Liikme eest ja vastu, Kohtulahendite liigitus

Juriidilise isiku juhtorgani liige ei vastuta juriidilise isiku võlausaldaja ees juriidilise isiku poolt oma kohutustuste rikkumise eest. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud korraliku ettevõtja hoolsusega. Äriseadustik ütleb üsna üldsõnaliselt, et juhatuse liige peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega.

Liikme eest ja vastu

Juhatuse liikme leping ega juhatuse liikme ametisuhe ei allu töölepingu seaduse regulatsioonile TLS § 1 lg 5. Kuid kostjale kui mittetulundusühingu juhatuse liikmele tasu maksmisel ei kuulu kohaldamisele VÕS §mis reguleerib käsundisaajale tasu maksmist.

MTÜS § lg 1 sätestab, et kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Seega võib mittetulundusühingu põhikirjas ette näha mittetulundusühingu juhatuse liikme ülesannete tasuta täitmise.

Account Options

Kui kõik on korras ning probleeme pole, siis tundubki leping üleliigne. Kui aga ettevõttes tekib kahju, siis on vaja täpselt mõista, kes kui palju ja mis ulatuses vastutab, eriti kui on juhatuses mitu liiget ning nad juhivad eri valdkondi.

Liikme eest ja vastu

Sellepärast on soovitav alati sõlmida juhatuse liikmega leping. Kahju korral saavad hagi juhatuse liikme vastu esitada teised juhatuse liikmed nõukogu korraldusel või siis otsustab hagi esitamise äriühingu üldkoosolek. Hagi saab esitada viie aasta jooksul pärast teo toimumist.

Liikme eest ja vastu

Hagi esitamise aegumise arvestamine algab teo toimepanemise hetkest, mitte teadasaamisest. Kui viie aasta jooksul pärast teo toimepanemist ei ole esitatud juhatuse liikme vastu hagi, siis asi aegub.

Juhatuse liikme vastutuse skeem

Riigikohtu üldkogu otsustas 3. Sealjuures on tõenäoline, et pahatahtlik juhatuse liige varjab enda tegusid ning rikkumisest teadasaamise ajaks on äriühingu nõue vähemalt osaliselt aegunud.

Juhatuse liige, kes on enda kohustusi tahtlikult rikkunud, õigusi kuritarvitanud ning tekitanud äriühingule kahju ei vääri aga sellist kaitset. Eeltoodud põhimõtetest ongi riigikohtu üldkogu 3.

Eelmisel nädalal tehtud lahendi kohaselt on sellisteks erandlikeks juhtudeks olukorrad, kus juhatuse liikme rikkumist saab pidada tahtlikuks heade kommete vastaseks tegevuseks.

Liikme eest ja vastu

Juhatuse liiget võib pidada tahtlikult heade kommete vastaselt käituvaks, kui oma tegevuses soovib ta õigusvastase tagajärje saabumist ning käitub tahtlikult heade kommete vastaselt. Sealjuures ei ole tingimata vajalik juhatuse liikme soov tekitada kahju — piisab ka sellest, kui mõistlikult võib eeldada, et juhatuse liikme tegevuse tulemusel tekib tema esindatavale äriühingule kahju. Teooria põhjal nimetatud nõude esitamiseks pole kuigi palju võimalusi.

Valdav enamik selliseid juhtumeid on seotud pankrotimenetlusega ning analoogia korras võiks olla lähim deposiidi hagemine endiselt juhatuse liikmelt siin positiivne lahend olemas. Kindlasti tekiks kohtul õigustatud küsimus, miks esitatakse nõue nii hilja?

Liikme eest ja vastu

Miks võlausaldaja olukorda ei jälginud ja ei esitanud oma nõuet juba varem? Kindlasti oleks tarvilik, et võlausaldaja suudaks tõestada, et on siiski eelnevalt astunud mingeid samme, et oma võlga kätte saada. Keeruline saab olema põhjusliku seose tuvastamine, kuidas endine juhatuse liige on tekitanud kahju ning milline põhjuslik seos on võimalik tuvastada.

  1. Ave-Ly Kõuts: suurem kaitse pahatahtlike juhatuse liikmete vastu | Arvamus | ERR
  2. Show all Tagantjärele nõude esitamine sundlõpetatud kustutatud osaühingu juhatuse liikme vastu Aeg-ajalt kerkib praktikas üles keeruline probleem, et äriühing on teinud küll mingi tehingu, näiteks ostnud mingi kauba, jätnud aga selle eest maksmata, kuid hiljem on äriühing sundlõpetatud ja võlausaldajal ei ole oma nõuet enam justkui kellegi vastu esitada.
  3. Juhatuse liikme leping ega juhatuse liikme ametisuhe ei allu töölepingu seaduse regulatsioonile TLS § 1 lg 5.
  4. Juriidilise isiku juhatuse liikme vastutus võlausaldaja ees ÄS § lg-s 3 sätestatud vastutuse kohaldamiseks jagunemisel osaleva ühingu juhatuse liikme suhtes peab juhatuse liige esmalt olema rikkunud oma kohustust jagunemisega seotud toimingute tegemisel, teiseks peab ühingu võlausaldajal olema tekkinud kahju VÕS § lg 1 ja kolmandaks peab juhatuse liikme kohustuse rikkumise ja võlausaldajale tekkinud kahju vahel olema põhjuslik seos.
  5. Mittetulundusühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
  6. Tagasiside poisid nende liikmete suuruse kohta

OÜ pankroti väljakuulutamisel on üksnes pankrotihalduril õigus esitada nõue juhatuse liikme vastu ametisuhtest tuleneva kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamiseks. Eraldi võimalik olukord on nõue juhatuse liikme vastu VÕS § alusel deliktiline alus, lepinguväline kahju.

Näiteks on ta jätnud täitmata mingi seadusest tuleneva kohustuse.

Liikme eest ja vastu

Järeldused kohtulahendite põhjal Olles tekkinud õiguslikku olukorda analüüsinud kohtulahendite põhjal, tuleb sellise nõude esitamise võimalust eitada või pidada sellise nõude rahuldamise väljavaateid väga nõrkadeks. Teooria põhjal nimetatud nõude esitamiseks pole kuigi palju võimalusi. Valdav enamik selliseid juhtumeid on seotud pankrotimenetlusega ning analoogia korras võiks olla lähim deposiidi hagemine endiselt juhatuse liikmelt siin positiivne lahend olemas.

  • Juhatuse liige vastutab naha ja karvadega Terje Eipre Foto: Andras Kralla Ettevõtte juhtimine on vastutusrikas ülesanne ning juhatuse liige vastutab sisuliselt kõige selles toimuva eest, kirjutab vandeadvokaat ja pankrotihaldur Terje Eipre.
  • – Riigi Teataja
  • Keskmised ja suured liikme suurused