Liige 5 Suurus

Juhatus kontrollib toetuste otstarbekohast kasutamist. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest. Vastvalitud nõukogu liige Arvi Hamburg, kes on TTÜ Kuratooriumi liige ja külalisprofessor, lisab nõukogusse teadusalast kompetentsi. Asjakohane teave on veebilehel avalik vähemalt viie aasta jooksul toetamise lõppemisest või annetuse tegemisest. Nõukogu liikmed osalesid enamikel nõukogu koosolekutest.

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts edaspidi nimetatud selts on mittetulunduslik juristide vabatahtlik ühendus mittetulundusühing. Seltsi tegevuse eesmärk on heategevuslik õigusteaduse, õiguskultuuri ja õigushariduse toetamine avalikes huvides. Seltsi asukoht on Tartu linn.

Seltsi juhatus asub seltsi esimehe töökoha aadressil. Selts on 8. Seltsi Liige 5 Suurus rajaneb demokraatia printsiipidel, liikmete omaalgatusel ja ühiskondlikul tegevusel.

HÜT aruanne 2017

Selts on tulu mittetaotlev Liige 5 Suurus. Ta tegutseb Mittetulundusühingute seaduse Liige 5 Suurus ning juhindub oma tegevuses Eesti muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.

Selts taotleb juristidest teadlaste ja praktikute ühendamist õigusteaduse ja praktika seoste tihendamiseks, õigusteaduse ja erialaste kontaktide arendamiseks. Liige 5 Suurus peab oma ülesandeiks ja tegevusvaldkondadeks: 1 huvi tõstmist teadustöö vastu ja õigusteaduse arendamist; 2 juristide akadeemilise suhtlemise ja ühisürituste korraldamist; 3 üliõpilaste ja praktikute kaasatõmbamist teadustööle; 4 erialaste suhete loomist välismaa juristide ja organisatsioonidega ning muude erialade teadlastega; 5 arvamuste andmist seadusandluse ja seaduseelnõude kohta; 6 õigusteadmiste levitamist; 7 koosolekute, konverentside ja seminaride korraldamist; 8 kirjastamist, soovituste andmist kirjastamiseks ja retsenseerimist; 9 õigusinfo kogumist ja vahendamist; 10 seisukohtade väljatöötamist õigusküsimustes, mis pakuvad üldist huvi; 11 juristi kutse-eetika kujundamist; 12 Eestis sündinud, õppinud, elanud või töötanud õigusteadlaste mälestuste jäädvustamist; 13 teadusliku uurimistöö, ideede ja õpetamise vabaduse kaitsmist; 14 koostöö tegemist teiste eesti juristide organisatsioonidega.

Tulundusühistuseadus (lühend - TÜS)

Seltsil on õigus: 1 avada ja sulgeda arveid ja erikontosid krediidiasutustes ning sooritada finantsoperatsioone; 2 sõlmida lepinguid füüsiliste ja juriidiliste isikutega; 3 määrata stipendiume õigusteaduse edendamiseks, anda auhindu silmapaistvate saavutuste eest õigusteaduses. Selts on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on oma pitsat ja Liige 5 Suurus atribuutika. Seltsi liikmed jagunevad tegevliikmeteks, auliikmeteks, välisliikmeteks ja üliõpilasliikmeteks.

Äriseadustik (lühend - ÄS)

Seltsi tegevliikmeteks võivad olla Eesti Vabariigis alaliselt elavad või töötavad füüsilised isikud, kes on omandanud akrediteeritud õppekava alusel vähemalt magistrikraadi või sellega võrdsustatud kõrghariduse õigusteaduses ja magistriastmes õigusteadust õppivad üliõpilased. Seltsi auliikmeks võib seltsi üldkoosolek valida isikuid, kellel on erilisi teeneid õigusteaduse edendamises või seltsi tegevusele kaasaaitamises.

Seltsi välisliikmeks võib seltsi üldkoosolek valida isikuid, kellel on erilisi teeneid õigusteaduse edendamises ning kellega suhtlemine aitab kaasa õigusteaduse arendamisele Eesti vabariigis.

Õigusteadust õppivaid bakalaureuseastme üliõpilasi võib vastu võtta seltsi üliõpilasliikmeks.

Üldkoosoleku kokkukutsumine 1 Üldkoosolek on korraline või erakorraline. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku majandusaasta aruande kinnitamiseks kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates, kui põhikirjas ei ole ette nähtud lühemat tähtaega. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui: 1 ühistus ei ole ette nähtud liikmete isiklikku vastutust ühistu kohustuste eest ja ilmneb, et ühistu netovara on alla poole ühistu osakapitalist. Kui ühistus on ette nähtud liikmete lisavastutus § 35peab üldkoosoleku kokku kutsuma üksnes juhul, kui netovara kaotus ei ole kaetav liikmete poolt kolme kuu jooksul liikmete lisavastutuse rakendamisel tehtavate maksetega. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade 1 Juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate kõigile liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

Üliõpilasliige võtab osa seltsi tegevusest. Tal on sõnaõigus seltsi koosolekutel, kuid ta ei osale seltsi organite valimisel ja hääletamisel.

Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isiku sellekohase kirjaliku avalduse alusel.

Tulundusühistuseadus – Riigi Teataja

Avaldusega seltsi liikmeks astumiseks tunnistab isik seltsi põhikirja ja kinnitab soovi osaleda seltsi tegevuses. Seltsi tegev- ja üliõpilasliikmed maksavad sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

Seltsi liikmel on õigus: 1 võtta osa seltsi tegevusest vastavalt käesolevas põhikirjas nimetatud eesmärkidele ja ülesannetele; 2 valida ja olla valitud kõigisse seltsi juhtimis- ja revisjoniorganeisse; 3 esitada seltsi organeile ettepanekuid seltsi tegevuse kohta ja arupärimisi seltsi puudutavates küsimustes; 4 võtta osa seltsi korraldatavatest üritustest; 5 Liige 5 Suurus omal soovil lahkuda, täites eelnevalt oma kohustused seltsi ees.

Seltsi ja liikmete vaheline suhtlus, sh teave aastakoosoleku kokkukutsumisest toimub kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis elektrooniliste suhtluskanalite seltsi kodulehekülg, e-post, faks kaudu, kui põhikirjast või seadusest Liige 5 Suurus tulene kirjaliku vormi nõuet.

Liige 5 Suurus

Liige 5 Suurus liige võib väljendada soovi infovahetuseks posti teel. Seltsi liige on kohustatud täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja aitama kaasa seltsi ülesannete lahendamisele. Seltsi liikmete, kes ei ole tasunud 2 viimase kalendriaasta liikmemaksu Seltsi liikmed, kes ei vasta põhikirja nõuetele, arvatakse juhatuse otsusega seltsist välja. Seltsist omal soovil lahkumiseks esitab seltsi liige avalduse seltsi juhatusele. Juhatuse otsused lahkumisavalduse rahuldamise ja seltsist väljaarvamise kohta tehakse liikmele kirjalikult teatavaks.

HÜT aruanne - Harju Elekter

Juhatuse otsusega mittenõustumisel võib liige nõuda küsimuse otsustamist üldkoosoleku poolt. Seltsi liikmed võivad moodustada territoriaalseid osakondi seltsi tegevuse laiendamiseks.

Liige 5 Suurus

Osakonnad ei ole juriidilised isikud. Osakonna loomise ja tegevusvormid otsustab üldkoosolek. Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek. Korralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku seltsi esimehe, juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt ühe kümnendiku seltsi liikmete nõudmisel. Üldkoosoleku Liige 5 Suurus tuleb seltsi liikmetele ette teatada vähemalt kolm nädalat. Seltsi üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt ¼ seltsi liikmetest.

Äriseadustik – Riigi Teataja

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liige isiklikult või oma esindaja kaudu. Seltsi liiget võib esindada ainult teine seltsi liige lihtkirjaliku volikirjaga. Seltsi üldkoosolek: 1 võtab vastu seltsi põhikirja ja teeb Liige 5 Suurus muudatusi; 2 arutab seltsi tegevuse põhiküsimusi ja võtab nende kohta vastu otsuseid; 3 määrab liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse; 4 määrab juhatuse ja revisjonikomisjoni suuruse; 5 valib avaliku hääletamise teel kolmeks aastaks seltsi juhatuse, mille liikmete hulgast nimetab seltsi esimehe ja aseesimehe; 6 valib avaliku hääletamise teel kolmeks aastaks revisjonikomisjoni liikmed; 7 kuulab ära juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded ning kinnitab majandusaasta aruande; 8 valib seltsi auliikmed ja välisliikmed; 9 võtab vastu eelarve; 10 otsustab seltsi ühinemise või jagunemise; 11 võtab vastu otsuseid küsimustes, mis on juhatuse või seltsi liikmete poolt esitatud otsustamiseks üldkoosolekule; 12 otsustab juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramise.

Seltsi üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

Liige 5 Suurus

Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks ka koosolekut kokku kutsumata, kui kirjalikul hääletamisel on otsuse pool kõik seltsi liikmed.

Liige 5 Suurus

Seltsi tegevust juhib juhatus, kes langetab otsuseid kõigis küsimustes, välja arvatud üldkoosoleku pädevusse kuuluvad küsimused. Juhatuse tööd korraldab seltsi esimees.

Seltsi juhatuse suurus on liiget. Juhatus on otsustusjõuline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

Liige 5 Suurus

Otsuseid võtab juhatus vastu lihthäälteenamusega. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletab üle poole juhatuse liikmetest.

  • Mis harjutusi saab suurendada video liige
  • Prokurist ei või prokuurat üle anda.
  • Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts edaspidi nimetatud selts on mittetulunduslik juristide vabatahtlik ühendus mittetulundusühing.
  • Suurenenud inimeste liikme

Seltsi esimees korraldab kõigi seltsi tööküsimuste lahendamist ning annab juhatuse tegevusest aru üldkoosolekule ja revisjonikomisjonile.

Seltsi esindavad kõigis õigustoimingutes seltsi esimees ja aseesimees üksinda, teised juhatuse liikmed esindavad seltsi ainult ühiselt. Seltsi revisjonikomisjon revideerib seltsi põhikirjast kinnipidamist ja finantsmajanduslikku tegevust ning esitab üldkoosolekule revisjoni aruande ja sellest tulenevad ettepanekud. Revisjonikomisjoni koosseisu ei või kuuluda seltsi juhatuse liige ja raamatupidaja.

Teistes Seltsi tegevusega seotud küsimustes võib üldkoosolek otsuse vastu võtta juhatuse või nõukogu nõudel.

Revisjonikomisjon valib oma liikmete hulgast esimehe. Revisjonikomisjoni liikmed võivad nõuandva hääleõigusega osa võtta seltsi juhatuse istungitest. Seltsi vahendid moodustuvad järgmistest allikatest: 1 sisseastumis- ja liikmemaksud.