Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi. Enesehinnangu töövahend | MOBILITY AND TRANSPORT

Kuidas müüa oma osa osaühingus, kui teine osanik ei soovi mulle seda kinni maksta? Vastates Teie konkreetsele küsimusele märgin, et ilmselt omandaksid ühingu osanikud maa oluliselt väiksema hinna eest, kui palju on nad ühingu eest maamaksu maksnud. Aruande esitamisel registripidajale tuleb kinni pidada esindusõiguse reeglitest.

Seadke eesmärke ja tehke plaane seoses nende Kirikuga tutvujatega, kelle ristimiskuupäev on kindlaks määratud. Vaadake üle kõigi nende inimeste õpetamisaruanded, kes ristitakse tulevaste nädalate jooksul. Rääkige õppetundidest, mida te peate neile õpetama. Mõtisklege, kuidas te saate aidata neil valmistuda ristimiseks ja Kiriku liikmeks kinnitamiseks. Rääkige Kirikuga tutvujatest, keda ei ristitud kindlaks määratud päeval.

Mõelge hoolikalt läbi, millised on nende vajadused, ja rääkige nendest. Seadke uusi eesmärke ja tehke plaane, mis aitavad neil liikuda edukalt konkreetse kuupäeva ja aja suunas, mil nad saavad sõlmida ristimislepingu ja saada osa Kiriku liikmeks kinnitamise talitusest.

Enesehinnangu töövahend

Märkige pliiatsiga õpetamisaruandele põhimõtted, mida te kavatsete neile õpetada, ja kohustused, millest te aitate neil Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi pidada. Otsustage, mida te saate teha, et aidata neil osa saada nendest õppetundidest ja pidada kinni nendest käskudest. Seadke eesmärke ja tehke plaane, et aidata Kirikuga tutvujatel käia sakramendikoosolekul.

Vaadake üle iga Kirikuga tutvuja õpetamisaruanne ja arutlege, kuidas ta on käinud sakramendikoosolekul. Arutlege nende Kirikuga tutvujate üle, kes käivad regulaarselt sakramendikoosolekul, ja mida te peaksite tegema, et aidata neil ka edaspidi saada vaimselt meeltülendavaid kogemusi. Nende puhul, kes ei ole kunagi käinud sakramendikoosolekul, kes on käinud vaid ühe korra Kuidas suurendada joodi liiget kes käivad harva, arutage, mis võiks neid Kirikusse tulemisel takistada.

Ehk on neil näiteks vaja abi seoses transpordiga, võib-olla äratavad viimse aja pühade jumalateenistused neis kartust või on need neile harjumatud või sai neile minevikus osaks mingi negatiivne kogemus. Arutlege, mida te saaksite teha, et aidata neil need takistused ületada. Seadke eesmärk Kirikuga tutvujate arvu kohta, keda te kavatsete näha järgmisel sakramendikoosolekul. Planeeri, kes toovad need inimesed kirikusse, kes neid tervitavad ja kes istuvad koosolekutel nende kõrval.

Planeerige võtta ühendust kvoorumite ja abiorganisatsioonide juhtide ja õpetajatega, kes vastutavad tundide eest, millest Kirikuga tutvujad osa võtavad. Tehke plaane piiskopi teavitamiseks. Loetlege edenemise kaardil moodusi, kuidas koguduse nõukogu saaks aidata. Planeerige, mida sa pead tegema iga päev nädala jooksul, et neid inimesi osalemiseks ette valmistada. Seadke eesmärke ja tehke plaane õppetundide õpetamiseks edenevatele Kirikuga tutvujatele.

Vaata üle kõikide nende edenevate Kirikuga tutvujate õpetamisaruanded, keda õpetati liikme juuresolekul. Rääkige sellest, kuidas nad teie arvates sõnumisse suhtuvad. Vaadake üle õpetamisaruandes olevad tegevused, mida nad püüavad teha, ja kohustused, millest nad püüavad kinni pidada. Arutage, kuidas aidata koguduse liikmetel ja koguduse nõukogul nende edusammudest jätkuvalt osa saada.

Seadke eesmärke, milliseid õppetunde te õpetate, millistest kohustustest te aitate neil kinni pidada eriti kirikus käimine ja millistest tähtsatest kogemustest te aitate neil osa saada järgmiste nädalate jooksul. Vaadake üle kõikide nende edenevate Kirikuga tutvujate õpetamisaruanded, keda õpetati ilma liikme juuresolekuta. Need Kirikuga tutvujad võivad olla inimesed, kelle te leidsite omaenda jõupingutuste kaudu.

Arutage, millisel preesterluse või abiorganisatsiooni juhil võiks paluda nendega sõbruneda. Vaadake üle õppetunnid, mida te kavatsete neile õpetada, ja kohustused, millest te aitate neil kinni pidada.

Seadke eesmärke, milliseid õppetunde te õpetate, kuidas te kaasate liikmeid ja kuidas te aitate neil Kirikuga tutvujatel käia sakramendikoosolekul. Kirjutage need eesmärgid õpetamisaruande blanketile ja tehke vajalikud plaanid. Seadke eesmärke ja tehke plaane õppetundide õpetamiseks kõikidele teistele Kirikuga tutvujatele.

Vaadake üle kõikide nende Kirikuga tutvujate õpetamisaruanded, kes ei tee edusamme. Arutage, miks nad ei pea kinni kohustustest. Arutage, kuidas te kaasate preesterluse ja abiorganisatsioonide juhte, et nad saaksid Kirikuga tutvujatega sõbruneda.

Arutage teemasid, mis on ära toodud ka viiendas punktis. Seadke eesmärke ja tehke plaane, et aidata neil inimestel edeneda.

Kirjutage need eesmärgid õpetamisaruande blanketile. Seadke eesmärke ja tehke plaane, et võtta ühendust ja õpetada neid, keda on soovitanud liikmed, Kirikuga tutvujad, mitteliikmed ja Kiriku peakorter. Vaadake üle potentsiaalsete Kirikuga tutvujate blanketid.

Vaadake üle kõik teile antud soovitused. Vaadake üle kontakteeritavad, kellega te ei ole veel ühendust võtnud. Seadke eesmärke ja tehke plaane, et võtta nädala jooksul ühendust nii paljude soovitatutega, kui võimalik — eelistatavalt kõikidega. Kui vähegi võimalik, siis peaks kontakteeritavatega, keda Kiriku peakorter on soovitanud, võtma ühendust 24 tunni Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi. Arutage, kuidas te võiksite pöörduda iga inimese või pere poole ja millist sõnumit te võiksite õpetada.

Kui soovitus pärineb Kiriku peakorterist, siis arutage, kuidas õpetada evangeeliumi sõnumit video, raamatu või muu materjali alusel, mille saamiseks nad on soovi avaldanud. Veenduge, et teil on nende poolt soovitud materjal olemas.

Kui see on sobilik, siis võtke soovitatuga ühendust telefoni teel ja määrake kokkusaamine. Aruta, kuidas nendega edaspidi ühendust võtta. Seadke eesmärke ja tehke plaane, kuidas saada liikmetelt, Kirikuga tutvujatelt ja mitteliikmetelt veel kontakteerumissoovitusi.

Tehke palvemeelselt kindlaks teised liikmed ja Kirikuga tutvujad, keda külastada. Tehke plaane, kuidas aidata neil kutsuda nende sõpru ja pereliikmeid taastatud evangeeliumist teada saama. Arutage, kuidas te palute neil misjonitöös osaleda.

Leppige kokku kokkusaamised ja tehke vajalikud plaanid.

Seadke eesmärke ja tehke plaane õppetundide õpetamiseks hiljuti pöördunutele ja väheaktiivsetele liikmetele. Vaadake üle kõikide hiljuti pöördunute ja vähem aktiivsete liikmete õpetamisaruanded, keda te õpetate. Seadke eesmärke ja tehke plaane õppetundide õpetamiseks. Otsustage, kuidas te aitate nendel inimestel käia sakramendikoosolekul ja pidada kinni muudest kohustustest.

Seadke eesmärke ja tehke plaane uute Kirikuga tutvujate leidmiseks. Vaadake üle, mida on tehtud eelmisel nädalal Kirikuga tutvujate leidmiseks soovituste, teenimisvõimaluste ja iseseisva otsimise abil. Vaadake, mis on kirjas teie piirkonnaraamatu selles osas, mis käsitleb potentsiaalseid Kirikuga tutvujaid. Arutage, miks sai mõnest inimesest uus Kirikuga tutvuja ja miks mõnest ei saanud.

Seadke eesmärk, mitu Kirikuga tutvujat tahate leida sel nädalal. Mida ma pean selleks tegema?

Äriseadustik

Esmalt tuleb valida erinevate äriühingute vormide vahel, mis vastavad kõige paremini Teie vajadustele. Siin saab juriidiline nõustaja Teile erinevaid äriühingute liike selgitada. Samuti pole välistatud, et Teie tegevusteks sobib hoopis mittetulundusühing. Äriühingute asutamisel on soovitatav sõlmida kohe ka käsunduslepingud juhatuse liikmetega, koostada töötajate jaoks töölepingud jpm.

Kas kohtutäitur omab õigust eraisiku juhatuse liikme võla pärast kanda keelumärge firma peale Kas kohtutäitur saab firma kontole aresti ka panna? Täitemenetluse seadustik edaspidi TMS § võimaldab võlgnikule kuuluva osa osaühingus arestida ning avalikul enampakkumisel müüa. Juhul, kui sundtäitmine ning täitemenetlus on algatatud füüsilise isiku vastu, ei saa kohtutäitur reeglina kolmanda isiku vara arestida. Erandiks saab olla olukord, kus kohtutäituril on alust eeldada, et võlgniku vara on antud kolmanda isiku valdusse arestimise vältimiseks.

Sel juhul on kohtutäituril õigus arestida kolmanda isiku valduses olev vara. Kuidas osaühingu tegevus peatada, et kunagi jätkata, kuid et maksuamet ja äriregister kallale ei tule? Ei taha käibemaksukohusluseta ühemehe-OÜ-d likvideerida, sest firma tegevus on hooajaline.

Firma lõpetab aasta arvatavalt kahjumiga. Tahaksin firmat ilma likvideerimishirmuta edasi pidada, tegevuse jätkumisel jätkub ka raamatupidamine, esitatakse aastaaruanne, makstakse maksud. Millal tuleb kallale maksuamet või äriregister likvideerima, netovara seis? Meie seadustes OÜ peatamist, et vajadusel majandusliku tegevusega jätkata, pole olemas. Või siiski mingil tingimusel on? Kuidas edasi toimida, et seaduste järgi kõik korras oleks ja firmat ei peaks likvideerima?

Vastus: Kui mingil perioodil tegevusi pole, siis otseselt midagi tegema ei peagi. Kui töötajaid pole, siis puudub eelduslikult ka vajadus makse maksta, samas kõik kohustuslikud deklaratsioonid tuleb maksuametile ikkagi esitada. Majandusliku tegevuse puudumine pole äriühingu sundlikvideerimise aluseks.

Äriühing muutub lihtsalt nö riiulifirmaks, millele tegevused puuduvad. Kui käesolev majandusaasta lõpeb kahjumiga, siis eelkõige võib probleeme tekitada ÄS §mis sätestab järgmist: Kui osaühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui ÄS §-s nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus, peavad osanikud otsustama: 1 osakapitali vähendamise või suurendamise tingimusel, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt käesoleva seadustiku §-s nimetatud osakapitali suuruse või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalse suuruse või 2 muude abinõude tarvitusele võtmise, mille tulemusena osaühingu netovara suurus moodustaks vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt ÄS §-s nimetatud osakapitali suuruse või muu seaduses sätestatud Peenise suurus ulekaalu minimaalse suuruse; 3 osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise või 4 pankrotiavalduse esitamise.

Seega tuleb jälgida, et netovara oleks kooskõlas seadusega. Samuti tuleb kindlasti esitada majandusaasta aruanded, kuna majandusaasta aruande esitamata jätmine on üks äriühingu äriregistrist kustutamise alustest.

Kas saan kohtutäiturite eest oma nimelt auto oma firma nimele vormistada? Kui mul kui eraisikul on kohtutäiturite ees võlad ja pangakontod arestitud nende poolt, kas saan registreerida auto oma firma nimele olen ainus juhatuse liigeet kohtutäiturid ei saaks seda arestida?

Vastus: Kuna Teie esitatud asjaoludest nähtuvalt võib eeldada, et võlgnikuks on eraisik, mitte juriidiline isik, siis kohtutäituril alust juriidilise Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi vara arestimiseks ei ole. Sõiduki juriidilise isiku nimele vormistamisel peate aga arvestama, et täitemenetluse seadustik Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi võimaluse võlgniku vara tagasivõtmiseks.

Please Enable JavaScript

Kõnealuse tagasivõitmise üldiste aluste kohaselt tunnistab kohus kehtetuks tehingu, mille võlgnik on teinud kolme aasta jooksul enne sissenõudja tehingu kehtetuks tunnistamise hagi esitamist teadlikult sissenõudja huvide kahjustamiseks, kui teine pool teadis või pidi sellest teadma tehingu tegemise ajal.

Kuidas müüa oma osa osaühingus, kui teine osanik ei soovi mulle seda kinni maksta? Teine osanik aga ei soovi mulle minu osa kinni maksta. Mis võimalused mul on ikkagi oma osa müüa? Vastus: Äriseadustiku edaspidi ÄS kohaselt on osanikul võimalik oma osa võõrandada nii teisele osanikule teistele osanikele kui ka kolmandale isikule. Seega kui teine osanik ei soovi Teie osalust omandada, on Teil võimalik osa võõrandada ka mõnele muule isikule.

Selleks tuleks täpsustada järgmist. ÄS § lg 3 kohaselt võib osaühingu põhikirjas ette näha, et osa võõrandamine on lubatud üksnes täiendava tingimuse täitmise korral, eelkõige, et osa võõrandamiseks on vajalik teiste osanike, juhatuse, nõukogu või muu isiku nõusolek. Seesuguse osanike nõusoleku tingimuse sätestamisega saab põhimõtteliselt osa võõrandamise kolmandale isikule välistada, kuna vastava nõusoleku puudumisel Sex Liikmete pikkus paksus osa käsutamine tühine.

Seega tuleks siinkohal vaadata, kas osa võõrandamiseks on osaühingu põhikirjas sätestatud ülalkirjeldatud täiendav tingimus. Kui põhikirjaga on ette nähtud osa võõrandamiseks osanike, juhatuse, nõukogu või muu isiku nõusoleku vajadus, peate esmalt taotlema vastava otsuse tegemist, millega kas antakse Teile nõusolek võõrandamiseks või keeldutakse selle andmisest.

  1. Kontaktandmed Piirkonnaraamat Igal misjonitöö piirkonnal on piirkonnaraamat, mis on sinu igapäevast tööd kajastav püsiv ülestähendus.
  2. Kuidas oppida liikme suurust visuaalselt

Seejuures ei sätesta seadus nõusoleku andmisest keeldumisele põhjendamiskohustust. Samas juhul, kui põhikirjas on sätestatud võõrandamiseks nõusoleku taotlemise vajadus ning kõnealust nõusolekut ei ole võimalik saada, võite mõjuval põhjusel nõuda vastava nõusoleku Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi kohtusse hagi esitamisega. Kui põhikiri ÄS § lg 3 kohast täiendavat tingimust ei sätesta, on Teil võimalik oma osa kolmandale isikule võõrandada.

Siinkohal tuleb arvestada, et tulenevalt Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi § lg 2 on osa võõrandamisel kolmandale isikule teisel osanikul ostueesõigus ühe kuu jooksul võõrandamise lepingu esitamisest. Kas krediidiinfot pakkuva erafirma kodulehel on õigus säilitada infot endiste juhatuse liikmete kohta? Kas erafirmadel, kes tegelevad krediidiinfo kogumise ja jagamisega enda kodulehel, on õigus säilitada infot endiste juhatuse liikmete kohta?

Selgitav näide: Kui googlesse kirjutada isiku nimi, kes on kunagi olnud firma juhatuses, siis ilmub kohe esimesel lehel inforegister. Kas erafirmal on õigus sellist infot säilitada ja googli otsingus isiku nime järgi otsides hoida firma infot optimeeritud kujul esimeste otsingutulemuste hulgas. Kuidas saaks seda eemaldada? Vastus: Info endiste juhatuse liikmete kohta on avalik. Äriregistris on tegemist küll tasulise päringuga, kuid Äriregistrist on siiski võimalik vaadata juriidilise isiku endisi juhatuse liikmeid.

Lisaks saab Äriregistris teha päringu konkreetse füüsilise isiku kohta — mh kontrollida, milliste juriidiliste isikute juhatusse on see isik varem kuulunud. Kas abikaasa lisamiseks täisühingu prokuristiks pean sõlmima ka temaga mingi lepingu? Soovin abikaasat lisada täisühingu prokuristina B-kaardile. Kas pean sõlmima temaga ka töölepingu või mingi muu lepingu? Hetkel ta on töötuna arvel. Vastus: Prokuura on volitus, mis annab ettevõtja esindajale prokuristile õiguse esindada ettevõtjat kõikide majandustegevusega seotud tehingute tegemisel äriseadustik § 16 lg 1.

Prokuura võib anda äriühing, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtja seadusjärgne esindaja ning prokuura andmisel ei ole vaja sõlmida lepingut.

Prokuura kanne tehakse äriregistrisse ettevõtja avalduse alusel ning sellele tuleb lisada ka prokuristi määranud juhtorgani otsus.

Konkurentsikeeld 1 Juhatuse liige ei või osanike nõusolekuta, nõukogu olemasolul aga nõukogu nõusolekuta: 1 olla füüsilisest isikust ettevõtjaks osaühingu tegevusalal; 2 olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik; 3 olla osaühinguga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtimisorgani liige, välja arvatud, kui on tegemist ühte kontserni kuuluvate ühingutega.

Kahju hüvitamise nõudele kohaldatakse üldist aegumistähtaega. Ärisaladuse tagamine 1 Juhatuse liikmed peavad hoidma osaühingu ärisaladust.

Juhatuse liikmete vastutus 1 Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega osaühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. Osaniku vastutus 1 Osanik vastutab osaühingule, teisele osanikule või kolmandale isikule tahtlikult tekitatud kahju eest. Käesoleva seadustiku § 2. Nõukogu 1 Osaühingul on nõukogu, kui see on ette nähtud põhikirjaga. Osaühingul peab olema nõukogu, kui: 1 osakapital on üle krooni või 2 osaühingul on üle 20 osaniku või 3 osaühingul on majandusaasta kestel keskmiselt üle töötaja.

Audiitor 1 Osaühingul peab olema audiitor, kui see on ette nähtud seaduses. Kohus otsustab erikontrolli korraldamise ainult mõjuval põhjusel. Kui erikontrolli läbiviijad määratakse osanike poolt, kinnitavad osanikud ka nende tasustamise korra.

Osaühing | Justiitsministeerium

Isik peab juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks ise hoolitsema selle eest, et tema tagasiastumise avaldus tema määranud organini jõuab osanikeni, nõukogu olemasolul nõukoguni.

Tagasiastumise avalduse võib esitada üldkoosoleku või nõukogu koosoleku toimumise ajal või osanikele või nõukogule teatavaks tegemisega. Samuti on avalduse kättesaamiseks õigustatud iga osanik või nõukogu liige eraldi, kelle kohustuseks on informeerida teisi osanikke või nõukogu liikme puhul teisi nõukogu liikmeid.

Igal juhul ei jõustu juhatuse liikme kohalt tagasiastumine enne tagasiastumise avalduse kättetoimetamist. Vajadusel saab isik tahteavalduse kättetoimetamiseks kasutada ka võimalust, mille kohaselt võib tahteavalduse teisele isikule teha ka kohtutäituri vahendusel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Osaühingu juhatuse liikme võib ametisse määrata ka tähtajatult. Juhatuse liikme ametiaja tähtajalisuse nõude võib kokku leppida osaühingu põhikirjas. Juhatuse liikme ametiaja tähtajatuse põhimõte ei kehti enne Selliste juhatuse liikmete ametiaja suhtes kohaldatakse äriseadustiku redaktsiooni, mis kehtis juhatuse liikmete valimise ajal lg 5¹.

Tulundusühistus ja hooneühistus juhtorganite liikmete valimise korra muutuseid vt lähemalt tulundusühistuseadusest ja hooneühistuseadusest.

Täiendavad nõuded osakapitali suuruse muutmise, ümberkujundamise jm juhtudel leiate äriseadustikust. Registrimenetlus Dokumente võib saata notariga või ettevõtjaportaali kaudu, äriseadustiku § 33 lõikes 13 nimetatud juhul ka posti teel infosüsteemi püsiv tehniline rike. Kandeavalduse osaühingu registrisse kandmiseks saab ettevõtjaportaali kaudu esitada vaid kiirmenetlusse. Kandeavalduse registrisse kantud andmete muutmiseks saab ettevõtjaportaali kaudu esitada nii tavamenetlusse kui kiirmenetlusse.

Dokumentide registripidajale esitamise nõuded. Vastu võetud dokumendid vaatab registripidaja tavamenetluses läbi viie tööpäeva jooksul, kiirmenetluses hiljemalt järgmisel tööpäeval. Kui esitatud dokumentides on puudusi, teeb registripidaja määruse, milles ta seadusele viidates näitab puudused täpselt ära ning annab tähtaja nende kõrvaldamiseks. Määrus toimetatakse Teile kätte tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete alusel.

Äriõigus | Nõuanded | Advokaadibüroo LMP

Kande tegemisest teavitatakse teid ja teid esindavat notarit registrikaardi kehtivate andmetega kinnitamata väljatrüki edastamisega. Osaühingu osa võõrandamisest teatamine, aastaaruande esitamine ja muud teated Need dokumendid lisatakse toimikusse v. Osa võõrandamiseks sõlmitav notariaalne leping esitatakse juhatusele.

Juhatus teatab sellest teistele osanikele. Notar saadab teate osa võõrandamisest kohtu registriosakonda. Kui võõrandamise tagajärjel jääb ühingusse üksainus osanik, esitab juhatus kohtu registriosakonnale sellekohase teadaande vt äriseadustiku § lg 5. Kui osanike nimekirja peab Eesti väärtpaberite keskregisterkäib osanike nimekirja muudatuse vormistamine selle kaudu. Osa võib pantida, kui põhikirjas ei nähta ette vastupidist. Osa pantimise käsutustehing peab olema notariaalselt tõestatud.

Notar edastab teate osa pantimise kohta kohtu registriosakonnale vt äriseadustiku § lg 2. Kuidas suurendada liikme ja teie tegevusi osanike nimekirja peab Eesti väärtpaberite keskregister, toimub osa pantimine selle kaudu. Kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppu tuleb registripidajale esitada majandusaasta aruande koostamise ja esitamise keskkonnas koostatud aruanne koos kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekuga, müügitulu jaotusega ja vandeaudiitori aruandega, kui audiitorkontroll on kohustuslik.

Koos majandusaasta aruande esitamisega teatab juhatus registripidajale, missugusel äriseadustiku §-s nimetatud viisil on osanikud otsustanud kahjumi katta. Kui võrreldes eelmise majandusaasta aruande kinnitamise ajaga on osanike andmed muutunud, esitatakse koos majandusaasta aruandega ka uus osanike nimekiri majandusaasta aruande kinnitamise seisuga.

Keskkond asub ettevõtjaportaalis. Majandusaasta aruande allkirjastab vähemalt üks raamatupidamiskohustuslase tegevjuhtkonna liige raamatupidamise seaduse § 25 lõige 3.

Aruanne tuleb registripidajale esitada kas digiallkirjastatult või PDF-vormingus. Aruande esitamisel registripidajale tuleb kinni pidada esindusõiguse reeglitest. Digiallkirjastatud aruandele vormistab audiitor vandeaudiitori aruande ja digiallkirjastab selle.

Rohkem infot aruande koostamise ja esitamise kohta leiate ettevõtjaportaalist. Kui juhatuse liikmete volitused on lõppenud, kuid on otsustatud samade juhatuse liikmete jätkamine, esitatakse registripidajale juhatuse liikmete volituste pikendamisest teatamiseks vastav otsus vt äriseadustiku § lg 2.

Kui osaühingul on nõukogu või audiitorid, siis tuleb viie päeva jooksul teatada kohtu registriosakonnale nende kooseisu muutumisest analoogselt aktsiaseltsiga vt kasulik info aktsiaseltsi kohta. Andmete muutmisest võib registripidajat teavitada ka ettevõtjaportaali kaudu. Müügitulu jaotus peab sisaldama andmeid aruandeaasta müügitulu kohta kuni kümne suurema tegevusala kaupa Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori kohaselt.

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande korral esitatakse müügitulu jaotus konsolideeriva üksuse konsolideerimata kasumiaruande asjaomaste andmete alusel.

Notaritasu osaühingu toimingute eest NB!