Liige suurendamise toetus

Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse tegemiseni. Toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Kui ettevõte on ostetud või päritud Kui ettevõte on ostetud või päritud ning selle ettevõtte eelmine omanik on varasemalt NPT toetust saanud, siis võib tekkida olukord, kus ettevõtte uuele omanikule NPT toetust ei määrata. Taotleja teeb NPT toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi lahtrisse 1. Toetuse maht on 30 miljonit eurot. Kui ettevõte on ostetud või päritud Kui ettevõte on ostetud või päritud ning selle ettevõtte eelmine omanik on varasemalt NPT toetust saanud, siis võib tekkida olukord, kus ettevõtte uuele omanikule NPT toetust ei määrata.

Sihtrühm: kultuuri- ja spordivaldkonnas tegutsevad riiklikud, munitsipaal- ja erasektori asutused ning organisatsioonid, näiteks loomeliidud, teatrid, muuseumid, näitusasutused. Samuti kultuuri, loomingu ja spordiga professionaalselt tegelevad inimesed nagu vabakutselised loovisikud, laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajad, treenerid jne.

Digitoetus

Toetuse kogumaht: 25 miljonit eurot. Põllumajandusmaa kapitalirendiga soovitakse parandada põllumaa omanike ligipääsu täiendavatele rahalistele vahenditele ning see meede jääb püsima ka pärast kriisi. Põllumajandustootja asendamise toetuse eelarvet suurendatakse 0,5 miljoni võrra, et tagada lisaks loomakasvatajatele ka taimekasvatajatele asendusteenuse pakkumine COVID tingimustes töölt eemalejäämise tõttu.

Eesmärk on tagada toidu tootmise jätkumine ja seeläbi Eestis toiduvarustuskindlus.

ÄRIFOORUM: Noortalunikud ja tuleviku ÜPP - Samuel Masse

Sihtrühm: bio- ja maamajandusettevõtted sõltuvalt meetmetest. Põllumajandustootja asendamise toetus on suunatud taime- ja loomakasvatajatele. Kindlasti on tänaseks Rahandusministeeriumil teada veel lõppeva perioodi struktuuritoetuste jääke, mida oleks võimalik kiiresti ümbersuunata turismi kui enim kannatanud, ent majanduse seisukohalt väga olulise sektori toetamiseks.

Liige suurendamise toetus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt oli meile varasemalt kinnitatud, et EL taastevahendite abil igal juhul toetatakse turismi uute ärimudelite arendamist. Ka EAS toetab igati ärimudelite meetme eelarve olulist suurendamist.

Toimetulekutoetus

Aga seda toetust tuleb anda praegu, enne kui juba alanud pankrotilaine on hävitanud suure osa sektorist! Mõistame, et Valitsus ei pruugi jõuda vormistada meetme eelarve suurendamise otsust kõigis detailides enne 7. Vähemalt üks juhatuse liige peab olema osanik. Kui taotlejaks on AS: Kõik aktsionärid peavad olema juhatuse liikmeks, kui juhatuse liikmete koguarv on suurem või võrdne aktsionäride koguarvuga võrreldes.

Liige suurendamise toetus

Vaid siis, kui aktsionäre on rohkem kui juhatuse liikmeid, ei pea kõik aktsionärid olema juhatuse liikmeks. Vähemalt üks juhatuse liige peab olema aktsionär.

Liige suurendamise toetus

Kui taotlejaks on tulundusühistu: Kõik liikmed peavad olema juhatuse liikmeks, kui juhatuse liikmete koguarv on suurem või võrdne liikmete koguarvuga võrreldes. Vaid siis, kui liikmeid on rohkem kui juhatuse liikmeid, ei pea kõik liikmed olema juhatuse liikmeks.

Vähemalt üks juhatuse liige peab olema liige.

RT IV, Määruse reguleerimisala 1 Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord edaspidi kord Liige suurendamise toetus korterelamute rekonstrueerimise sihtotstarbelist toetamist edaspidi toetus Maardu linnas. Toetuse eesmärk 1 Toetuse peaeesmärk on toetada korteriühistuid korterelamute rekonstrueerimisel, et suurendada Maardu linnas asuvate korterelamute energiatõhusust. Nõuded toetuse taotlejale 1 Toetuse taotlejaks on Maardu linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud edaspidi taotlejamis vastavad käesoleva korra § 1 lg 3 kehtestatud nõuetele. Toetatavad tegevused 1 Taotleja võib taotleda toetust käesoleva määruse lisas 1 nimetatud tegevuste edaspidi tegevus osas, kui renoveeritava objekti edaspidi objekt asukoht vastab korra § 1 lõike 3 nõuetele, samuti kui Maardu linna eelarves on selleks ette nähtud vahendid vastavalt korra § 1 lõikele 4.

MTÜ ja tulundusühistu lisatingimus Kui MTÜ või tulundusühistu taotleb NPT toetust, peab esitama esimese ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja juhatuse liikmed ja liikmed koos liikmete isikukoodidega.

Varasema põllumajandusliku tegevuse jätkamine Kui taotleja on varasemalt tegelenud põllumajandusliku tegevusega, kuid seejärel muutnud ettevõtlusvormi, siis sellisel juhul hindab PRIA asjaolusid ja kui taotleja tegevust saab lugeda jätkamiseks, siis võetakse taotleja põllumajandusliku tegevuse algusaja määramisel arvesse ka tema varasema põllumajandusliku tegevuse kestvus. Kui füüsiline isik Liige suurendamise toetus olnud loomapidaja aastatelseejärel on Põllumajanduslike tegevustega jätkab FIE.

Taotleja põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse Füüsiline isik vastas NPT toetuse saamise nõudele aastatelalates Kui ettevõte on ostetud või päritud Kui ettevõte on ostetud või päritud ning selle ettevõtte eelmine omanik on varasemalt NPT toetust saanud, siis võib tekkida olukord, kus ettevõtte uuele omanikule NPT toetust ei määrata.

Liige suurendamise toetus

Kui kõik ettevõtte liikmed ei vasta nõuetele, võib ettevõtte liikmete osas teha muudatusi, kuid vastavad muudatused peavad olema äriregistris tehtud hiljemalt Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse esitamine toimub vana e-PRIA kaudu. Kui perekonnaliikmete hulka kuuluval kuni aastasel õpilasel või üliõpilasel on täiendavad eluasemekulud, lisatakse perekonna kohta arvestatud eluruumi sotsiaalsel põhjendatud normile 18 m2 pinda õppuri kohta.

Kuhu pöörduda?

Noore põllumajandustootja pindalapõhine toetus | PRIA

Toimetulekutoetust määrab ja maksab valla- või linnavalitsus. Toetuse taotleja esitab toimetulekutoetuse saamiseks taotluse hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle haldusterritooriumil asub tema tegelik elukoht. Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist.

Liige suurendamise toetus

Toetuse summa maksab valla- või linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Toetuse eesmärk 1 Toetuse peaeesmärk on toetada korteriühistuid korterelamute rekonstrueerimisel, et suurendada Maardu linnas asuvate korterelamute energiatõhusust. Nõuded toetuse taotlejale 1 Toetuse taotlejaks on Maardu linna haldusterritooriumil asuvad korteriühistud edaspidi taotlejamis vastavad käesoleva korra § 1 lg 3 kehtestatud nõuetele.