Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele

Vastuse annavad labori- ja stendikatsed. Kui palju peaks kõrgkoole olema, kuidas vähendada dubleerimist?

Samuti kasutab EL aktiivselt tehniliste kaubandustõkete komitee koosolekuid, et täiendada oma kirjalikke arvamusi suuliste märkustega ja küsida tagasisidet oma arvamuste kohta. EL on tehniliste kaubandustõkete komitee üks kõige aktiivsemaid liikmeid, kommenteerides teiste WTO liikmete teateid, mis võivad luua tarbetuid kaubandustõkkeid.

Sõltuvalt teatatud eelnõust võib EL taotleda tühistamist, muutmist, edasilükkamist või paluda selgitust. On arvukalt näiteid selle kohta, kuidas edukas koostöö kolmandate riikidega on andnud ELi ja rahvusvahelise kaubanduse jaoks soodsa tulemuse.

Näiteid edusammudest tehniliste kaubandustõkete menetluse valdkonnas: Tühistamine: Colombia määruse eelnõu alkohoolsete jookide kohta[21] kehtestas liiga ranged märgistusnõuded, mis oleksid ettevõtjatele tekitanud märkimisväärseid kulusid.

Pärast ELi sekkumist tehniliste kaubandustõkete komitee koosolekutel ja kirjalikke märkusi võtsid Colombia ametiasutused määruse tagasi. Muutmine: Brasiilia teates mänguasjade ohutuse vastavushindamise kohta[22] pakuti välja koormav ja diskrimineeriv vastavushindamismenetlus. ELi ja mitme muu kaubanduspartneri palvel muutis Brasiilia Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele määrust aastallihtsustades oma vastavushindamismenetlust imporditud mänguasjade puhul.

Edasilükkamine: India teade mootorsõidukite rehvide kohta esitati esmakordselt aastal [23]. ELi kirjalike märkuste ja arvukate sekkumiste tulemusena tehniliste kaubandustõkete komitee koosolekutel lükati eelnõu vastuvõtmine edasi. Muudetud versioonist anti teada aastal [24]. Selgitamine: Seoses oma teatega tahkete jäätmete impordi kontrolli ja karantiini järelevalve ja haldamise kohta selgitas Hiina, et importijad, kes on akrediteeritud teatavate Euroopa standardite kohaselt, vastavad ühtlasi nõutava registreerimise tingimustele[25].

Reaktsioon üha rohkemate WTO liikmete aktiivsele osalusele EL on kohanenud ka asjaoluga, et tehniliste kaubandustõkete Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele on esile kerkinud uusi osalisi, kes suhtuvad kriitiliselt ELi seadusandlikesse valikutesse. Teadete arvu märkimisväärset kasvu viimastel aastatel ei saa kirjutada ainuüksi suurriikide arvele, vaid oma osa on olnud ka väiksematel üleilmsetel tegijatel, nagu Saudi Araabia, Katar ja Bahrein.

Seda suundumust on kinnitanud ka arengumaade aktiivne osalus: näiteks Uganda esitas Menetluses on aktiivselt osalenud üha rohkem WTO liikmeid, kes on esitanud üha enam teateid, aga ka arvamusi teadete kohta. Tehniliste kaubandustõkete komitees on EL saanud viimastel aastatel WTO liikmetest kõige rohkem arvamusi.

Tõepoolest, kuna EL on tohutu eksporditurg, kus on miljonit potentsiaalset klienti, ning on sageli seadusloome arengus esirinnas, soodustab kõrgetasemelist tarbijakaitset ja ajab kaugeleulatuvat keskkonnapoliitikat, jälgivad arvukad kaubanduspartnerid teda eriti tähelepanelikult. EL vastab kõikidele saadud arvamustele, selgitades oma õigusnorme, kaitstes neid, aga vajadusel ka muutes neid. Kirjalikele arvamustele, mille ELi TBT teabekeskus on saanud teatamismenetluse alusel, antakse vastused kirjalikult, teiste WTO liikmete poolt tehniliste kaubandustõkete komitees esitatud avaldustele aga komitee koosolekutel suuliselt.

Enamik küsimusi, mis on ELi õigusaktide asjus alates aastast tõstatatud, on olnud seotud põllumajandussektori, kemikaalide registreerimise, loomakaitse ning ökodisaini või märgistusega. Näiteid ELi vastustest: Muutmine: Komisjoni Kui Teiste poolte eriarvamuste arvestamine: Lisaks kirjalikele arvamustele vastas EL tehniliste kaubandustõkete komitee koosolekutel suuliselt väljendatud muredele.

Seepärast on kolmandate riikide muresid seoses REACH-määrusega[28] arvesse võetud juhenddokumentides, mille otstarve on hõlbustada nimetatud määruse rakendamist. EL selgitas, et uued eeskirjad on töötatud välja ainult siseturu jaoks ja et uus määrus ei mõjuta võimalust kiita heaks või tunnustada välismaise vastavushindamise tulemusi. Läbipaistvuse tuleproovi läbimine Kooskõlas üldise suundumusega on ka EL märkimisväärselt suurendanud aastas esitatavate arvamuste arvu.

Viimase kümne aasta jooksul on see arv kasvanud enam kui kolmekordseks: lt le. Aastal kasvas ELi arvamuste arv eelnenud aastaga võrreldes kahekordseks vt graafikut komisjoni talituste töödokumendi SWD punktis 2.

Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele Pildi suurendamise liige ja kuidas suurendada

Liikmesriikide teadete arv on alates aastast kõikunud, ent kolmel viimasel aastal jäänud stabiilselt 54 teate juurde aastas vt graafikut komisjoni talituste töödokumendi SWD punktis 3. Kuid võrrelduna liikmesriikide poolt sisemise teatamismenetluse alusel esitatud teadete arvuga,[30] on see arv siiski väike.

Seoses 60—päevase kommenteerimisperioodiga, mis võimaldatakse teistele WTO liikmetele, enne kui teatatud õigusakt vastu võetakse, näitab statistika, et praktikas on kommenteerimiseks antud aeg viimase 5 aasta jooksul varieerunud st 61 päevani, samas kui aastal oli see 46 päeva[31].

Aastal andis EL oma teadete kohta arvamuste esitamiseks keskmiselt 65 päeva vt graafikut komisjoni talituste töödokumendi SWD punktis 4. Need edusammud on andnud WTO liikmetele rohkem võimalusi analüüsida kolmandate riikide tehnilisi norme ning aidanud parandada tehniliste kaubandustõkete menetlust.

Eesti Energia soovib prügiplasti vedelkütusteks töödelda Eesti Energia ja TalTechi eesmärk on jõuda lahenduseni, kuidas saaks prügiplasti tööstuslikus mahus õlitootmisel kasutada ning ümbertöötlemiseks kõlbmatu jääde muuta väärtuslikuks vedelkütuseks. Eesti Energia juhatuse liikme Margus Valsi sõnul võimaldab ettevõtte kasutatav Enefit õlitootmistehnoloogia muuta Ida-Virumaa oluliseks tegijaks keskkonnaprobleemide lahendamisel. Juba praegu on võimalik koos põlevkiviga õliks töödelda vanarehve ning perspektiiv teha sama taaskasutamatute plastidega tõstab tehnoloogia olulisust veelgi. Taaskasutamatute plastjäätmete töötlemine õliks on efektiivsem kui põlevkivi kasutamine, sest esialgsete uuringute põhjal on ühest tonnist plastist võimalik saada kuni viis korda rohkem õli kui sama suurest kogusest põlevkivist.

Ent nagu on rõhutatud WTO viimases ELi käsitlevas kaubanduspoliitika ülevaates, võiks pikendada ELi liikmesriikide esitatud teadete kommenteerimisperioodi[32]. Läbipaistvuses tehtud edusammud on proportsionaalsed sammudega, mida WTO liikmed on astunud, et tõsta teadlikkust tehniliste kaubandustõkete menetlusest.

Tagasi kontorisse tooted

Sisemist koordinatsiooni, millega tagatakse, et kõikidest õigusnormidest, mis kuuluvad tehniliste kaubandustõkete lepingu kohaldamisalasse, teatatakse sobivas etapis, tuleb igapäevaselt tähelepanelikult jälgida ning riiklikke haldusasutusi tuleb sellistest õigusnormidest informeerida. Eriti aktiivne on selles asjas olnud Euroopa Komisjon, kes on regulaarselt korraldanud oma talitustele ja ELi liikmesriikidele seminare. ELi TBT teabekeskus korraldas aastatel — komisjoni talitustele kolm seminari.

Mitmepoolsed arutelud läbipaistvuse teemadel tehniliste kaubandustõkete lepingu kohases teatamismenetluses 4. Järelejäänud raskused Tehniliste kaubandustõkete komitee on andnud välja ja täpsustanud üksikasjalikke soovitusi läbipaistvuse kohta,[33] mis parandasid teatamismenetluse rakendamist WTO liikmesriikides, kus neid soovitusi järgiti[34]. Siiski ei järgi mõned WTO liikmed isegi tehniliste kaubandustõkete lepingu kohase teatamismenetluse kõige põhilisemaid kohustusi, nagu lihtne teatamine või teatamine eelnõu etapis.

See tuleneb sageli puudulikust koordinatsioonist riigi haldusasutuste vahel, mis tagaks, et teatamisasutus on teadlik, et väljatöötamisel on õigusnorm, millest tuleb teatada, või siis teatamisasutuse suutmatusest kehtestada kavandatava õigusakti eest vastutavale haldusorganile teatamiskohustus. Mõned WTO liikmed ei teata õigusaktidest, mille võtavad vastu seadusandlikud organid nt parlamentsest koordinatsiooni teatamisasutuse ja seadusandliku Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele vahel on raskem saavutada.

Peale selle ei kasuta mitte kõik WTO liikmed võimalust esitada kavandatavate tehniliste normide ja vastavushindamismenetluste kohta arvamusi. Paljudel liikmetel on raske jälgida teateid või leida mõningate teadete analüüsimiseks vajalike tehniliste erialateadmistega inimesi. Samuti ei ole mitte kõik WTO liikmesriikide teabekeskused täielikult toimivad. Mõned vastavad harva, teised lihtsalt teatavad, et nad on pädevatele asutustele järelepärimisest teatanud, sageli ei anta vaatamata korduvatele meeldetuletustele mitte mingit vastust.

See kohustab WTO liikmeid teatama WTO-le kaupade tehnilistest normidest ja vastavushindamismenetlustest juba eelnõu koostamise etapis ja annab teistele WTO liikmetele võimaluse neid kommenteerida. Käesoleva aruande esimene eesmärk on juhtida Euroopa institutsioonide ja nõuandvate organite ning ELi ettevõtjate, sealhulgas VKEde tähelepanu võimalustele, mida tehniliste kaubandustõkete lepingu kohane teatamismenetlus pakub. Teine eesmärk on tutvustada viimaseid suundumusi, esitades ülevaate teatamiskorra arengust viimastel aastatel. Kolmandaks kasutab komisjon juhust, et soovitada konkreetseid meetmeid olukorra edasiseks parandamiseks. Et kasutada ära teiste WTO liikmete eeskirjadest teatamise korda, on ülioluline, et EL ise mitte ainult ei järgiks tehniliste kaubandustõkete lepingus sätestatud kohustusi, vaid aitaks aktiivselt parandada teatamiskorra tõhusust.

See häirib märkimisväärselt menetluse toimimist ja vähendab selle tõhusust. Tehniliste kaubandustõkete lepingu reguleerimisala ja teatamiskohustuse osas on veel nn halle tsoone. Ehkki WTO vaekogu kaks hiljutist otsust[35] peaksid aitama täpsustada lepingu reguleerimisala, on siiski veel ebamäärasusi, eeskätt seoses toodetega mitte seotud tootmismeetodite need ei mõjuta kuidagi lõpptoote tehnilisi omadusi suhtes kehtivate nõuete osas ja vabatahtliku märgistuse osas, mis on seotud teatavate nõuetega, ilma et kehtestaks ainulubatud märgistust.

Teatatud tekstide analüüsimine suhteliselt lühikese, päevase kommenteerimisaja jooksul, eriti kui eelnõu tekst tuleb ka tõlkida, on WTO liikmetele ja ettevõtjatele endiselt katsumus. Tõlkimise eelarve on endiselt liiga piiratud. On äärmiselt tähtis tõsta ettevõtjate hulgas teadlikkust menetlusest ja võimalusest saata WTO liikmete ametivõimudele arvamusi. See kehtib eriti tööstusliitude või siseriiklike äriühingute, eelkõige VKE-de kohta, kelle sisemised ressursid kavandatavate eeskirjade analüüsimiseks ja õigeaegseks reageerimiseks on piiratud.

Ning viimaks ei tohiks tehniliste kaubandustõkete komiteest saada foorum, mis annab lihtsalt teada tööstusharule muret valmistavatest asjaoludest. See peaks andma riigiasutustele võimaluse vahetada seisukohti kavandatavate tehniliste normide ja vastavushindamismenetluste küsimuses, lähtudes kõikidest seonduvatest poliitika aspektidest.

Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele Peenice suurused Vaata

Regulaarsed arutelud tehniliste kaubandustõkete komitee koosolekutel ja iga kolme aasta tagant toimuv Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele Tehniliste kaubandustõkete komitee korrapärased koosolekud ja eelkõige tehniliste kaubandustõkete lepingu toimimise ja rakendamise läbivaatamine, mis vastavalt tehniliste kaubandustõkete lepingu artiklile Komisjon kasutab iga kolme aasta tagant toimuvat läbivaatamist regulaarselt selleks, et soovitada võimalusi, kuidas parandada teatamismenetluse läbipaistvust.

EL osaleb aktiivselt kõikides aruteludes, mis puudutavad iga kolme aasta tagant toimuvat läbivaatamist, ning viienda läbivaatuse ajal[36], mis viidi lõpule novembrisesitas ta ettekande läbipaistvuse teemadel[37]. Iga kolme aasta tagant toimuv läbivaatamine ei ole oluline mitte ainult teatamismenetlusega seotud küsimuste seisukohalt, vaid ka tehniliste kaubandustõkete lepingu muude süsteemsete probleemide seisukohalt, nt hea õigusloometava, vastavushindamismenetlused, standardid, tehniline abi ning tehniliste kaubandustõkete komitee töö.

Seepärast on tehniliste kaubandustõkete komiteest saanud oluline foorum, kus WTO liikmed võivad arutada küsimusi, mis on seotud rahvusvahelise kaubanduse ja kaubanduspoliitikaga. Komisjon kasutab komiteed regulaarselt, et tutvustada teistele WTO liikmetele ELi kaubanduspoliitika põhimõtteid ja edendada õigusnormide lähendamist, kasutades tehniliste normide ja vastavushindamismenetluste väljatöötamisel hea õigusloometava.

52012DC0354

Samuti annab komisjon ülevaateid arengumaadele mõeldud ELi ja liikmesriikide tehnilise abi programmidest, mille hulka kuulub ka abi tehniliste kaubandustõkete küsimuses[38]. Tehniliste kaubandustõkete komitee Peale tehnilise abi programmide võttis ELi TBT teabekeskus teatavate WTO liikmete palvel vastu külalisi teistest WTO liikmesriikidest, kes tahtsid rohkem teada saada, kuidas Kuidas normaliseerida liige on korraldatud ja kuidas see töötab[40].

Kui töötajad tulevad tagasi kontorisse, tahavad nad olla kaitstud. Tema sõnul on digimaailmaga ühenduses olemine alati moeteema ja järjest enam kasvab nõudlus just juhtmeta toodete järele, sest kellelegi ei meeldi videokõnet tehes rippuda pistikupesa küljes või kui üle töölaua jooksevad juhtmerägastikud.

Nii kodus kui ka kontoris töötamine muutub palju mugavamaks, kui sul on juhtmeta akulaadija, kõlar, kõrvaklapid, arvutihiir. Taaskasutusega usaldusväärseks Foto: MP-Reklaamtrükk OÜ Ökoloogiliselt vastutustundlikud tooted on muutumas pigem standardiks kui erandiks. Järjest enam toodetakse taaskasutatud materjalidest Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele, vanale plastikule antakse pastapliiatsite, kõlarite, veepudelite või kottidena teine elu.

Taastöödeldud materjalist reklaamtooteid kinkides näitad kingisaajale, et sinu firma pooldab jätkusuutlikkust. Paaveli sõnul muudab see ettevõtted usaldusväärsemaks ja sümpaatsemaks.

Populaarsed on ka bränditooted. Ergutan eelkõige väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid mõtlema tootearenduse vajadustele. Ülikoolid on avatud lepingute sõlmimiseks. Siia mahuvad eri suurusega projektid: kõige väiksem rahuldatud taotlus on olnud 20 ja kõige suurem 1,6 miljonit eurot.

Kumba poolt tuleks tagant torkida, ettevõtjaid või ülikoole? Mõlemad peavad mõistma rohkem teineteise tegevusi ja otsima kontakte. Mul on hea meel, et tööandjate keskliidu juht on rõhutanud hariduse tähtsust.

Virtuaalüritustel jagatavad meened tekitavad põnevust

Ettevõtjad peaksid tundma oma valdkonna professoreid ja ülikoolid aitama kaasa partnerluse toimimisele. Ülikoolide koostööfestival, mille algatas TTÜ Mektory, on hea algus edasiminekuks. Umbisikulist kirjavahetust peaksid asendama näost näkku kohtumised.

Teadlased peaksid mõistma ettevõtete vajadusi ja ettevõtted nägema teadlastes abi oma tootearendusele. Ülikoolide praegune rahastamine riigi poolt näeb ette ka suuremat koostööd ettevõtlusega.

tooted, mis aitab kaasa kasvule, tähendab kasvamist

Koostöö peaks olema nii ülikoolide, õppekavade, ainevaldkondade kui uurimisgruppide ülene. See on võimalus leida lisaraha ülikoolide ülalpidamiseks ka pärast EL-i toetusraha vähenemist. Kahe aasta eest põhjustas ühiskonnas suure maavärina Gunnar Oki raport, milles soovitati laiaulatuslikku kõrghariduse ja teadustegevuse reformi. Praegu näib valitsevat vaikus. Kui peaksite haridusministeeriumile nõu andma, mida soovitaksite?

Kuulata raportis esitatud nõuandeid. Raporti kohta tehtud kriitika on olnud põhjendamata ja keskendus põhiliselt kõrgkoolide ühinemisele ning ülikoolihariduse ingliskeelseks muutumise vastu.

Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele Suurenenud liikme masturbatsioon

Kui raportit korralikult lugeda, siis Okk on viidanud vaid tehnoloogiaerialade magistritaseme, mitte kogu magistriõppe muutmisele ingliskeelseks. Raportis on tähelepanekuid, mis on välja tulnud ka kõrgkoolide õppekavade ja ülikoolide institutsionaalsest akrediteerimisest.

tooted, mis aitab kaasa kasvule, tähendab kasvamist

Kaks järeldust sealt: ülikoolid peaksid selgemalt keskenduma oma tugevustele ja fookustama oma tegevust, samuti muutuma õppijakesksemaks. Rahvusvaheline ülikooliõpe on tänapäeval Tooted aitavad kaasa liikme suurendamisele määral seminari- mitte loengupõhine. Eesti ülikoolidel on siin küllalt palju ära teha. Kuidas Archimedes saab kaasa aidata? Archimedes saab ergutada ülikoole rahvusvahelisele koostööle ja tegema koostööd ettevõtetega, mida Astra meetme kaudu suurte summadega ka toetame.

Väliseksperdid on soovitanud meie kõrgkoolidele teha rohkem koostööd ja koondada ressursse. Kui palju peaks kõrgkoole olema, kuidas vähendada dubleerimist?

Avalik-õiguslike ülikoolide arv on optimaalne, koondumist lähiaastatel ei tule. Küll aga võiks mõelda, miliseid erialasid ja kus edaspidi õpetada. Institutsionaalne akrediteerimine on toonud välja, et on õppekavu, kus õppijate hulk pole väga suur, ja erialasid, mida õpetatakse korraga neljas-viies kõrgkoolis.

Sellised on näiteks ärindus ja haldus, arhitektuur ja ehitus, bio- ja keskkonnateadused. Avalik-õiguslikel ülikoolidel on suur autonoomia ise otsustada oma õppekavade üle. Kuid olukorras, kus riigi rahastamine pole suurenenud, tuleb ühe valdkonna eelisarendamiseks teises järele anda. Kas Archimedes saab toetuste andmisel ka oma ettepanekuid teha?