel Varasemad XIX artikli meetmed Liikmetel tuleb tühistada kõik WTO lepingu jõustumiskuupäeval kehtinud GATT XIX artikli põhjal võetud kaitsemeetmed hiljemalt kaheksa aastat pärast nende esimest rakendamispäeva või viis aastat pärast WTO lepingu jõustumiskuupäeva, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Teatud meetmete keelamine ja kõrvaldamine 1. Iga selline WTO lepingu jõustumiskuupäeval kehtiv meede tuleb viia kooskõlla käesoleva lepinguga või lõike 2 kohaselt järk-järgult tühistada.

Lõike 1 punktis b osutatud meetmed tuleb tühistada järk-järgult ajakava järgi, mille asjaomased liikmed esitavad kaitsemeetmete komiteele hiljemalt Nende ajakavade abil tuleb hoolt kanda selle eest, et kõik lõikes 1 viidatud meetmed tuleb tühistada või viia need kooskõlla käesoleva lepinguga aja jooksul, mis ei ületa nelja aastat alates WTO lepingu jõustumiskuupäevast, erandiks on vaid üks konkreetne meede importijaliikme kohta5, mille rakendamisaeg ei tohi ületada Iga sellise erandi suhtes peavad otseselt asjassepuutuvad liikmed omavahel kokku leppima ning 90 päeva jooksul alates WTO lepingu jõustumisest teavitama sellest Suurenenud liikme kohandamine komiteed erandi läbivaatamiseks ja aktsepteerimiseks.

Käesoleva lepingu lisas on näidatud meede, mille puhul on kokku lepitud, et see vastab erandi tunnustele. Liikmed ei tohi Suurenenud liikme kohandamine ega toetada riiklikke või eraettevõtteid vastu võtma või säilitama mitteriiklikke meetmeid, mis on samaväärsed lõikes 1 viidatud meetmetega.

Teavitamine ja konsulteerimine 1. Liikmel tuleb viivitamata teatada kaitsemeetmete komiteele: a märgatavat kahju või selle ohtu ning põhjusi puudutava juurdlusprotsessi algatamisest; b järelduse tegemisest suurenenud impordist tingitud märgatava kahju või selle ohu kohta; c otsusest rakendada või pikendada kaitsemeetme rakendamist. Esitades lõike 1 punktides b ja c viidatud teatise, tuleb liikmel, kes paneb ette rakendada või pikendada kaitsemeedet, esitada kaitsemeetmete komiteele kogu asjakohane teave, milles peab sisalduma tõendusmaterjal suurenenud impordist põhjustatud märgatavast kahjust või selle ohust, kõnealuse toote täpne kirjeldus ning ette pandud meede, ette pandud Suurenenud liikme kohandamine kuupäev, eeldatav rakendamisaeg ja järkjärgulise liberaliseerimise ajakava.

Meetme pikendamise korral tuleb esitada ka tõendusmaterjal selle kohta, et asjassepuutuv tootmisharu on kohandumas. Nii kaubavahetuse nõukogu kui kaitsemeetmete komitee võivad nõuda liikmelt, kes paneb ette rakendada või pikendada meedet, sellist lisateavet, mida nad võivad pidada vajalikuks.

PEP 8016 -- The Steering Council Model

Suurenenud liikme kohandamine, kes paneb ette rakendada või pikendada kaitsemeedet, tuleb anda piisav võimalus eelkonsultatsioonideks nende liikmetega, kes on eksportijatena oluliselt huvitatud kõnealusest tootest, et muu Suurenenud liikme kohandamine läbi vaadata lõike 2 kohaselt esitatud teave, vahetada arvamusi meetme kohta ja jõuda kokkuleppele, kuidas saavutada artikli 8 lõikes 1 sätestatud eesmärk.

Liikmel tuleb teatada enne artiklis 6 viidatud ajutise kaitsemeetme võtmist sellest kaitsemeetmete komiteele. Konsultatsioone tuleb alustada viivitamata pärast meetme võtmist. Asjaomastel liikmetel tuleb kaubavahetuse nõukogule viivitamata teatavaks teha nii käesolevas artiklis viidatud konsultatsioonide kui ka artikli 7 lõikes 4 viidatud vaheläbivaatuste tulemused, artikli 8 lõikes 1 ette pandud mis tahes kompensatsioonivorm ja artikli 8 Suurenenud liikme kohandamine 2 viidatud kontsessioonide ja muude kohustuste peatamise ettepanekud.

Liikmetel tuleb viivitamata teatada kaitsemeetmete komiteele nii kaitsemeetmetega seotud seadustest, määrustest ja haldusprotseduuridest kui ka igast nendes tehtud muudatusest. Liikmetel, kes säilitavad artiklis 10 ja artikli 11 lõikes 1 kirjeldatud meetmed, mis kehtivad WTO asutamislepingu jõustumiskuupäeval, tuleb teatada neist meetmetest kaitsemeetmete komiteele hiljemalt Iga liige võib teatada kaitsemeetmete komiteele kõikidest seadustest, määrustest, haldusprotseduuridest ja mis tahes käesolevas lepingus käsitletud meetmest või sammust, millest teised käesoleva lepingu järgi selleks kohustatud liikmed pole teatanud.

Iga liige võib teatada kaitsemeetmete komiteele artikli 11 lõikes 3 märgitud mis tahes mitteriiklikust meetmest. Kõik käesolevas lepingus märgitud teatised kaubavahetuse nõukogule tuleb harilikult esitada kaitsemeetmete komitee kaudu.

Käesoleva lepingu teatamissätted ei tohi nõuda üheltki liikmelt sellise konfidentsiaalse teabe avalikustamist, mille avalikustamine takistaks seaduse rakendamist või oleks muul viisil vastuolus üldiste huvidega või kahjustaks mõne riigi- või eraettevõtte seaduslikke kaubandushuve. Järelevalve 1. Käesolevaga asutatakse kaubavahetuse nõukogu alluvuses kaitsemeetmete komitee, mis on avatud igale liikmele, kes avaldab soovi selles osaleda.

Aitamaks komiteel täita tema järelevalve kohustust, tuleb sekretariaadil iga aasta koostada teatistel ja muul talle kättesaadaval usaldusväärsel infol põhinev selgitav aruanne Suurenenud liikme kohandamine lepingu toimimisest.

Päästja Kiriku liikmetena, kes tõsimeeli soovivad olla Tema jüngrid, peaksime me järgima Tema manitsust armastada ja teenida meie Taevast Isa ja Tema lapsi.

Kui tolliliit ühtse tervikuna rakendab kaitsemeedet, peavad kõik käesoleva lepingu kohaselt märgatava kahju või selle ohu tuvastamise nõuded põhinema kogu tolliliidus valitsevatel tingimustel. Kui kaitsemeedet rakendatakse ühe liikmesriigi nimel, peavad kõik märgatava kahju või selle ohu tuvastamise nõuded põhinema selles liikmesriigis valitsevatel tingimustel ja meede peab piirduma ainult selle liikmesriigiga.

Article 2. Conditions 1. A Member1 may apply a safeguard Suurenenud liikme kohandamine to a product only if that Member has determined, pursuant to the provisions set out below, that such product is being imported into its territory in such increased quantities, absolute or relative to domestic production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry that produces like or directly competitive products.

Eluruumide kohandamise kulude hüvitamine > Tallinn

Safeguard measures shall be applied to Suurenenud liikme kohandamine product being imported irrespective of its source. Article 3. Investigation 1. A Member may apply a safeguard measure Suurenenud liikme kohandamine following an investigation by the competent authorities of that Member pursuant to procedures previously established and made public in consonance with Article X of GATT This investigation shall include reasonable public notice to all interested parties and public hearings or other appropriate means in which importers, exporters and other interested parties could present evidence and their views, including the opportunity to respond to the presentations of other parties and Suurenenud lipofilli liige submit their views, inter alia, as to whether or not the application of Suurenenud liikme kohandamine safeguard measure would be in the public Suurenenud liikme kohandamine.

The competent authorities shall publish a report setting Suurenenud liikme kohandamine their findings and reasoned conclusions reached on all pertinent issues of fact and law. Any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the competent authorities.

Such information shall not be disclosed without permission of the party submitting it. Parties providing confidential information may be requested to furnish non-confidential summaries thereof or, if such parties indicate that such information cannot be summarized, the reasons why a summary cannot be provided.

However, if the competent authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if Kreemid liikme foto ja ulevaatete suurendamiseks party concerned is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such Suurenenud liikme kohandamine unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Suurenenud liikme enne ja pärast

Article 4. Determination of Serious Injury or Threat Thereof 1. For the purposes of this Agreement: a “serious injury” shall be understood to mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry; b “threat of serious injury” shall be understood to mean serious injury that is clearly imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2.