Kuidas suurendada liiget monda aega

Lahendus, mis meil toimis, oli tegelikult väga lihtne. Andke kvoorumi ja klassi liikmetele aega kirjutada, mida nad tunnevad inspiratsiooni teha, et suurendada usku Jeesusesse Kristusesse. Misjonil võid sa õppida vastutusest nii mõndagi, millest on sul kasu kogu eluks.

Kontaktandmed Piirkonnaraamat Igal misjonitöö piirkonnal on piirkonnaraamat, mis on sinu igapäevast tööd kajastav püsiv ülestähendus. Uuenda tähtsamaid andmeid iga päev ning vaata see üle oma iganädalasel planeerimisajal.

Hoia seda korras ja täpsena, et sinu inspireeritud teenimine võiks olla lähtekohaks igale tulevasele misjonärile. Kui sinult palutakse, siis võta oma piirkonnaraamat kaasa vestlusele või tsoonikonverentsile, kus misjoni juhid saavad seda vaadata ja Kuidas suurendada liiget monda aega sulle teada, kuidas kasutada seda kõige tõhusamalt.

Sa võiksid vaadata mõnda osa sellest raamatust iga päev, kui sa oma plaane üle vaatad ja neis muudatusi teed. Kui palutakse, võta oma piirkonnaraamat kaasa tsoonikonverentsidele ja vestlustele, et misjoni juhid saaksid selle üle vaadata.

Ratase sõnul oli Voronoviga probleeme mõnda aega | Eesti | ERR

See raamat peaks jääma sinu korterisse pärast sinu üleviimist uude piirkonda, et tulevased misjonärid saaksid seda teavet kasutada. Kanna oma piirkonnaraamatusse täpsed ja ajakohased andmed kõikide inimeste kohta, kellega sa töötad. Järgnevalt on toodud ära olemasolevate abivahendite selgitus.

Õpetamisaruanne: sellele blanketile saad sa kanda üksikasjaliku info nende Kirikuga tutvujate, hiljutiste pöördunute ja väheaktiivsete liikmete edusammude kohta, keda sa õpetad. Esikülg Isikuandmed Ristimise ja Kiriku liikmeks kinnitamise kuupäevad Aruanne, millal sa õpetasid viie õppetunni põhimõtteid ja kas liige oli kohal.

Eesti Peaminister Jüri Ratase sõnul on taunitav, kuidas Narva linna on kaudselt juhitud läbi munitsipaalettevõtte, lisades, et korruptsioonikuriteos kahtlustatava Aleksei Voronoviga on probleeme olnud kaua. Narva linnavoliniku Aleksei Voronovi kahtlustab politsei selles, et AS-i Narva Vesi juhatuse liikmena võttis soodsamate hanketingimuste loomise eest altkäemaksu ligi 60 eurot, kinni peeti ka Narva linnavolikogu liige ja AS-i Narva Vesi nõukogu esimees Vladimir Mižui. Keskerakond toetab Ratase sõnul Narva arengut ning sellised korruptsioonijuhtumeid ei tohiks toimuda. Politsei teeb oma tööd professionaalselt," lausus Ratas. Sotsiaaldemokraatliku erakonda kuuluv siseminister Katri Raik märkis pressikonverentsil, et ametist lahkudes kavatseb naasta Narva linnavolikokku.

See osa võimaldab sul saada õpetatu kohta ülevaadet, hoolimata sellest, mis järjekorras sa põhimõtteid õpetad. Sa võid märkida üles, milliseid õppetunde õpetati enne ja milliseid pärast ristimist.

Aruanne Kirikuga tutvujatele antud kohustuste pidamise kohta. Siia ossa kirjutad sa kuupäeva, mil sa palusid neil mingit kohustust täita, ja märgid, kas nad on sellest kinnipidamisel järjepidevad. Tagakülg Osa, kus sa kirjeldad inimese või pere tausta. Ära kirjuta üles väga isiklikke või negatiivseid märkusi. Osa, kuhu sa kannad tähtsa teabe õpetamise kohta. Sa võid kirjutada siia inimestel tekkinud mured, kohustused, millega nad on vaeva näinud, ja edu seoses lugemise või palvetamisega.

Sa võid märkida ka, kas nad on käinud kirikus ja mida nad loevad Mormoni Raamatust.

21 viisi, kuidas suurendada emotsionaalset intelligentsust

Osa, kus sul on ülevaade hilisematest järelkülastustest, kui inimene või pere on Kirikuga tutvumise lõpetanud. Täidetud õpetamisaruanne peaks jääma piirkonnaraamatusse, kuni inimene või pere on saanud Kirikus täielikult aktiivseks, kolib ära või kui keegi neist on surnud. Edenemise kaart: see kaart võimaldab sul teha kokkuvõtte nende Kirikuga tutvujate, hiljutiste pöördunute ja vähem aktiivsete liikmete edusammudest, keda sa õpetad.

See võimaldab sul märkida üles ka põhinäitajaid. Kooskõlasta selle abil oma tegevus koguduse ja vaia juhtidega misjonäride koordineerimis- ja koguduse nõukogu koosolekutel.

Mida võin teha, et suurendada usku Jeesusesse Kristusesse?

Sa uuendad kaardil olevaid andmeid iganädalasel planeerimisajal või enne koguduse nõukogu koosolekuid. Anna võimaluse korral kaardist paljundatud koopiad piiskopile, koguduse misjonitöö juhile ja teistele koguduse nõukogu liikmetele iga nädal või nii sageli kui vajalik.

Veendu, et teave, mille oled lisanud edenemise kaardile, oleks täpne ja loetav. Sellega suureneb koguduse nõukogu usaldus sinu vastu. Kasuta telefoniaruande ja misjonäri iganädalase aruande blankette, et anda aru iga nädal toimuvatest ristimistest ja Kiriku liikmeks kinnitamise talitustest. Samuti edasta õigeaegselt täpsed ja täielikult täidetud ristimiskaardid, sest ametlikke liikmekaarte ei looda enne, kui misjon on saatnud ristimise ja liikmeks kinnitamise dokumendi Kiriku peakorterile.

Potentsiaalsed Kirikuga tutvujad: see blankett aitab sul pidada ülestähendust inimestest, kellest võivad saada Kirikuga tutvujad. Potentsiaalse Kirikuga tutvuja staatus.

Uus liikme suurendamine tehnoloogia

Kas ta on hetkel eemaldatud Kirikuga tutvujate nimekirjast, kas teda õpetatakse praegu või kas sul tuleb temaga uuesti ühendust võtta? Kas seda inimest soovitati või leidsid ta misjonärid?

Mis zdelat suurendada oma riista?

Kuupäev, mil selle inimesega ühendust Kuidas suurendada liiget monda aega. Planeeri selle info alusel järelkülastusi, vaata koguduse misjonitöö juhiga üle liikmete ja misjonäride vaheline koostöö ning kavanda muid tegevusi, mis võiksid aidata neil inimestel alustada tutvumist taastatud evangeeliumiga. See blankett on ka ajalugu käsitlevaks ülestähenduseks misjonäridele, kes määratakse samasse piirkonda tulevikus. Kui sind viiakse üle teise piirkonda, kanna siia kindlasti kogu teave, mis on kirjas sinu kalenderpäevikus.

Telefoniaruanne: kasuta seda aruannet iga nädal, et koguda informatsiooni iga põhinäitaja kohta.

Foto: Shutterstock Emotsioonide kontrollimine, teistest arusaamine ja suhted sõltuvad suuresti emotsionaalsest intelligentsusest, kirjutab autor ja konsultant Justin Bariso portaalis Inc. Allpool on Justin Bariso arvamusartikkel kärbitud kujul: Emotsionaalne intelligentsus võimaldab sul tunda taasärkamist. Idee, et meil on võimalik tuvastada, aru saada ja juhtida oma emotsioone, on olemas olnud juba mõnda aega. Viimastel aastatel on selle populaarsus aga kasvanud, osalt selle tõttu, et ühiskond on rohkem polariseeritud.

Ringkonna juht kannab iga oma ringkonna misjonäripaari nime telefoniaruandesse koos selle paari kõikide põhinäitajate iganädalaste koguarvudega. Seejärel kirjutab ta aruande lõppu ringkonna koguarvud. Info liikumine toimub alt üles. Ringkonna juhid edastavad ringkonna koguarvud oma tsooni juhtidele.

Ratase sõnul oli Voronoviga probleeme mõnda aega

Tsoonijuhid edastavad tsooni koguarvud misjonijuhataja abidele. Misjonijuhataja abid edastavad misjoni koguarvud misjonijuhatajale. Misjonäri kalenderpäevik: selle abivahendi juurde kuulub järgmine: Kuue nädala jagu kalendrilehti ja ülevaade seitsmendast nädalast. Leheküljed iganädalaste eesmärkide kirjapanemiseks. Kokkuvõte planeerimisjuhistest; loetelu sündmustest, mis viivad ristimise, liikmeks kinnitamise ja Kirikus aktiivseks jäämiseni; misjonäriõppetundide plaanid; ideed inimeste leidmiseks, keda õpetada; ristimiseelse vestluse küsimused.

Osa, kuhu kanda teave nende kohta, kellega on ühendust võetud, ning Kirikuga tutvujate ja liikmete aadressid ja telefoninumbrid.

Telefoniaruanne, et saada ülevaade oma iganädalastest tulemustest. Nädala eesmärk iga põhinäitaja kohta. Nädala tegelikud tulemused.

Millised on koerte liikmete suurused

Iga päeva puudutavad tulemused on kirjas kalendrilehel. Iga nädala koguarv kantakse siia. Inimeste nimed, kes aitavad sul kõige tõenäolisemalt sinu eesmärke saavutada edenevad Kirikuga tutvujad, uued Kirikuga tutvujad.

Hinnasõda naftaturul võib kesta veel mõnda aega

Sea eesmärk, mis on seotud sinu lootustega nende inimeste suhtes nad tulevad kirikusse, loevad Mormoni Raamatut, määravad ristimiskuupäeva jne. Koht, kuhu kirjutada muud isiklikud või kaaslasega seatud eesmärgid.

Kui sa planeerid ja teed misjonitööd, kasutad sa iga päev kalendrilehte toodud näite kohaselt: Kalendrileht, kuhu sa saad kirja panna õpetuste ajad, koosolekud ja tegevused Kirikuga tutvujate leidmiseks. Planeeri nii, et sul jagub sisukaid tegevusi päeva igaks tunniks. Kalendris on jäetud ruumi ka tagavaraplaanideks.

Koht, kuhu kirjutada täitmist vajavad ülesanded telefonikõned; inimesed, kellega ühendust võtta; õppetundideks ettevalmistumine; kohustuste täitmise kontrollimine jne.

Tahendab number 1 suurendada liikme

Koht, kuhu kirjutada, mida sa õppetundideks valmistudes uurid. Igapäevased eesmärgid ja valitud põhinäitajate tegelikud tulemused. Misjonäri iganädalane aruanne: see aruanne võimaldab sul anda vahetult oma misjonijuhatajale ülevaade oma misjonitööst ja kõigest isiklikust, millest sa sooviksid rääkida.

Ole seda kirja kirjutades konkreetne, kuid pea meeles, et sa ei pea kogu vaba ruumi täis kirjutama. Tema on ainus, kes Laienemine ja liikme sirgendamine kirja loeb, ja seega võid sa oma märkmetes olla avameelne.

Kuidas seada eesmärke? Eesmärkides peegelduvad meie südamesoovid ja nägemus sellest, mida me suudame saavutada. Eesmärkide ja plaanide kaudu saavad meie lootused teoks.

Eesmärgi seadmine ja planeerimine näitavad usku. Sea eesmärk iga põhinäitaja kohta. Sa võid seada eesmärke ka isiklikuks arenguks. Tee Kuidas suurendada liiget monda aega eesmärkide saavutamiseks kõik, mis sinu võimuses, austades samas teiste valikuvabadust. Edu lõplikuks mõõdupuuks pole üksnes eesmärkide saavutamine, vaid teenimistöö, mida oled teinud, ja teiste inimeste edusammud.

Eesmärgid on vahendid, mis aitavad sul Taevase Isa laste seas palju head korda saata. Neid ei tohiks kasutada tunnustuse pälvimiseks.

Kristjan Rotenberg: kuidas suurendada tootlikkust mittetootvat tööd tegevatel inimestel?

Kui õppida ära eesmärgi seadmise põhimõte, on võimalik selles elus palju rohkem saavutada. Hoolikalt läbimõeldud eesmärgid annavad sulle selget juhatust ja täidavad su päevad tegevustega, mis aitavad inimestel tugevdada usku Päästjasse ning liikuda ristimise, liikmeks kinnitamise ja Kirikus täielikult Kuidas suurendada liiget monda aega jäämise suunas.

Pingutust nõudvad eesmärgid aitavad sul teha tõhusat tööd ning kasvada. Eesmärkide seadmisel järgi järgmisi juhiseid: Järgi Vaimu. Keskendu inimestele. Kuigi sa kasutad arve, mõtle ka nende inimeste nimede peale.

Majandus Naftahinnad kukkusid esmaspäeval Saudi Araabia ja Venemaa vahelise hinnasõja tulemusel pea kolmandiku võrra, mis on suurim langus alates West Texas Intermediate kukkus umbes 30 protsenti ja Põhjamere brenti barrelihind 26 protsenti. Analüütikute hinnangul võib nafta hinna kukkumine koos koroonaviirusega panna finantsturud tõsise löögi alla, millele viitab ka kauplemise lühiajaline peatamine Wall Streetil. Nafta hinna kokku varisemine sai alguse reedel, kui Venemaa keeldus kaasa minemast OPECi pakutud tootmiskärpega. Saudi Araabia vastas sellele täna olulise tootmise suurendamisega.

Ole konkreetne ja realistlik, kuid sea eesmärke, mis panevad sind pingutama. Sea eesmärke igaks nädalaks ja päevaks. Sea eesmärke omaette ja koos kaaslasega õppimisel, samuti keelt õppides, kui sul tuleb seda teha.

  • Streigid suurendasid märgatavalt ametiühingute liikmete arvu - Delfi
  • Liikme suurused 12
  • Mis zdelat suurendada oma riista?
  • Haridustöötajate liidu esimees Sven Rondik ütles Delfile, et pärast õpetajate märtsikuist streiki on mitmel pool märgata haridustöötajate aktiviseerumist ametiühinguga liitumisel.
  • Liikme mootmed Guinness Records Book
  • Hinnasõda naftaturul võib kesta veel mõnda aega | Majandus | ERR

Hinda oma edusamme iga päev, iga nädal ja iga kuue nädala tagant. Kui mõne eesmärgi täitmine ei õnnestu, hinda oma püüdlusi ja otsi mooduseid selle eesmärgi saavutamiseks. Vajaduse korral korrigeeri oma ootusi. Aja jooksul võib sinu misjonijuhataja seada edukuse standardeid või misjoni eesmärke, et aidata sul teada, mis suunas edasi pürgida, ja et kasvatada sinu usku.