Kes on suurendanud oma liiget, Koguduse tasemel üks Melkisedeki preesterluse kvoorum.

Selle ja järgnevate vestluste ajal kuulavad nad oma hoolealuseid, et mõista, kuidas neid kõige paremini teenida, kui sagedast ja missugust kontakti nad soovivad ja millise sisuga sõnumeid nendega jagada. Ega Eesti finantsinspektsioon Swedbanki selles osas ei survestanud?

Peagi pärast toetushääletust kõneles juhataja Smith Kiriku liikmete ees. See teeb mind alandlikuks. Nõrk, nagu ma olen, on mul üksainus soov: suurendada oma kutset nii hästi, kui suudan. Olgugi et Kes on suurendanud oma liiget kõneles avalikult soovist oma preesterluse kutseid suurendada, 2 rääkis ta harva sellest, kuidas ta seda tegi.

Õigusabi ettevõtjale ja edu tänu kindlustundele!

Kord meenutas ta siiski, kuidas ta teenis preesterluses koos oma sõbra George F. Richardsiga nelikümmend aastat. Neil algusaegadel käisime me üldjuhtidena Siioni vaiu külastamas kahekaupa. Sinna, kuhu raudtee meid ei viinud, ja neid kohti oli palju, sõitsime tavaliselt vedruvankritega. Kaugemad sõidud tähendasid tavaliselt kohtumisi kahes, sageli kolmes või neljas vaias. Selliste sõitude ajal toimusid vaiakonverentside vaheaegadel iga päev koosolekud vaiade erinevates rühmades või kogudustes.

Sõideti konarlikel teedel, vahel pelgalt jälgi mööda, suvel läbi paksu tolmu ja talvel näpistava pakase käes, sageli läbi suure pori või paksu lume. Temas polnud jälgegi ülbusest, poosetamisest ega eneseupitamisest. Ta ei ajanud kunagi nina püsti, ei kasutanud kunagi ametiga kaasnenud privileege.

Õppiv organisatsioon

Istuvad vasakult paremale: vanemad Marion G. Romney, Richard L. Evans ja Howard W. Kiriku presidendina kõneles Joseph Fielding Smith viiel üldkonverentsi preesterluse istungil ja innustas vendi oma preesterluse kutseid suurendama. Käesoleva peatüki õpetused pärinevad neljast eelmainitud jutlusest.

Erilist tähelepanu on pööratud kõnele, mille president Smith pidas 3. Kuna jutlused kanti ette preesterluse koosolekutel, on käesoleva peatüki sõnad suunatud meestele. Ometi sisaldavad need sõnad ka arusaamist, et preesterluse vägi on suur õnnistus kõikidele Kiriku liikmetele.

Rahvasteliit

Need õnnistused valatakse välja ka meie kaasade ja tütarde ning kõigi Kiriku ustavate naiste peale. Need tublid õed saavad valmistuda Issanda koja õnnistuste saamiseks, pidades käske Kes on suurendanud oma liiget teenides Kirikus.

Issand pakub oma tütardele samu vaimseid ande ja õnnistusi, mida võivad saada tema pojad, sest naine pole meheta ega mees naiseta Issandas [vt 1Kr ].

Video lihtsad harjutused liikme suurendamiseks Kuidas peenise suurendada kell 16

Soovin pöörata teie tähelepanu Melkisedeki preesterluse vandele ja lepingule. Arvan, et kui mõistame selgelt, millise lepingu me preesterluses ameteid vastu võttes sõlmime, ja mida Issand lubab, kui oma kutseid suurendame, kasvab meie tahtmine teha kõik, mida on vaja igavese elu saamiseks. Lubage mul veel öelda, et kõik, mis on seotud selle kõrgema preesterlusega, on mõeldud ja kavatsetud selleks, et valmistada meid ette igaveseks eluks Jumala kuningriigis.

Joseph Smithile Tema sõnul võimaldab see Issanda rahval olla pühitsetud, näha Jumala palet ja pääseda Issanda rahusse. Vt ÕL — Neist saavad Moosese ja Aaroni pojad ja Aabrahami seeme, ja kirik ja kuningriik ning Jumala äravalitud. Ja samuti kõik need, kes võtavad vastu selle preesterluse, võtavad vastu minu, ütleb Issand; sest see, kes võtab vastu minu teenijad, võtab vastu minu; ja see, kes võtab vastu minu, võtab vastu minu Isa; ja see, kes võtab vastu minu Isa, võtab vastu minu Isa kuningriigi; seepärast antakse temale kõik, mis on minu Isal.

Ja see on vastavalt vandele ja lepingule, mis preesterluse juurde kuuluvad. Seepärast, kõik need, kes võtavad vastu preesterluse, võtavad vastu minu Isa vande ja lepingu, mida ta ei saa murda ega saa seda tühistada. Aaroni preesterlus on ettevalmistav preesterlus, mis koolitab ja õpetab meid olema Kes on suurendanud oma liiget suurte õnnistuste väärilised, mis tulevad hiljem. Kui teenite ustavalt diakoni, õpetaja ning seejärel preestrina, saate te kogemusi ning omandate oskusi ja võimeid, mis võimaldavad teil saada Melkisedeki preesterluse ja oma kutset selles suurendada.

Nagu me kõik teame, kujutab leping endast kokkulepet, mille on sõlminud omavahel vähemasti kaks poolt.

  • Liikme suurus ja poie suurus
  • Valja tombamisel saate peenise suurendada

Evangeeliumi lepingute puhul on nendeks poolteks Issand taevas ja inimesed maa peal. Inimesed soostuvad pidama käske ja Issand lubab neile vastavalt sellele tasu.

Teenimine tugevdatud Melkisedeki kvoorumite ja Abiühingutega

Evangeelium ise on uus ja igikestev leping ning hõlmab endas kõiki kokkuleppeid, lubadusi ja tasusid, mida Issand oma rahvale pakub. Kui me saame Melkisedeki preesterluse, saame me selle lepingu järgi. Me lubame pühalikult võtta vastu preesterluse, suurendada oma kutseid selles ja elada iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust. Issand lubab meile omalt poolt, et kui täidame lepingut, saame me kõik, mis on Isal, ehk siis igavese elu.

ENLi teenusdisaini programm | EESTI NOORTEÜHENDUSTE LIIT

Kas keegi meist suudaks kujutada ette sellest ülevamat või hiilgavamat kokkulepet? Mõnikord me räägime preesterluse suurendamisest üleüldse, ilmutused aga räägivad oma kutsete suurendamisest preesterluses vanemate, seitsekümnete, ülempreestrite, patriarhide ja apostlitena. Meestele antud preesterlus on vägi ja volitus, mille Jumal on läkitanud meestele maa peal, et teha kõik inimkonna päästmise nimel.

Preesterluse ametis või kutses täidetakse ettenähtud viisil jumalasulase ülesandeid.

Preesterluse vanne ja leping

Nende kutsete suurendamiseks tuleb täita ülesandeid, mis on mõeldud nende jaoks, kes hoiavad kõnealust ametit. Pole tähtis, millist ametit me hoiame, tähtis on täita oma kohustusi truult ja ustavalt. Üks amet pole teisest tähtsam, olgugi et halduslikel põhjustel võib kutsuda ühe preesterluse hoidja teist preesterluse hoidjat ja tema tööd juhtima. Mu isa, president Joseph F. Amet saab oma volituse ja väe preesterlusest. Ükski amet ei anna preesterlusele volitust. Ükski amet ei anna juurde preesterluse väge.

Kes on suurendanud oma liiget ametid Kirikus saavad oma väe, oma mõjujõu, oma volituse preesterlusest. Oleme volitatud teda esindama.

Õppiv organisatsioon – Vikipeedia

Meid juhatatakse jutlustama tema evangeeliumi, tegema päästvaid talitusi, õnnistama inimkonda, tervendama haigeid ja ehk isegi tegema imesid, tegema seda, mida teeks tema, kui Kes on suurendanud oma liiget oleks isiklikult kohal — ja kõike seda seetõttu, et hoiame püha preesterlust. Issanda esindajatena kohustab tema seadus meid tegema seda, mida tema soovib, vaatamata meie isiklikule arvamusele või maistele ahvatlustele.

Meil endil pole päästesõnumit, pole õpetust, mis tuleks vastu võtta, väge, et ristida või pühitseda või igavikuks kokku laulatada. Kõik see tuleb Issandalt ja kõik, mida teeme seoses selle kõigega, tuleneb volitusest, mis meile on antud. Lubage mul nüüd öelda mõned sõnad vande kohta, mis käib kaasas Melkisedeki preesterluse saamisega. Vandega kinnitamine on kõige püham ja siduvam keeleline väljendusvorm, mida inimene tunneb, ja just sellist tüüpi keelt otsustas Isa lasta kasutada suures messialikus kuulutuses Kristuse ja preesterluse kohta.

Suurenda osa massaazifoto Liikme suurus on 13 14 aastat

Vt Hb Ja nõnda on Kristus suureks eeskujuks kõiges, mis puutub preesterlusse, nii ristimise kui ka kõige muu puhul. Nii nagu Isa kinnitab vandega, et tema Poeg pärib kõik preesterluse kaudu, nõnda kinnitab ta vandega, et me kõik, kes me suurendame selles preesterluses oma kutseid, saame kõik, mis on Isal.

Ma tahan teada, kuidas peenise suurendada Kaasaegse liikme suurendamise meetod

See on lubadus ülendusele, mis on antud igale mehele, Kes on suurendanud oma liiget hoiab Melkisedeki preesterlust, aga see lubadus on seotud tingimusega, et suurendame oma preesterluse kutseid ja elame iga sõna järgi, mis lähtub Jumala suust. On ilmne, et pole liige on alati erinev ega saa anda hiilgavamaid lubadusi kui need, mille saime, kui soostusime selle erilise võimalusega ja võtsime endale kohustuse hoida püha preesterlust ja olla Kristuse teenijad.

Aaroni preesterlus on ettevalmistav preesterlus, et olla väärilised sõlmima lepingut ja võtma vastu vannet, mis kaasneb kõrgema preesterlusega. Meie kõigi jaoks pole kogu maailmas midagi tähtsamat kui seada Jumala kuningriigi asjad elus esikohale, pidada käske, suurendada oma preesterluse kutseid, minna Issanda kotta ja lasta pakkuda endale Isa kuningriigi õnnistuste täiust. Milliseid mõtteid Liikme suurus on voimeline avaldus teis tekitab?

President Smith ütles, et preesterluse hoidjatel on suurem tahtmine püüelda igavese elu poole, kui nad mõistavad oma lepinguid ja Issanda lubadusi vt 1. Kuidas seletada, et see tõsiasi peab paika kõikide Kiriku liikmete puhul?

Rahvasteliit – Vikipeedia

Kuidas president Smithi selgitus kutse suurendamise kohta vt 2. Kuidas on teid õnnistatud Kiriku liikmete teenimise läbi, kes on suurendanud oma kutseid?

Kuidas suurendada pikkuse munn Kui palju see on vaart suumimine peenise kliinikus

Kuidas järgida teiste teenimisel Jeesuse Kristuse eeskuju? Vaadake 4. Kuidas saavad lapsevanemad aidata oma lastel valmistuda templis saadavateks preesterluse õnnistusteks? Samateemalised pühakirjakohad: Hb ; Al —2, 6 ; ÕL —60 ; —22 ; — ; 5.