Liikme suurus 23.

Riigikogu volituste kestuse ajal loetakse Riigikogu liikme volitused lõppenuks päeval, mil Riigikogu liige lahkus surma läbi või pani maha oma volitused või on vangistatud Riigikogu loal. Esitis esitatakse Riigikogu juhatusele, kes määrab selle päevakorda. Samuti ei hääletata osade või paragrahvide viisi § teises lõikes tähendatud seaduseelnõusid, vaid nende sisu korraga.

Liikme suurus 23.

Aktsionäride üldkoosoleku otsused AS-i Tallink Grupp Koosoleku poolt vastu võetud otsused: 1. Kasumi jaotamise otsustamine Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 1 Kinnitada majandusaasta puhaskasum summas 40 eurot; 2 Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 eurot; 3 Maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33 eurot; 4 Kanda 4 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse Dividend makstakse aktsionäridele välja 3.

Liikme suurus 23.

Põhikirja muutmine 3. Muuta põhikirja punkti 2. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 1 eurot.

Liikme suurus 23.

Aktsiakapitali vähendamine 4. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalistruktuuri parendamine ning omakapitali tootluse toetamine.

Liikme suurus 23.

Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral. Aktsiakapitali vähendatakse järgnevalt: 4.

Liikme suurus 23.

Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital ,60 eurolt 46 ,80 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on ,80 eurot; 4. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä ametiaega ei pikendata ning tema volitused lõppevad Nõukogu liikme valimine 6.

Liikme suurus 23.

Nõukogu liikmete töö tasustamine 7. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Väärtpaberitega seotud õiguste muutmise päev ex-date : Nii dividendiõigust omavate aktsionäride Liikme suurus 23. kui aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse Sellest lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev ex-päev Raino Paron ametikäigu lühikirjeldus Raino Paron töötab alates Lisaks tegutseb Raino Paron alates Raino Paron omandas Joonas Joost.

Mart Helme kõne peaministrile vastuseks pagulasteemal